Prawo

Prawo

Wspólnota ustawowa w małżeństwie

USTAWA
z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wspólność ustawowa.
Art. 31. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspóln...

Prawo

Rozwiązanie stosunku pracy

Obszerne opracowania, wg podręcznikapod redakcją H.Szurgacza + kazusy + Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

USTANIE STOSUNKU PRACY (wg H.S...

Prawo

Stosunek pracy - umowa o pracę

Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i zawierać jasne określenie przede wszystkim: rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, terminu rozpoczęcia i wynagrodzenia. Pracodawca powinien najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia ...

Prawo

Pojęcia do powtórzenia. Pytania i odpowiedzi.

1. Scharakteryzuj pojęcie prawa – zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym.
Cechy prawa:
a) społeczny charakter - wyraża wartości i potrzeby o szerszym lub węższym zasięgu s...

Prawo

II księga kodeksu cywilnego- omówinie

Znajdziesz tutaj m.in prawo rzeczowe (zagadnienia ogólne), treść zakres i wykonywanie prawa łasnosci, nabycie i utrata prawa własności, współwłasność, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, praworzeczowe ograniczone,posiadanie....

Prawo

Prawo gospodarcze - spółki

PRAWO GOSPODARCZE

Klasyfikacja spółek prawa handlowego

1) Spółki osobowe:
a) spółka jawna
b) spółka partnerska
c) spółka komandytowa
d) spółka komandytowo-akcyjna
2) Spółki kapitałowe:
a) spó...

Prawo

Prawo prywatne średniowiecza wg Sójki - Zielińskiej.

Prawo osobowe i rodzinne
Zdolność prawna – uznanie za podmiot praw i obowiązków
-- tylko ludzie wolni
-- brak podmiotowości prawnej dla cudzoziemców
-- ograniczenie zdolności prawnej kobiet (słabość przyrodzenia)
-- c...

Prawo

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego regulującym przejście praw majątkowych osoby zmarłej na oznaczone osoby. Uregulowane jest ono w ksiedze IV k.c. "Spadki".
Z chwilą śmierci osoby fizycznej jej prawa osobiste oraz prawa rodzinne ...

Prawo

Specyfika postępowania podatkowego

Specyfika postępowania podatkowego
Postępowanie podatkowe jest prowadzone celem zapewnienia prawidłowego wykonania zobowiązań podatkowych, określonych w przepisach materialnego prawa podatkowego. Przepisy Ordynacji podatkowej o postępowan...

Prawo

Doktryny polityczne.

STAROŻYTNOŚĆ

SOFIŚCI – nie określili jak forma rządów jest dobra – między dem. a aryst.; zlaicyzowali podstaw. pojęcia polit.; państwo to wytwór ludzki, o charakterze doczesnym, nie zaś sił pozaziemskich; Protagoras – rel...

Prawo

Geneza EURO

Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU).
Unia Walutowa zaczęła funkcjonować w dniu 1 stycznia 1999r. Jest ona ostatnim etapem integracji gospodarczej w Europie, zapoczątkowanej w 1950 r.
...

Prawo

Przestępstwa na szkodę wierzycieli.

Przestępstwa na szkodę wierzycieli

Do tej grupy przestępstw zaliczane są czyny karalne na podstawie art. 300-303 Kodeksu Karnego. W ścisłym związku z nimi pozostaje art. 308 Kodeksu Karnego, który rozszerza zakres powtarzających si...

Prawo

Umowa kupna – sprzedaży

Od 1.01.2003 r. Obowiązują nowe przepisy dotyczące sprzedaży konsumpcyjnej, które zamiast rękojmi wprowadzają pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
Obowiązki sprzedawcy:
a) Podanie dwóch cen ( cenę towaru oraz cen�...

Prawo

Prawo-10 pytan i odpowiedzi

Co to jest prawo?
Jest to zespól normo postepowania.Do prawa zalicza sie normy generalne,takie ktorych adresaci sa wskazani rodzajowo a nie indywidualnie.Prawo jakiegos panstwa to zespol ogolnych norm postepowania ustanowionych lub uznanych prz...

Prawo

Wstęp do prawoznastwa

Wprowadzenie:
Wartość logiczna przysługuje tylko zdaniom oznajmującym, wyrażających sąd - myśl odnosząca się w sposób sprawozdawczy do jakiegoś stanu rzeczy.
Dyrektywy - wypowiedzi, takie jak norma, przepis, zasada, reguła, wska...

Prawo

Elementy prawa

Mała ściaggawka z elementów prawa dla studentów z ZIM...

Prawo

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.

Jakie są główne etapy przekształcenia spółki cywilne w spółkę z o.o.?


Przygotowanie określonych dokumentów oraz wyceny składników majątku, która podlega obowiązkowemu badania przez biegłego rewidenta,
powzięcie u...

Prawo

Prawo gospodarcze

WYKŁAD 1 21-10-04
Akty prawne:
1. Konstytucja – 2. IV. 1997
Ustawy:
2. Prawo działalności gospodarczej (19.XI.99) zastąpiono ustawę z działalności gospodarczej (23.XII.88).
3. Kodeks spółek handlowych (15.IX.2000), do ...

Prawo

Prawo gospodarcze - 11 zagadnień

1. Konstytucyjne zasady prawa gospodarczego.
Naczelne zasady konstytucyjne prawa gospodarczego (działalności gospodarczej) mają na celu ochronę przedsiębiorstw. Stanowią zasady postępowania administracji rządowej i sądownictwa w procesa...

Prawo

Prawo administacyjne - wykład

Administracja publiczna administrowanie- zarządzanie, wszelkie zorganizowane działanie zmierzające do zrealizowania określonego celu sprawowane przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu (organy państwowe, związki publiczne - samorząd...

Prawo

Paszport i rodzaje paszportów-zadanie

1. Stefan Sitek wystąpił z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o wydanie mu paszportu w związku z planowanym wyjazdem do Niemiec w grudniu 2003 r. Była żona Stefana Sitka Pelagia Sitek w piśmie z dnia 26 lipca 2003 r powiadomiła wojewodę, iż ...

Prawo

Tortury w angielskim procesie karnym.

Nemo tenetur accusare seipsum - nikt nie jest obowiązany obwiniać samego siebie

Przed Soborem Laterańskim IV z 1215r. angielskie postępowanie karne wykazywało cechy wspólne z procesem kontynentalnym:
· oba procesy opierały się ...

Prawo

Parlament

1. Geneza parlamentu

Parlament- z fr. parler = mówić

Francja XIIIw. Parlament du Roi sąd najwyższy; termin ten jako oznaczenie ciała reprezentacyjnego debatującego nad sprawami publicznymi został użyty w tym samym wieku w A...

Prawo

Pojęcia podstawowe finansów publicznych- część II.

KRUS
Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie została określona forma prawna KRUSu, ale pewno nie jest jednostką budżetową i na pewno nie jest osobą prawną. Organem centralnym administracji państwowej w zakr...

Prawo

Oszustwa i przestępstwa podatkowe (specjalizacja)

Zaległość podatkowa. Dotyczy ona sytuacji, w których podatek nie zostanie zapłacony w terminie. Przy czym bez znaczenia jest przyczyna uchybienia terminów. Powstanie zaległości podatkowej rodzi dla podatnika skutek w postaci obowiązku uiszc...