Administracja

Administracja

Sytuacja rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne

Aby dokładnie omówić temat podjętej przeze mnie pracy należy rozpocząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć, którymi będę się posługiwać w tej pracy. Najważniejszym pojęciem jest niepełnosprawność. Jest to stan osób, które na wsk...

Administracja

Organy prowadzące postępowanie i ich właściwości

Organami prowadzącymi post. adm. są organy adm. publicznej do których należą:
a) organy adm. rządowej,
b) organy adm. jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa).
O tym jaki organ powinien prowadzić post. ...

Administracja

Historia administracji

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

Powstało na podstawie konstytucji podpisanej przez Napoleona w 1807 roku. Opracowana została ona według jego wskazówek, w niewielkim stopniu uwzględniała propozycje zgłaszane przez stronę polską. Ustrój polit...

Administracja

August Hlond

August Józef Hlond

Wstęp

August Hlond to jeden z największych działaczy na scenie polskiego Kościoła Katolickiego. Starał się on, aby życie religijne Polaków było głębsze, a także bardziej zrozumiałe dla nich samych....

Administracja

Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


1. Wymień jakie zadania należą do kompetencji kierownika.

Najważniejszymi zasobami organizacji są ludzie, którzy dostarczają jej swoja pracą uzdolnienia, twórczość, energię. Do najis...

Administracja

Wznowienie

Wznowienie postępowania jest instytucją procesową polegającą na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli mają miejsce przyczyny wznowienia taksatywnie określone w przepisach prawa procesowego. ...

Administracja

Zasady ustroju politycznego państwa

1. Pojęcie ustroju politycznego.
Ustrój polityczny ? próba definicji. Ustrój jako pojęcie określające strukturę organizacyjną, kompetencje
i wzajemne zależności organów państwa. Geneza terminu ustrój ? myśl polityczna Arystote...

Administracja

Kariera w służbie cywilnej

zatrudnienie na czas określony (służba przygotowawcza),
egzamin (teoretyczny)
wynik negatywny – rozwiązanie umowy na czas określony
wynik pozytywny – zawarcie umowy na czas nieokreślony.
postępowanie kwalifikacyjne (egzami...

Administracja

Korekty finansowe pomocy.

W zależności kto dokonuje, występują dwa rodzaje korekt.
1. Może być dokonana przez instytucję zarządzającą (gdy wykryte są nieprawidłowości w wydatkach). Koryguje się całość lub część przyznanej pomocy w zależności od skal...

Administracja

Prawo europejskie

Prawo europejskie prof. Tyranowski 1999
Powstanie UE: najważniejsze etapy:
1946 r. Winston Churchill, w Zurichu, mówił o potrzebie stworzenia „stanów zjednoczonych Europy”,
1947 r. Uruchomiony został amerykański Plan Marshall...

Administracja

Posłuszeństwo Bogu i wypełnianie przepisów Prawa w Świętej Rodzinie

Posłuszeństwo Bogu i wypełnianie przepisów Prawa
w Świętej Rodzinie
Ze szczerego umiłowania Boga w przypadku Świętej Rodziny wypłynęło pragnienie pełnienia i umiłowanie woli Bożej oraz podporządkowanie się tej woli. Takie p...

Administracja

Ochrona środowiska we WSAS - materiały na sciąge

1)Jaka ustawa reguluje ochronę środowiska?
Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001
2)Kto sporządza mapy akustyczne?
Starosta, co 5 lat
3) Formy ochrony przyrody:
-park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, pomnik przy...

Administracja

Decyzje w systemie działań administracji publicznej

Decyzje w systemie działań administracji publicznej

Decyzja- akt woli organu administracji publicznej, którego celem jest organizowanie społeczeństwa.
Jest to wybór pomiędzy co najmniej dwoma alternatywami, dlatego też decyzja ...

Administracja

Pilna sprawa

Pilna sprawa do załatwienia, dodatkowe zlecenie od klienta, okres wzmożonej pracy, nieobecność współpracownika, to okoliczności sprzyjające wypracowywaniu nadgodzin. Pracownik, który na polecenie szefa zostaje dłużej w pracy lub przychodz...

Administracja

Prawo dewizowe

Prawo dewizowe

Prawo dewizowe
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.

Dz.U.02.141.1178

z póź. zm.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2002 r.


Ustawa określa obrót dewizowy z zagranic...

Administracja

Doktryna cesarska- Biznacjum, układ społeczny, kultura.

Doktryna cesarska- Biznacjum, układ społeczny, kultura.

doktryna ogół założeń, twierdzeń, przekonań z określonej dziedziny filozofii, teologii, polityki itd., właściwy danemu myślicielowi, danej szkole; teoria, nauka, system; p...

Administracja

Polskie dokumenty stwierdzające tożsamość

Praca magisterska...

Administracja

Prawo podatkowe

1.Pojęcie i cechy podatku.
2. Konstrukcja prawna podatku.
3. Podmiot uprawniony – podmiot zobowiązany w stosunkach podatkowo–prawnych.
4. Płatnik, inkasent.
5. Podstawa opodatkowania.
itd....

Administracja

Finanse publiczne i prawo finansowe

I. FINANSE PUBLICZNE.
Finanse publiczne ? potocznie wiąże się to z pieniądzem, ze stosunkami społecznymi, które łączą się z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Jak nie ma pieniądza to nie ma finansów i nie ma stosun...

Administracja

Prawo ochrony informacji i danych osobowych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.

Prawo ochrony informacji i danych osobowych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.Ustaw z dnia 29 września 1986 roku o aktach stanu cywilnego reguluje sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a tak...

Administracja

Historia administracji

Def. Przedmiotowo podmiotowa administracji- zespół działań, czynności i przedsięwzięć organ. I wykon. Prowadzonych na rzecz realizacji interesu publ. Przez różne podmioty, organy i instyt. Na podstawie ustawy i w okr. Prawem formach.
D...

Administracja

Nawiązywanie stosunków pracy i postępowanie kwalifikacyjne.


Dyrektor Generalny Służby Cywilnej (organizacja pracy i jej wykonywanie, prawo pracy)
Rozwiązanie stosunku pracy.
Nabór – otwarty, konkurencyjny (odpowiednio zorganizowany, najlepsze oferty). Warunki naboru ogłaszane w BIP –ie ...

Administracja

Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego w procedurze budżetowej

Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego w procedurze budżetowej...

Administracja

Nieruchomość rolna

Nieruchomość rolna – art. 461
Nieruchomość budynkowa – jeżeli inne prawo przysługuje do gruntu, inne do budynku (prawo wieczystego użytkowania – art. 232).
Nieruchomość lokalowa – firma buduje lokale – odsprzedaje wraz z p...

Administracja

Geneza państwa

Geneza państwa.
Poglądy autonomiczne- organizacja państwowa powstała na pewnym etapie rozwoju społecznego w wyniku działania ludzi.
Poglądy heteronomiczne – do powstania państwa doszło niezależnie od działań ludzkich i woli cz�...