Chemia

Chemia

Aldehydy alifatyczne

Praca w załączniku. Miłego czytania :)...

Chemia

Jestem pierwiastkiem chemicznym

Jestem jednym z pierwiastków chemicznych znajdujących się w układzie okresowym.
Moja nazwę nadł pewien francuski astronom Pierre-Jules-Cesar, Janssen, który jako pierwszy poczynił obserwacje dowodzące mojego istnienia w czasie badań S...

Chemia

Reakcje Soli

Metal+NiemetalàSól
Ca+SàCaS, 2Na+Clà2NaCl, Mg+SàMgS
Tlenek Metalu+Tlenek NiemetaluàSól
Na2O+SO2àNa2SO3, CaO+CO2àCaCO3
Zasada+Tl.KwasowyàSól + Woda
CaO+H2OàCa(OH)2
Ca(OH)2+CO2àCaCO3+H2O
H2CO3
Dwutlenek ...

Chemia

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości. Są to zarówno substancje naturalne (np. pyłki roślin, pyły wulkaniczne), jak też p...

Chemia

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji


Polimeryzacja jest to proces łączenia się ze sobą cząsteczek reaktywnego związku chemicznego, zwanego monomerem, z utworzeniem cząsteczki polimeru, bez wydzielenia się produktów ubocznych. Najczęściej stosowanymi monomerami są zwią...

Chemia

Chemiluminescencja i Tryboluminescencja

CHEMILUMINESCENCJA I TRYBOLUMINESCENCJA

Chemiluminescencją nazywamy proces chemiczny podczas przebiegu którego następuje wydzielenie energii na sposób światła, a nie ciepła jak to jest zazwyczaj. Faktem jest, że i tak jest to tylko ...

Chemia

Polimery - ściaga

---------Stopień polim.1.) przy jednocząteczk. mechanizmie zakończenia. 2.) Przy dwucząst. . mechanizmie zakończenia.(np. z przeniesieniem na monomer.) Szybkość przeniesieniaVp=kp=[M+][M] Podstawowe kinematyczne zależności w polim. kationow...

Chemia

Skutki nawożenia gleb

Skutki nawożenia gleb

Nawożenie gleb i roślin wywierać może dodatni, jak i ujemny wpływ na środowisko biologiczne. W dużym stopniu negatywny skutek mogą wywierać zarówno nawozy organiczne i mineralne, jednak te drugie są o wiele...

Chemia

Zastosowanie Polimerów w Drogownictwie

Sprężysty polimer wzmacnia nawierzchnię jezdni przez co staje się ona bardziej odporna na koleiny. O tym marzą kierowcy: żadnych korków w miejscach prowadzenia robót drogowych. To marzenie może się ziścić dzięki nowo opracowanemu typowi...

Chemia

Ściąga do I Gimnazjum z podstawowych zagadnien

Pobierz ściąge gotową do wydrukowania na sprawdzian z podstwowych zagadnien z chemii....

Chemia

Makro i mikroelementy wśród metali

Sole mineralne, w których skład wchodzą pierwiastki różnych metali, są substancjami nieorganicznymi niezbędnymi w metaboliźmie komórki. Pobierane są wraz z pokarmem lub z wodą w postaci rozpuszczonej. Substancje mineralne są niezbędnym ...

Chemia

Promieniotwórczość-Korzyści czy zagrożenia dla ludzkości

Promieniotwórczość to inaczej radioaktywność pierwiastków, jest to zdolność emitowania przez nie promieniowania jądrowego w wyniku samorzutnej przemiany jąder atomowych w inne. Promieniotwórczość groźną (do pewnej granicy) dla zdrowia...

Chemia

Metale ciężkie i ich wpływ na organizmy żywe.


Metale ciężkie są to metale uznane na obecnym etapie rozwoju tzw. biochemii nieorganicznej za zbędne lub nawet toksyczne. Wprowadzone jednorazowo w małych dawkach przez dłuższy czas do organizmu mogą powodować zatrucia ostre lub przew...

Chemia

tlenki

Woda, tlenek wodoru H2O, zw chem występujący w 3 stanach skupienia: ciekłym (war naturalne), gazowym ( para wodna), stałym (lód). Jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem substancji polarnych. W przyrodzie około 97,38%wody to woda słona (rozpuszc...

Chemia

Układ okresowy - litowce, berylowce, pierwiastki przejściowe: charakterystyka, rola pierwiastków

GRUPA I - LITOWCE (metale alkaliczne)

Nr okresu = liczba powłok elektronowych
n – l. powłok elektronowych
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LITOWCÓW:
- litowce – zwane metalami alkalicznymi
- konfiguracja elektronów walencyjn...

Chemia

Zasada nieoznaczości Heisenberga

Zasada nioznaczosci Heisenberga podaje ze nie jest mozliwe dokladne okreslenie polozenia i pedu elektonow....

Chemia

Układ okresowy.

Praca w załączniku...

Chemia

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany jest to zjawisko ocieplenia atmosfery, spowodowane zwiększoną w niej ilością zanieczyszczeń, a w szczególności wzrostem zawartości CO .
Na temat globalnego ocieplenia powstała na świecie bogata literatura. Badacze ni...

Chemia

Zanieczyszczenie powietrza

W skutek działalności człowieka do atmosfery dostają się setki tysięcy różnych substancji, lecz tylko niektóre z nich, najbardziej pospolite i uważane za charakterystyczne zanieczyszczenia powietrza, są przedmiotem stałych badań, głów...

Chemia

Roztwory

1.Roztwory (mieszaniny optycznie jednorodne) są to układy wieloskładnikowe. Każdy roztwór składa się z rozpuszczalnika, czyli fazy rozpraszającej, oraz przynajmniej jednej substancji rozpuszczonej, czyli fazy rozproszonej.
2.Rozpuszczaln...

Chemia

Zanieczyszczenia powietrza: czym są, ich źródła, skutki, ochrona powietrza

Czym są zanieczyszczenia powietrza?

Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń po...

Chemia

Węglowce

1.Wystepowanie
Węgiel jako pierwiastek jest głównym składnikiem węgli kopalnych (mieszanin węgla i związków węgla) : antracytu(do 95%), węgla kamiennego (do 90%) i torfu (do 65%). Ponadto węgiel wchodzi w skład milionów związków ...

Chemia

Zastosowanie metod miareczkowych w analizie wody przemysłowej (kotłowej).

Z punktu widzenia życia człowieka – stan wody używanej właściwie do wszystkiego: od celów spożywczych po przemysłowe, jest bardzo istotny. Woda zarówno do spożycia, higieny czy dla przemysłu musi odpowiadać pewnym ogólno ustanowionym ...

Chemia

Procesy Redox

PROCESY REDOX.
Reakcją utlenienia-redukcji nazywamy proces, w którym następuje wymiana elektronów między substancją utleniającą a substancją redukującą, na skutek czego atomy pierwiastków biorących udział w reakcji zmieniają swój...

Chemia

Promieniotwórczość

Co to jest promieniotwórczość?
Promieniotwórczość (radioaktywność) jest to zjawisko samoistnej przemiany jednych jąder atomowych w inne. Głównymi procesami odpowiedzialnymi za promieniotwórczość są: rozpad beta, rozpad alfa, wych...