Politologia

Politologia

Reforma ochrony zdrowia w Polsce, postanowienia, założenia, realizacja.

Na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym od dnia 01.01.1999 r. wprowadzana jest w Polsce reforma służby zdrowia.
Aby przedstawić jej założenia posłużę się zapisem z II Konferencji Szkoleniowej z dnia 16 listopada 1998...

Politologia

Polityka społeczna

POLITYKA SPOŁECZNA
Książki:
1. „Polityka społeczna” Supińska, Rajkiewicz
2. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”
WYKŁAD I

1. Polityka społeczna jest to pewien zespół działań w państwie/ jest nauką i dziedzin�...

Politologia

Człowiek we wspólnocie.Jeden z najistotniejszych sądów sformułowanych przez Arystotelesa dotyczy człowieka, którego rozwój uwarunkowany jest przez społeczność. Rozwiń tę myśl greckiego filozofa.

‘Pełna wspólnota (…) jest państwem; powstaje ona dla umożliwienia życia, a istnieje by życie dobrze ukształtować’ (Arystoteles, Polityka)

Życie we wspólnocie jest podstawowym sposobem bytu ludzkiego. Byt ten potrzebuje wie...

Politologia

Wstęp do nauki o państwie i prawie

ŹRODŁA PRAWA:
· Konstytucja
· Ustawy ratyfikowane
· Umowy między narodowe
· Rozporządzenia
· Akty prawa miejskiego
Akty prawa miejskiego- obowiązują one wszystkich( moc powszechnie obowiązująca). Konstytucja i us...

Politologia

Public relations

Pytania na egzamin z Public relations...

Politologia

Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu

Ucho zbudowane jest z:
? ucha zewnętrznego;
? ucha środkowego;
? ucha wewnętrznego;

Ucho zewnętrzne - zbudowane jest z małżowiny usznej, przewodu słuchowego kończącego się błoną bębenkową, która odgranicza ucho...

Politologia

Plan animacji wspólnoty lokalnej- Stowarzyszenie. Zamieścił student PWSZ w Pile, specjalnosc: Polityka Regionalna.

Praca opisuje dosc szcególowo proces zakładania wspólnoty lokalnej, w tym przypadku- Stowarzyszenia. Otrzymałem za nią ocenę bardzo dobrą, od wymagającego wykładowcy, który posiada tytuł naukowy Doktora....

Politologia

Instrumenty i strategie polityczne PR.

INSTRUMENTY I STRATEGIE POLITYCZNYCH PR

Instytucje są aktorami politycznych PR, a podstawowa instytucja w tym przypadku jest państwo. Aktorzy politycznych PR prowadza odpowiednie i przemyślane działania oraz zabiegają o odpowiedni dla ...

Politologia

Partia Zielonych w Niemczech

ZIELONI W NIEMCZECH

1. Rzecz ogólna i historii szeroki kawałek.
2. O statucie, co podstawy partyjne wprowadza.
3. Dalekie plany i zielone ściany – program.
4. Społeczne poglądy – poparcie przedstawione konkretnie i zwar...

Politologia

Czynniki określające zachowania wyborcze w regionie pilskim.

Czynniki określające zachowania wyborcze w regionie pilskim....

Politologia

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a

Adolf August Berle urodził się w Bostonie w roku 1895. Był synem pastora i córki znanego profesora G.F. Wrighta. Od najmłodszych lat otrzymywał dosyć dobre wykształcenie, co zaowocowało otrzymaniem w wieku lat 21 dyplomu magistra prawa w Wy...

Politologia

Władza i przywództwo w organizacji na przykładzie redakcji portalu internetowego

Pojęcia przywództwo, władza, organizacja, a raczej zjawiska, które opisywane są za ich pomocą są ściśle ze sobą powiązane i trudno je rozpatrywać bez zrozumienia relacji między nimi zachodzących. Zacząć należy wpierw od przedstawien...

Politologia

OBWE w stosunku do agresji.

AGRESJA
Agresja (łac. aggressio – napaść, natarcie) – w prawie międzynarodowym jest to określenie zbrojnej napaści (najazdu, ataku) jednego lub kilku państw na inne. Państwo, które pierwsze dokonało aktu agresji na inne określa s...

Politologia

Globalizacja a państwo

Globalizacja jest wszystkim co się wspócześnie dzieje, jest przeciwieństwem izolacji poszczególnych części świata. Mówimy, ze kraj się globalizuje gdy zanikają bądź zminiejszaja się bariery w kontaktach między jego mieszkańcami, a lu...

Politologia

Instytucje demokracji lokalnej w praktyce- algorytm działań podczas zmiany zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

treść w załączniku, za to sprawozdanie dostałam 4,5
...

Politologia

Kultura polityczna a kampania wyborcza

Pojęcie kultury politycznej powstało dopiero w XIX wieku, jednak zdaniem naukowców towarzyszy nam od chwili, gdy po raz pierwszy wypowiedziane zostały myśli na tematy polityczne. Już prorocy w swych kazaniach i wyroczniach przypisywali ludziom...

Politologia

Zagadnienia na egzamin- partie i systemy partyjne

Partie i systemy partyjne

Partia polityczna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

System partyjny obejmuj...

Politologia

Współczesne stosunki polityczne- pojęcia

w zalaczniku...

Politologia

Czy Polska dorosła do demokracji? - przykład

Po roku ?89 Rzeczpospolita doczekała się wreszcie upragnionej demokracji. Proces przemian zaczęty jeszcze w sierpniu ?80 roku podpisaniem Porozumień doprowadził w końcu do obalenia władzy komunistycznej narzuconej nam przez wschodniego sąsia...

Politologia

Metody badawcze w politologii

Temat pracy licencjackiej:
Funkcjonowanie komisji Rady Gminy na przykładzie Gminy Kawęczyn w latach 2002-2006.

Problem Badawczy
W literaturze z zakresu metodologii spotykamy najczęściej rozumienie problemu badawczego jako pytan...

Politologia

Instytucje i organy władzy na Litwie

Litwa
Republika Litewska (Lietuvos Respublika) w skrócie Litwa (Lietuva) to państwo położone w północno – wschodniej Europie. Stolicą kraju jest Wilno. Litwa graniczy od zachodu z Rosją, od południa z Polską, od wschodu z Białorusi�...

Politologia

Stosunki Chrześcijańsko-Żydowskie na przestrzeni wieków (Open office)

Historia stosunków chrześcijańsko-żydowskich ma już 2000 lat. Jest to historia napięć, których jednym z głównych powodów było oskarżenie żydów o popełnienie zbrodni bogobójstwa, czyli zabicia Syna Bożego. Istnieje także przeświad...

Politologia

Polityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedziny

UWARUNKOWANIA, CELE I DZIEDZINY POLITYKI GOSPODARCZEJ

UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ

Otoczenie, w którym funkcjonuje każda gospodarka, ma ogromny wpływ na jej ograniczenia i możliwości rozwoju. Wynikają one z różnych c...

Politologia

Spory o Konstytucję Europejską

Kwestia relacji miedzy Kościołem oraz innymi kościołami chrześcijańskimi a UE w naturalny sposób nasuwa porównanie do stosunków państwo-Kościół. Jednak UE nie jest państwem i nie zamierza nim być również w przyszłości. Z tego mię...

Politologia

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, prezentacja. Dług publiczny

Dług publiczny - Najczęściej definiuje się jako całość finansowych zobowiązań władz publicznych (państwowych i samorządowych) z tytułu zaciągniętych pożyczek.Jest zaciągany na pokrycie deficytu budżetowego poprzez emisje skarbowych...