Edukacja europejska

Edukacja europejska

Globalizacja – próba definicji

W swojej pracy chciałabym bliżej zastanowić się nad istotą i znaczeniem terminu „globalizacja” , podjąć próbę jego zdefiniowania.
Pojęcie „globalizacja” prawdopodobnie po raz pierwszy pojawiło się w słowniku Webstera wydanym...

Edukacja europejska

Fundusze Unii Europejskiej

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ

Podstawowymi instrumentami finansowymi służącymi wdrażaniu polityki spójności są tzw. Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności oraz fundusze przedakcesyjne. Dzięki nim różne regiony i kraje otrzymują...

Edukacja europejska

Instytucje Unii Europejskiej

Unia Europejska to szereg instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie i politykę Wspólnoty. Wszystkie organy tworzą sprawną całość.
W proces decyzyjny w Unii Europejskiej, zaangażowane są trzy podstawowe instytucje:
Parlament Euro...

Edukacja europejska

Polska na drodze do integracji gospodarczej z Unią Europejską

POLITYKA REGIONALNA w UNII EUROPEJSKIEJ

Szybkiemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszy eskalacja rozpiętości ekonomicznych i społecznych.
Polityka strukturalna o charakterze ponadnarodowym jest prowadzona przez UE od polowy lat osiemdz...

Edukacja europejska

Euro – nowy pieniądz Unii

Kryteria, które muszą spełnić państwa członkowskie chcące wejść do unii gospodarczo – walutowej zostały przedstawione w załączniku do Traktatu.

Kryteria konwergencji z Maastricht:

1. stabilność cen – średnia s...

Edukacja europejska

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju IDA

Pomysł powołania Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA – International Development Association) został wysunięty przez kraje najsłabsze, które nie były w stanie sprostać warunkom kredytowym Banku Światowego. Stowarzyszenie powoła...

Edukacja europejska

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

W 1950 r ogłoszono plan Europejskiej Wspólnoty Obronnej, czego następstwem był zamiar utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Rozpoczęte w tej sprawie w lutym 1951 r negocjacje doprowadziły do podpisania 27 maja 1952 r traktatu powołu...

Edukacja europejska

Dydaktyczno Techniczne Środki Nauczania

Środki dydaktyczne, w zależności od formy, w której występują, dzielimy na:

1.

Słowne, tj. udostępniające teksty drukowane lub pisane
2.

Wzrokowe proste, zwane tradycyjnie pomocami naukowymi, jak np. model...

Edukacja europejska

Źródła dochodów budżetów samorządów terytorialnych i ich kształtowanie się w latach 2005-2008 na przykładzie

Źródła dochodów budżetów samorządów terytorialnych i ich kształtowanie się w latach 2005-2008 na przykładzie gminy Modliborzyce

Spis treści:
Wstęp

1. Przedmiot i cel pracy
2. Hipotezy badawcze
3. Metodyk...

Edukacja europejska

Unia Europejska

Myśl o zjednoczeniu Europy ma wiekową tradycję, a jej początek można umieścić w późnym średniowieczu, kiedy to nastąpił upadek znaczenia cesarstwa i rozpoczęło się budowanie państw suwerennych w Europie.
Idea zjednoczenia Europy...

Edukacja europejska

Polska a UE

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych miedzy Polska a Wspólnotą Europejska nastąpiło we wrześniu 1988 roku. Wtedy również zapoczątkowano negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy gospodarczej miedzy Polska a WE, która została pod...

Edukacja europejska

Samorząd terytorialny francji

FRANCJA
Jednostkami samorządu terytorialnego we Francji są:
1. regiony 2. departamenty 3. gminy
Dualizm administracji. Dualizm w departamencie i regionie polega na tym, że oprócz organów samorządowych występują tam prefekci. Maj�...

Edukacja europejska

Umowy Wspólnoty i Państw Członkowskich

Co roku Wspólnota Europejska zawiera pewną liczbę umów z krajami trzecimi, a także z organizacjami międzynarodowymi. Umowy te mogą dotyczyć szerokich dziedzin, jak handel, współpraca i rozwój oraz układy o stowarzyszeniu lub szeregu konk...

Edukacja europejska

Integracja Europejska

Po podpisaniu w lutym 1991 roku Traktatu Wyszechradzkiego pomiędzy Polską, Czechosłowacją i Węgrami, nasz kraj stanął na czele procesów wiodących w kierunku zbliżenia do Unii Europejskiej. Dzięki zawarciu nowych typów umów handlowych or...

Edukacja europejska

Przyjęcie ustawodawstwa UE warunkiem członkostwa

Mieszkańcy zjednoczonej Europy już od lat mają do czynienia z podwójnym systemem prawnym: pierwszy to ustawodawstwo kraju – członka Unii, drugi zaś kształtuje porządki prawne i wyznacza ogólne zasady postępowania wszystkich krajów czło...

Edukacja europejska

Unia Europejska - skrót

Historia Unii Europejskiej
Próby zjednoczenia Europy zwykle dokonywały się z użyciem siły. Ta obecna próba jest wyjątkiem. Projekt zjednoczonej Europy miał przeciwdziałać antagonizmom, niestabilności i wojnom.
Na początku był to...

Edukacja europejska

Ja (nie) chce by moje miasto było w UE

Polakom, niestety, brakuje pokory

Pamiętam jak dwa lata temu, będąc w Paryżu, usłyszałem z ust Francuza westchnienie: "Ach, ci ludzie ze Wschodu". Dotyczyło ono Polaków i miało zabarwienie negatywne. Ludzie ze Wschodu to ludzie mni...

Edukacja europejska

Administracja publiczna wobec integracji Polski z UE

1. Wiadomości wstępne dotyczące Unii Europejskiej.

Doświadczenia II wojny światowej oraz problemy powstałe w jej wyniku, spowodowały iż zaczęto poszukiwać nowych form współpracy międzynarodowej które zapewniłyby pokój i bezp...

Edukacja europejska

Źródła prawa administracyjnego

Źródła prawa administracyjnego

Pojęcie ?źródeł prawa? nie zostało zdefiniowane wprost i przypisywano mu różne znaczenia. Mianem tym określano między innymi akty prawne zawierające przepisy prawa, formy wyrażania przepisów pra...

Edukacja europejska

Adaptacja zawodowa i przerwa w pracy

.....

Edukacja europejska

Europejski system praw człowieka

materiały o prawach człowieka...

Edukacja europejska

Jak napisać książkę?

Jak napisać książkę?
To pytanie często dręczy początkującego pisarza. „ Mam w głowie jakiś pomysł, ale… od czego zacząć?”, myśli. To prawda, początki są najtrudniejsze. Jak się do tego zabrać? Na co zwracać uwagę? Co je...

Edukacja europejska

Samorząd terytorialny Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania

Podzielona jest na Hrabstwa, dystrykty ( nie wszystkie dystrykty dzielą się na parafie) i na parafie.
Organy jednostek
Każda jednostka ma organ stanowiący, zarządzający na danym terytorium.
HRABSTWO POSIAD...

Edukacja europejska

Jak rodziła się Unia Europejska?

Przed pięćdziesięciu laty w kwietniu 1951 r. w Paryżu powołana została do życia Europejska Wspólnota Węgla i Stali. W skład tej organizacji weszło sześć państw: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Był to punkt zwrotn...

Edukacja europejska

Polska wobec porozumienia francusko-brytyjskiego z Saint-Malo

Gdynia 09 stycznia 2004 rok

Spis Treści

Wstęp....................................................................................Str.2
Rozdział I. Polityka bezpieczeństwa Polski ........................Str. 2
Rozdział...