Pedagogika

Pedagogika

Przykłady ćwiczeń terapeutycznych w zakresie czytania i pisania.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ TERAPEUTYCZNYCH
W ZAKRESIE PISANIA I CZYTANIA


ĆWICZENIA ORTOGRAFII

PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK MIĘKKICH

Litery „ą” i „ę” piszemy:
 zasadniczo w wyrazach rodzimych, np.
dąb,...

Pedagogika

Podstawy prawne i organizacja oświaty

1. Umowa o pracę.
Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela. Umowa o pracę powinna zawierać:
-data podpisania umowy
-kiedy została zawarta
-pomiędzy kim została zawarta
-nazwa szkoły z adresem jej siedzib...

Pedagogika

Nauczyciel zawód...! a nie powołanie

Jednym z niezbędnych elementów życia w zorganizowanym społeczeństwie jest praca. Jej efekty pozwalają na elementarny sposób przetrwania,przeżycia, samorealizacji.
Ja dziś w swojej pracy będę omawiała zawód-nauczyciel.Na wstepie pra...

Pedagogika

Zadania ośrodka pomocy społecznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2. pracy socjalnej;
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4. analizie i ocenie zjawisk rodzącyc...

Pedagogika

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Sporo ćwiczeń umożliwia ćwiczenie kilku umiejętności naraz, np. rozluźniania się i koordynacji oko-ręka. Ćwicz z dzieckiem orientację przestrzenną (np: obrysowywanie figur o rosnącym stopniu trudności; ćwicz orientację w schemacie w�...

Pedagogika

Problemy wychowawcze - diagnoza indywidualnego przypadku

Cel pracy – problem diagnostyczny:„Problemy wychowawcze u Huberta”

Diagnoza przyporządkowująca


Hubert B. – lat 9, uczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Zawadzie.
Uczeń został zgłoszony przez pedagoga szkolnego...

Pedagogika

Ćwiczenia oddechowe w relaksacji

1.Ćwiczenia relaksacji oddechowej

Oddychanie stanowi ważną czynność, regulowaną automatycznie przez organizm. Tlen dostarczany przez płuca jest niezbędny do pracy wszystkich tkanek człowieka. Szczególnie wrażliwa na niedobór tle...

Pedagogika

Dojrzałość szkolna

SZKOŁA WYŻSZA
Im. Pawła Włodkowica
W Płocku filia w Wyszkowie
Wydział humanistyczny
Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolnaDojrzałość szkolna

Opracowała:
...

Pedagogika

Projekt socjalny

Temat projektu socjalnego ? Nie taki diabeł straszny?

SPIS TREŚCI
WSTĘP ............................................................................................................. 3
ROZDZIAŁ I - ZAŁOŻENIA PROJEKTU SOCJALNEGO...

Pedagogika

Przestępczość kobiet

Problematykę uwarunkowania przestępczości kobiet w porównaniu z zagadnieniami dotyczącymi przestępczości mężczyzn w dużo mniejszym stopniu była przedmiotem rozważań teoretycznych , oraz badań empirycznych. Przyczyn można upatrywać z ...

Pedagogika

Rozwój społeczny

Rozwój społeczny-jest to trwający przez całe życie proces nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do udziału w życiu społecznym.
Ad.2. Rozwój wybranych kompetencji społecznych:
a) Adekwatnego spostrzegania ludzi- ludzie w spo...

Pedagogika

Temat: Doskonalimy nasze zmysły - węch. Konspekt zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu znacznym i głębokim.

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH
Konspekt zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu znacznym i głębokim
Autor: mgr Katarzyna Wilk
<...

Pedagogika

Geneza i rozwój systemu resocjalizacji nieletnich

Geneza i rozwój systemu resocjalizacji nieletnich

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. na terenach byłych zaborów obowiązywały trzy odrębne kodeksy karne: Austriacki z 1852 r., niemiecki z 1871 r. i rosyjski z 1903 ...

