Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Podatek od dochodów kapitałowych ( podatek belki )

Podatek od dochodów kapitałowych
- reguluje go ustawa z dnia 26 lipca 1991r. Art. 30a, 30b.

Podatek od dochodów kapitałowych to jedno ze ?świadczeń pieniężnych o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i ogólnym, p...

Podstawy przedsiębiorczości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

UMOWA PRZEDWSTĘPNA
KUPNA- SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ....................................................................... pomiędzy:
1. Sprzedającym (właścicielem nieruchomości) .................................................

Podstawy przedsiębiorczości

Jakie warunki muszą być spełnione aby zostać zakwalifikowanym do grupy bezrobotnych,bezrobotny absolwent Jakie dokumenty należy wypełnić aby zostać zarejestrowanym jako bezrobotny?3.Prawa i obowiązki bezrobotnego 4. Przedstaw dyrektywy Unijnego P

1.Jakie warunki muszą być spełnione aby zostać zakwalifikowanym do grupy

a) bezrobotnych
-nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej,
- zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,

Podstawy przedsiębiorczości

Dlaczego należy badać makrootoczenie?

Na prawidłowe funkcjonowanie firmy na rynku i skuteczną rywalizacje z konkurentami wpływa wiele czynników. Chcąc założyc firmę należy mieć na uwadze szereg zjawisk, które mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na kondycję naszego prz...

Podstawy przedsiębiorczości

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny
Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w inte...

Podstawy przedsiębiorczości

Plusy i minusy gospodarki dla przeciętnego Polaka
...

Podstawy przedsiębiorczości

Bankowość.

V. RYNEK I GOSPODARKA RYNKOWA
1. Jaka jest zasadnicza różnica między gospodarką naturalną a gospodarką rynkową?
Zasadnicza różnica polega na specjalizacji działalności gospodarczej i wyodrębnieniu się gospodarstw domowych i prze...

Podstawy przedsiębiorczości

Zarządzanie

Zarządzanie – proces polegający na planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystywania zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych, informacyjnych oraz koordynacja działań ludzkich dla osiągnięcia założonych celów w sposób najb...

Podstawy przedsiębiorczości

Umowy śmieciowe

Umowa śmieciowa to potoczna nazwa umowy cywilnoprawnej zawartej między pracodawcą a pracownikiem, szczególnie w celu ominięcia przepisów prawa pracy lub obniżenia klina podatkowego. Wg związków zawodowych umową śmieciową może być każd...

Podstawy przedsiębiorczości

List motywacyjny

imie nazwisko miejscowość,22.02.2005r.

reszta swoich danych


CD-PROJEKT
Dział Marketingu
ul. Jagiellońska 74
00-696 Zielona Góra


Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na ogłoszenie zamiesz...

Podstawy przedsiębiorczości

Podatek od osob fizycznych (net)

Podatek dochodowy do osób fizycznych obejmuje swoim zasięgiem ludzi zarabiających w sposób legalny w Polsce. Sprawy dotyczące tego zakresu regulują dwie ustawy: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z ...

Podstawy przedsiębiorczości

Prowadzenie własnej firmy a sukces

Człowiek przedsiębiorczy potrafi wykorzystać szansę pojawiającą się w otoczeniu i przekształcić ją w sukces. Typowe cechy osoby przedsiębiorczej to optymizm ? rozwijający chęć uczenia się, poszerzania kwalifikacji i umiejętności, um...

Podstawy przedsiębiorczości

Kredytowanie

Kredytowanie- jest forma korzystania z obcego kapitału. Z punktu widzenia prawa umowa kredytu powoduje skutek prawny w postaci nawiązania stisunku prawnego. W stosunku tym wystepuja kredytobioraca i kredytodawca zwani inaczej dłuznik i wierzyciel...

Podstawy przedsiębiorczości

Ściągi z przedsiębiorczości

Prosze :)
Zajrzyj do załącznika......

Podstawy przedsiębiorczości

„Czy otwarcie Polskiego rynku pracy dla obcokrajowców ma korzystny wpływ na rozwój gospodarki”

Migracja zawodowa to jedno z najpotężniejszych zjawisk na Polskim rynku pracy. Polacy opuszczają kraj wyjeżdżając do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegi i innych państw Unii Europejskiej, które otworzyły swoje rynki dla obywateli Rzeczpospo...

Podstawy przedsiębiorczości

Przedsiębiostrwo cześć 2

Cechy wykonawcy : W każdym zespole niezwykle ważna role odgrywa lider . Nie może on jednak działać sam , bez pozostałych członków grupy – wykonawców – którym zaleca różne zadania szczegółowe . Wykonawca wdraża w życie koncepcje i...

Podstawy przedsiębiorczości

Zasady kierowania firmą.

Zasady kierowania firmą

A. PREAMBUŁA
Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega dążenie do uczciwości i rzet...

Podstawy przedsiębiorczości

NBP i lokaty dla osób fizycznych

We wrześniu 1997 roku NBP wprowadził lokaty dla ludności aby:

· Zaabsorbować potencjalnie negatywny impuls monetarny w postaci bezpośredniego finansowania przez bank centralny potrzeb pożyczkowy budżetu („kredyt powodziowy” – ...

Podstawy przedsiębiorczości

CV

Halina Ł
ul. Kruszyna
66-100Sulechów
48 (555) 123-654
[email protected]
Dane personalne
Stan cywilny: wo...

Podstawy przedsiębiorczości

Przetwórstwo

Opakowanie to wyrób który został użyty by stworzyć dodatkową warstwę zewnętrzną w stosunku do innego wyrobu mającego za zadanie ochronę produktu przed działaniem czynników zewnętrznych, możliwość i ułatwienie transportu w magazynie...

Podstawy przedsiębiorczości

Wolność a wolny rynek 15 lat przemian gospodarczych w polsce

Czym tak naprawdę jest wolność?

Poszukując odpowiedzi na te postawione pytanie dotarłem do wielu interesujących interpretacji. Encyklopedia PWN „mówi” ze wolność to: „pojęcie wieloznaczne i niejednolicie pojmowane w różnor...

Podstawy przedsiębiorczości

Oceń formy zabezpieczeń kredytowych stosowanych w bankach.

Bank zgodnie z prawem bankowym jest jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń. ...

Podstawy przedsiębiorczości

Różnice między rynkiem wolnokonkurencyjnym a monopolem.

Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „dom” i „prawo” (oikos i nomus), dosłownie „prawa domu”. Pierwszy raz słowa „ekonomia” użył Arystoteles.
Często występuje z przymiotnikiem „polityczny” z ...

Podstawy przedsiębiorczości

Umowne wynagrodzenie gwarancyjne

Umowne wynagrodzenie gwarancyjne

Autor analizuje opracowanie A. Sobczyka pt. „Wynagrodzenie a rozkład czasu pracy” (PiZS z 2005 r. Nr 4), zamieszczone w części „Wykładnia i praktyka” sugerujące, jakoby w myśl poprawnej wykład...

Podstawy przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość - podstawowe pojęcia

Przedsiębiorczość – jest to zespół cech i zachowań człowieka polegający na zdolności podejmowanie inicjatywy i radzenie sobie w różnych sytuacjach . Jedną z najważniejszych form aktywności człowieka jest jego świadome działanie po...