Edukacja europejska

Edukacja europejska

Regulacja sportu zawodowego w aktach prawnych Unii Europejskiej i orzeczeniach ETS

Sport jak każda inna dziedzina życia społecznego posiada umocowania w systemach prawnych poszczególnych państw. Nie ma, bowiem możliwości zorganizowania w pełni profesjonalnego współzawodnictwa pomiędzy klubami, czy też zawodnikami bez o...

Edukacja europejska

Instytucje Uni Europejskiej

Rada Europejska
podstawy traktatowe: art. 4 TUE
ranga instytucji: organ nadrzędny, jedyny organ Unii Europejskiej
skład: głowy państw i szefowie rządów oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej
sposób głosowania: konsensus

Edukacja europejska

Ocena stanu przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie swobody przepływu osób.

Układ stowarzyszeniowy, którego pełna nazwa brzmi: Układ Europejski Ustanawiający Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisany został 16...

Edukacja europejska

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się.
Wolność i tajemnica komunikowania się należy do wolności i praw osobistych zawartych w rozdziale II Konstytucji RP z 1997 r. .
Przez pojęcie praw i wolności osobistych roz...

Edukacja europejska

Migracje ludności

MIGRACJE- przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu.

Przyczyny migracji.
- poprawa warunków życia
- znajdowanie pracy
- schronienie przed prześladowaniami politycznymi
- tolerancja dla własn...

Edukacja europejska

Prawo międzynarodowe

PRAWO

Prawo międzynarodowe- jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami w szerokim znaczeniu nie tylko stosunki międzypaństwowe, lecz także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi innymi podmi...

Edukacja europejska

Wyzwania dla Unii Europejskiej w Europie Wschodniej i Kaukazie Południowym

Jednym z kierunków integracji europejskiej było rozszerzenie Unii Europejskiej poprzez przyjmowanie nowych państw członkowskich. Przed rozszerzeniem o dziesięciu nowych członków Unia nie zajmowała się ujednolicaniem polityki sąsiedztwa gdy...

Edukacja europejska

Z czym do Unii ?

Zawsze zastanawiam się nad tym jak odpowiedzieć na pytanie, które zadałem w temacie. Właśnie przed sekundą wyjrzałem przez okno mojego pokoju, co widziałem? Jeden wielki bałagan. Właśnie panowie robotnicy wylewają asfalt, no proszę jac...

Edukacja europejska

Podstawowe informacje na temat funduszy europejskich wdrażanych w polsce na podstawie województwa warmińsko-mazurskiego

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WDRAŻANYCH W POLSCE
Polsce z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na okres programowania 2004-2006 przyznano 12,809,709,283 euro. Wraz ze środkami krajowymi zostaną one wydane...

Edukacja europejska

Integracja europejska

Integracja europejska
Unia celna –wspolny rynek-wspolana gospodarka
Kraje uni celnej stosują jednakowe środki polityki handlowej w stosunku do krajów trzecich nakładają cła w tej samej wysokości na towary pochodzące z krajów trzec...

Edukacja europejska

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest jedną z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. Funkcjonuje ona od początku istnienia Wspólnot, choć termin Komisja Europejska wprowadził dopiero Traktat Lizboński. Wcześniej używano terminu Komisja. KE jest na...

Edukacja europejska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne

1.CELE I CZYNNIKI I INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ PAŃSTWA
POLITYKA ZAGR. – są to działania jakie państwo podejmuje do realizacji celów. Głównym celem jest ochrona, bezpieczeństwo państwa i jego interesów. Polityka zagraniczna jes...

Edukacja europejska

Swobodny przepływ kapitału

Informacje podstawowe
W prawie wspólnotowym nie ma definicji ?przepływu kapitałów? i płatności z nim związanych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ?przepływ kapitałów? to operacje finansowe mające na celu lokatę ...

Edukacja europejska

Moje szanse w zjednoczonej Europie

Po pierwsze, co to jest Unia Europejska? Jest to wspólnota niepodległych państw europejskich utworzona w 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht, przewidującego utworzenie unii gospodarczo - walutowej i politycznej przez 12 krajów: Portugalię,...

Edukacja europejska

Jakie wyzwania dla nacjonalizmu stawia globalizacja, a globalizacji – nacjonalizm?

Jakie wyzwania dla nacjonalizmu stawia globalizacja, a globalizacji – nacjonalizm?

Globalizacja stała się jednym z najczęściej używanych słów do opisu naszej rzeczywistości. Używamy jej, aby opisać zmiany w społeczeństwach i g...

Edukacja europejska

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest jedyną organizacją o charakterze uniwersalnym, czyli powszechnym. Prekursorem ONZ była Liga Narodów, którą powołano do życia 28 czerwca 1919 roku wraz z podpisaniem traktatu wersalskiego, kończącego ...

Edukacja europejska

Zjednoczenie Niemiec w aspekcie społecznym

W poniższej pracy chciałbym przedstawić kilka wybranych aspektów zjednoczenia niemieckiego, które bez wątpienia było jednym z najdonioślejszych wydarzeń polityczno – społeczno – gospodarczych ostatnich lat. Interesowały mnie głównie...

Edukacja europejska

Euro pieniądzem UGW

1.Droga do euro.

1.1.Historia integracji walutowej.

Znakiem graficznym euro jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontyn...

Edukacja europejska

Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech na przykładzie Saksonii i Hesji

Informacje ogólne
Usługami doradczymi dla rolnictwa na terenie Niemiec zajmuje się wiele instytucji i organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych. Są to biura doradcze, izby rolnicze, koła doradcze, doradztwo prywatne, związki rolni...

Edukacja europejska

Instytucje Unii Europejskiej

Mam nadzieje ze przyda sie komus ten material....

Edukacja europejska

Unia Europejska - wybrane zasady działania

Jednolity rynek = wspólny rynek – to o co chodzi w UE. Nie polityka ale gospodarka.
Są to 4 swobody - swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i ludzi.

Ustalając EWG państwa członkowskie zobowiązały się dążyć do harmo...

Edukacja europejska

Projekt integrowanej technologii produkcji


PROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI
Gatunek Groch siewny (jadalny)
Kierunek użytkowania na nasiona
Planowany poziom plonu 2,5t/ha
Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5
Zawartość przyswajalnych form składników...

Edukacja europejska

Polska a Unia Europejska

Wspólnoty Europejskie odgrywały istotną rolę w handlu zagranicznym Polski jeszcze przed transformacją systemową, mimo że większość jej obrotów towarowych koncentrowała się na obszarze byłej RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej). Co...

Edukacja europejska

Co Polska wniesie do unii Europejskiej?

„...wsią błysnęło, kogutem,
tęczą, polem, obłokiem...
Polską wysoką nutę
gwiazdy zagrały wysokie.”
Jak trafnie zauważył Konstanty Ildefons Gałczyński, nasza Ojczyzna jest krajem takim co inne, a jednak wyjątkowym...

Edukacja europejska

Opis Holandii, główne statystyki

opis kraju holandia...