Pedagogika

Rozwój fizyczny, emocjonalny i moralny dziecka na wybranym przykładzie.


W literaturze psychologicznej można spotkać bardzo wiele różnych podziałów życia dziecka na ogólne stadia rozwojowe. „Ogólny rozwój, czy to somatyczny, czy psychiczny, mimo różnic indywidualnych przebiega u wszystkich dzieci podob...

Pedagogika

Pytania i odpowiedzi na egzamin z pedagogiki pracy

1. Podaj definicję pedagogiki pracy.

- subdyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji człowiek ? wychowanie - praca. Zajmuje się problemami wychowania przez pracę, poradnictwem i doradztwem zawod...

Pedagogika

Kształtowanie się poglądów i opinii kryminologicznej.

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Kryminologi...

Pedagogika

Rozmowa o wychowaniu - esej

Beata Wiśniewska

ROZMOWA O WYCHOWANIU

Któż cię, mądrości, ma? Kto dzisiaj szuka Pod korą ciała pierwszej ciał przyczyny?
J. Słowacki: ?Król Duch?


WSTĘP

Znane jest na całym niemalże globie...

Pedagogika

Perenializm a edukacja

PERENIALIZM A EDUKACJA

Termin ?perenializm? wywodzi się od angielskiego słowa perennial, czyli ?wieczny? i wyraża przeświadczenie, ze najważniejsze zasady wychowania są niezmienne i nigdy nie tracą na aktualności.

Pereniali...

Pedagogika

Metoda Weroniki Sherborne w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 2006 r.Praca egzaminacyjna z pedagogiki specjalnej

Temat:
METODA WERONIKI SHERBORNE
W REWALIDACJI
DZIECKA NIEPEŁN...

Pedagogika

Pedagogika ogólna - treści wykładów

PEDAGOGIKA OGÓLNA
TEMAT : JĘZYK PEDAGOGIKI ? SYSTEM KATEGORIALNY RÓŻNYCH ODMIAN PEDAGOGIKI WSPÓŁCZESNEJ W KONTEKSCIE MAPY POJĘCIOWEJ PEDAGOGIKI TRADYCYJNEJ

NAUKA ? ( Śliwerski, Milerski ?Pedagogika. Podręcznik akademicki? 2003)...

Pedagogika

Przemoc w rodzinie - sytuacja dziecka maltretowanego

„Rodzina to współpraca pomiędzy mężem i żoną oraz dziećmi.
To miłość, szczęście, troska, radość. Rodzina to pełny dom dający bezpieczeństwo, ciepło, zrozumienie i wsparcie. To także rodzicielstwo
i partnerstwo to tros...

Pedagogika

Rozwój prenatalny

ROZWÓJ PRENATALNY


Początek czyli jak dochodzi do powstania nowego życia?
W dawnych czasach istniało bardzo wiele teorii na temat tego w jaki sposób dochodzi do stworzenia istoty ludzkiej. Długi czas uznawano twierdzenie Aryst...

Pedagogika

Program antynikotynowy dla dzieci przedszkolnych

Program antynikotynowy dla dzieci przedszkolnych

Palenie tytoniu jest w naszym kraju zjawiskiem powszechnym. Można sądzić, że codziennie ok. 500 dzieci sięga po swojego pierwszego papierosa, w ten sposób znaczna ich część wchodzi n...

Pedagogika

Wpływ harcerstwa na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 11-12 lat

Spis treści:

Wstęp…………………………………………………………………...3
Rozdział I Wszechstronny rozwój dziecka w wieku 11-13 lat……...4
1.1Rozwój społeczny młodego człowieka…………………...

Pedagogika

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w szkolnym środowisku (przemoc, alkoholizm, narkomania ).

Już od niepamiętnych czasów młodzież szkolna sprawiała trudności wychowawcze nauczycielom i rodzicom - już wtedy podejmowano odpowiednie kroki w tej sprawie.
Tłumaczono młodzieży, że jej zachowanie nie jest na miejscu i powinna się...