Zarządzanie

Zarządzanie

Henri Fayol - zasady zarządzania, funkcje przedsiębiorstwa, piramida uzdolnień

Henri Fayol stworzył 14 zasad zarządzania.

1. Podział pracy -> większa i lepsza produkcja dzięki specjalizacji czynności i rozgraniczeniu funkcji.

2. Autorytet -> Władza oparta na akceptacji przez tych, którzy tej władzy p...

Zarządzanie

Biznesplan

w załczniku jest biznesplan idealny dla spółek cywilnych bądź spółek partnerskich. Jest to biznesplan centrum stomatologicznego....

Zarządzanie

Konflikty w organizacjach

Biorąc pod uwagę sposób przejawiania się konfliktów społecznych, wyróżniamy konflikty jawne i ukryte, inspirowane i kierowane albo tez spontaniczne, czyli żywiołowe, wreszcie łagodne i ostre.

Oczywiście, zarówno jawne, jak i uk...

Zarządzanie

Zarządzanie

Zachowanie - znajdowanie się w określonym stanie, określonej rzeczy przez jej stosunek do innych.
Działanie - celowe, świadome, dowolne zachowanie się
Cel - stan rzeczy przewidywany, przyszły, oceniany pozytywnie, do którego zmierzam...

Zarządzanie

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy- ćwiczenia

w zalacznikach...

Zarządzanie

Nowe metody i koncepcje zarządzania

Nowe metody i koncepcje zarządzania - wg załączników...

Zarządzanie

Podejście procesowe w organizacji w aspekcie jakości.

1. Wstęp.

Pod koniec XX wieku kierownictwo wielu firm stanęło przed koniecznością dostosowania ich działalności do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej na świecie. Coraz większa konkurencja, globalizacja, wzrastające o...

Zarządzanie

Jak szybko i skurecznie zdemotywować pracownika?

Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika?

Pracując od 39-ciu bez mała lat, spotykałem się na co dzień z problemem motywacji pracowników.
Pojawiał się on w moich obserwacjach na przestrzeni tych lat nie tylko starającyc...

Zarządzanie

Wizerunek współczesnego menadżera- czyli jak powinien wyglądać menadżer jutra

BIBLIOGRAFIA :

1. Józef Penc Menedżer w uczącej się organizacji , Wydawnictwo : Menadżer , Łódź 2002, ISBN 83-912624-2-1

2. Leszek Kozioł Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne , Wydawnictwo Naukowe PWN ...

Zarządzanie

Formy prawne przedsiębiorstw

SPÓŁKA CYWILNA

Spółki cywilne(s.c.) są formą trwałego, zorganizowanego współdziałania dwóch lub więcej osób na podstawie zawartej umowy dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Każdy wspólnik musi wnieś wkład w pos...

Zarządzanie

Tolat Quality Menagement

Współcześnie szczególnego znaczenia nabierają problemy związane z zarządzaniem własnością firmy, ponieważ w gospodarce funkcjonują takie instrument rynku finansowego jak: giełda, banki, fundusze ubezpieczeniowe i inwestycyjny, które dz...

Zarządzanie

Istota i znaczenie ubezpieczeń 2

Zawarcie umowy o pracę rodzi obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych oraz opłacania składek. Zarówno pracownik i jak i pracodawca nie maja prawa do zrezygnowania z tychże opłat nawet w przypadku, gdy pracownik jest już ubezpi...

Zarządzanie

Podstawy zarządzania

Zagadnienie z PODSTAW ZARZĄDZANIA...

Zarządzanie

Zarządzanie ryzykiem- wykłady

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem

09/02/2008

Ujęcie interdyscyplinarne

Zasady światowego porządku gospodarczego:
1. Międzynarodowy porządek bezpieczeńswa , (NATO, OSCE itd)
2. Międzynarodowy porządek społeczn...

Zarządzanie

Kulturowy kontekst zarządzania

Kultura organizacji jest specyficznym sposobem funkcjonowania, opartym na wspólnocie wartości, praw (norm) i idei. Kultura organizacji reprezentuje wartości i idee, wspólne dla grupy osób pracujących w jednej firmie. Wartości te objawiają si...

Zarządzanie

Implementacja, strategia, kontrola startegiczna, controlling menadżerski, analiza produktywności

Implementacja oznacza wdrożenie w życie rozwiązań teoretycznych i projektów użytkowych. Rolą jest wprowadzanie do praktyki wszelkiego rodzaju innowacji i usprawnień, czemu odpowiada realizacja określonych pomysłów i koncepcji. Proces ten ...

Zarządzanie

Charakterystyka podstawowych systemów zapewniających kształtowanie prawidłowej jakości produktów spożywczych

Czynnikami pomocnymi w realizacji programu gwarantowanej, dobrej jakości żywności jest stosowanie:
• dobrej praktyki produkcyjnej (Good Manufacture Practice – GMP)
• systemu zapewnienia jakości (Quality System – QS)
• norm ...

Zarządzanie

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami – zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową , polegającą na podejmowaniu decyzji i wykonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości ...

Zarządzanie

Ściąga z podstaw zarządzania

Organizacja- grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów.

Zarządzanie- zestaw działań(obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodz...

Zarządzanie

Przedsiębiorczość intelektualna.

Zdominowana przez menedżerów sfera pracy miała niegdyś charakter wyłącznie materialny. Życie układało się w prostych kategoriach, jakich wymagał system fordowski: Praca – Zarobek – Konsumpcja. Z czasem jednak coraz większą role zacz...

Zarządzanie

Agrobiznes ściągi

...

Zarządzanie

Dokumentacja Systemu Zarządzania (Jakością). (ISO 9001:2000)

Oryginalna METODA tworzenia SYSTEMU ZARZĄDZANIA. Przykład minimum DOKUMENTACJI SZJ. Zgodny z zaleceniami i rygorami normy. Z komentarzami pomocnymi przy adaptacji „przykładowej darmowej DOKUMENTACJI”, dla potrzeb firmy : ucznia, studenta, ich...

Zarządzanie

Normy ISO

a) W obecnej chwili norma ISO 9000:1994 została zastąpiona nowocześniejszą: ISO 9000:2000. Nowa edycja norm zawiera wiele zmian. Między innymi:
 zastąpiła normy ISO 9001, 9002, 9003. Stała się bliższa normie dotyczącej zarządzania...

Zarządzanie

Biznes Plan Salonu Prasowego

I Misja i cele przedsiębiorstwa

Przedmiotem działania firmy jest dostarczenie usług w zakresie sprzedaży prasy, artykułów tytoniowych, słodyczy, chemii gospodarczej, artykułów powszechnego użytku itp.
Celem działania jest św...

Zarządzanie

Zarządzanie środowiskiem

WYKŁAD 1. 04.03.00r
W jaki sposób uwarunkowania ekologiczne warunkują rozwój gospodarczy

ROZWÓJ GOSPODARCZY. Proces zmian w gospodarce dotyczący przekształceń jakościowo-strukturalnych w gospodarce narodowej, który wywołany ...