Ekonomia

Ekonomia

Podanie o pracę - wzór

PODANIE O PRACĘ


X Y Gronowice, dnia 24. 02. 2004 r. ul.Łopatkowa 2/1
64-367 Gronowice
tel. (0981) 379-293-7591
kom. 0087-2266-7826


Do
Mikołaja Torczyńskiego
Dyrektora Studia Nagraniowego
„Mus...

Ekonomia

Bank centralny

Bank centralny


Bank centralny – jest instytucją publiczną, która w imieniu państwa prowadzi politykę pieniężną.
Bank centralny sprawuje 4 zasadnicze funkcje:

1. Kontroluje ilość pieniądza w obiegu (podaż pie...

Ekonomia

Negocjacje.

Negocjacje - to proces interakcji w którym przynajmniej 2 strony widzące konieczność wspólnego zaangażowania dla osiągnięcia celu ale początkowa różnica się oczekiwaniami próbują za pomocą argumentów i perswazji przezwyciężyć dzie...

Ekonomia

Teoria funkcjonowania rynku

wykłady M. Bojańczyka na WSEI w Warszawie...

Ekonomia

Gospodarka a środowisko - wykład

1.POJECIE ŚRODOWISKA I OCHRONY ŚRODOWISKA:
ŚRODOWISKO: system złożony, obejmujący elementy naturalne (przyrodnicze) oraz sztuczne, powstałe w wyniku działalności człowieka (antropogeniczne). Naturalne środowisko podlega ciągłym prze...

Ekonomia

Historia myśli ekonomicznej.

Charakterystyka myśli społeczno-ekonomicznej od starożytności do współczesności. Idee ekonomiczne w starożytności rozwijały się na marginesie filozofii (filozofii przyrody). Filozofia przyrody stała się filozofią dotyczącą człowieka...

Ekonomia

Spółki osobowe.

Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególności wniesienie wkładów. Majątek sp. cyw. jest wspólnym majątkie...

Ekonomia

Analiza rynku hotelarskiego na terenie piostowskiego grodu- Wroclawia

1. Ogólny szkic analizowanego rynku.

Rynek poddany analizie zalicza się do sektora usługowego, a po części na pewno do rozrywkowego. Pod względem wieku jest to jeden ze starszych globalnych rynków. Z biegiem lat ewoluował on jednak ...

Ekonomia

Samuelson-prezentacja

Kapituła przyznała Samuelsonowi nagrodę za jego prace, które pozwoliły "rozwinąć i zintegrować statyczne i dynamiczne teorie ekonomiczne oraz za aktywny wkład w rozwój teorii wzrostu gospodarczego." Profesor Assar Lindbeck, wręczając lau...

Ekonomia

Budżet państwa

Finanse publiczne państwa – system gromadzenia i wydatkowania środków finansowych przez państwo.
Budżet państwa – to zestawienie dochodów i wydatków państwa w danym roku. W budżecie planuje się, skąd i w jakiej wielkości będą ...

Ekonomia

Institute of Internal Auditors (IIA )

O Instytucie
The Institute of Internal Auditors (IIA Global) załozony w 1941 roku jako zawodowa organizacja audytorów wewnętrznych w Ameryce Północnej. Obecnie Instytut jest organizacją międzynarodową, skupiającą 85 000 członków będ...

Ekonomia

Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnych

Spółka z o.o. zajmująca się obrotem towarów zakupiła.
Wyszczególnienie Cena zakupu netto Ilość
Towar A (VAT 20%) 56 zł/szt 5200
Towar B (VAT 7%) 32zł/szt 4400
Towar C (VAT 3%) 60zł/szt 12000

Koszty funkcjonowania...

Ekonomia

Rynek papierów wartościowych

· Papiery wartościowe
· Lokaty bankowe (odsetki)
· Nieruchomości (ziemia, budynki)
· Waluty obce (stabilna cena, cena w górę)
· Złoto + kosztowności (preciosa)
· Biznes
· Dzieła sztuki

Przyczyny inwesto...

Ekonomia

Teoria wyboru konsumenta

Na początek powiemy sobie, kto to jest konsument. (powiedzieć, że konsumentem jest każdy z nas, każda osoba prowadząca własny budżet, pracująca, zarabiająca, itp.)

Pojęcie konsumenta w ekonomii.

KONSUMENT jest suwerenny...

Ekonomia

Bezrobocie

1. Definicja
Bezrobocie należy do najbardziej palących problemów społecznych współczesnego świata. Przez cały XX wiek zjawisko to znajdowało się w centrum debat społecznych, ekonomicznych i politycznych. Wynika to z różnorodnych, da...

Ekonomia

Rynek pieniężny - ściąga

Ściaga w załączniku...

Ekonomia

Spółki: jawne komandytowe akcyjne i Z.o.o

Spółka jawna, spółka działająca na podstawie prawa handlowego. Nie różni się w zasadzie od spółki cywilnej, konieczne jest natomiast jej zarejestrowanie w rejestrze handlowym oraz ścisłe przestrzeganie reguł oznaczenia firmy, czyli naz...

Ekonomia

Neoliberalizm, porównanie kierunków ekonomicznych

Współczesne kierunki liberalne charakteryzuje przede wszystkim głęboka wiara w system prywatnej przedsiębiorczości i wolny, konkurencyjny rynek oraz niechęć do rozszerzania ekonomicznych funkcji państwa. Wówczas pojawiło się nowe zjawisk...

Ekonomia

Ekonomia dobrobytu i jej rozwój

W historii myśli ekonomicznej Pigou zapisał się przede wszystkim jako pionier ekonomiki dobrobytu i obrońca neoklasycznej ekonomii, atakowanej przez Keynesa. w roku 1912 Pigou opublikował rozprawę Bogactwo i dobrobyt, którą po wojnie uzupeł...

Ekonomia

List motywacyjy

Anna Nowak Kraków, 10.02.2004 r.
ul. Lawendowa 10/15
33-999 Kraków
tel.(0-55)633 33 33


Pani
Aleksandra Modna
Dział Rekrutacji
PRO-FASHION sp. z o.o.
ul. Modna 25
00-360 Warszawa


Ekonomia

Akcyzy

Akcyzy są określane jako specjalne podatki od spożycia. W porównaniu z podatkiem od wartości dodanej są one nakładane na szczególne rodzaje towarów. Ukształtowały się w wyniku dłuższej ewolucji, której początek przypadł na XVII w. A...

Ekonomia

Żródła prawa

tresc w zalaczniku...

Ekonomia

Efekty rundy Tokijskiej dla handlu międzynarodowego

W Rundzie Tokijskiej po raz pierwszy podjęto na szerszą skalę próbę redukcji nie tylko ceł, lecz także przeszkód pozataryfowych. Zadanie to okazało się bardzo trudne, m.in. ze względu na niemożność wypracowania jednej, przejrzystej met...

Ekonomia

Makroekonomia

MAKROEKONOMIA

1 Wolność gospodarcza.
Jest to część wolności człowieka czy społeczeństwa i jako taka niesie wartość samą w sobie.
Wpływa na możliwość działalności gospodarczej oraz na jej rezultaty; wpływa pozytyw...

Ekonomia

Co motywuje ludzi do pracy?

Definicja Motywacji:
Motywowanie do pracy polega na wytworzeniu pewnego układu sił, które skłonią pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodawcę sposób. Jest to więc proces świadomego i celowego oddziaływania na pracowników...