Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki Międzynarodowe, Polska a Unia Europejska (nie dokończone, bez bibliografii)

Unia Europejska
a
Polska


Spis Treści

1. ..NARODZINY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
• Traktat Paryski 3
• Traktaty Rzymskie 4
• Jednolity Akt Europejski 6
• Traktat o Unii Europejskiej 7
• Trakta...

Stosunki międzynarodowe

Skutki przyjęcia Polski do UE dla polskiego rynku pracy

W okresie przedakcesyjnym wielu Polaków obawiało się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej strony kraje ówczesnej piętnastki również miały prawo do własnych obaw przed przystąpieniem 10 nowych krajów. Jedną z nich był zalew...

Stosunki międzynarodowe

Rada Ogólna Klubów Kobiecych

RADA OGÓLNA KLUBÓW KOBIECYCH
General Federation of Women?s Clubs, GFWC została utworzona w 1980 roku w Nowym Jorku pierwotnie jako organizacja zrzeszająca wyłącznie amerykańskie kluby kobiece.
Członkami GFWC jest 12 526 klubów kobie...

Stosunki międzynarodowe

Stosunki Polski z Federacją Rosyjską

STOSUNKI POLSKI Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ
Ze względu na kryterium treści i intensywności , stosunki polityczne między Polską a Federacją Rosyjską można podzielić na cztery etapy:
Pierwszy- w latach 1990-1993 – obejmował starania Pol...

Stosunki międzynarodowe

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii - fenomen pozytywny czy negatywny?

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii - fenomen pozytywny czy negatywny?...

Stosunki międzynarodowe

Najważniejsze instytucje UE.

Najważniejsze instytucje UE

Rada Europejska - powstała w 1974 r. jako organ EWG 9tworzą ja szefowie państw i rządów 15 UE). Pełni następujące funkcje:
· ustala główne kierunki integracji europejskiej,
· określa ogóln...

Stosunki międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Organizacje Miedzynarodowe - Wsnhid...

Stosunki międzynarodowe

Organizacje Międzynarodowe- ściąga

Def OM: struktury formalne siegajace ponad granice panstw, utworzone przez wilostronne umowy m-n zawarte pomiedzy p. lub Org. majacymi siedziby w wiecej niż 1 p.
Amfiktionie : delficko-termopilska
Symmachie: Liga Peloponeska ?związek spart...

Stosunki międzynarodowe

Koncepcja integrowania Europy, ewolucja zagadnienia

Rozkwit koncepcji integrowania Europy przypada na okres po 2 wojnie światowej, w której E. Straciła pozycje lidera gospodarczego i politycznego. Powstanie obozu państw socjalistycznych ( stwarzało to poważne zagrożenie komunizmem, i widmo kol...

Stosunki międzynarodowe

Polityka historyczna

Jest to - tendencja w polityce polegająca na uznawaniu wpływu historii na współczesne problemy polityczne oraz uwzględnianiu w bieżącej działalności i w budowaniu programów na przyszłość uwarunkowań historycznych.
Wg. Mariusza Jani...

Stosunki międzynarodowe

Unia Gospodarcza i Walutowa

1.Unia Gospodarcza i Walutowa (Economic and Monetary Union).

Jest to złożony mechanizm współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu osób, towarów, usług, kapitału oraz stabilizacji kursów wal...

Stosunki międzynarodowe

Erozja w PRL-u oraz podczas transformacji

Erozja władzy ? anatomia zjawiska:

Aby móc zagłębić się w tą problematykę należy najpierw wyjaśnić dwa pojęcia: erozja i władza. Erozja to najogólniej mówiąc psucie się, stopniowe niszczenie. Niewątpliwie wpływ na nią ma...

Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Cele i ich realizacja.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund - IMF) został powołany do działania na konferencji w Bretton Woods (1-22 VII 1944 roku). Działalność rozpoczęła dwa lata później, pierwszych operacji finansowych dokonała w mar...

Stosunki międzynarodowe

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe - S. Drobczyński (notatki z wykładów)

PROGNOZOWANIE I SYMULLACJE MIĘDZYNARODOWE
mgr SEBASTIAN DROBCZYŃSKI

WYKŁAD 1:
Prognozowanie – to wspieranie się na wiedzy.
Przywidywanie – to wnioskowanie o zdarzeniach nie znanych na podstawie zdarzeń znanych. Zdarzeni...

Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Ogólna zasada teorii kosztów absolutnych ? Adam Smith ?Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów?. Ekonomia liberalna ? rynki powinny być wolne ? bez ceł.
Jeśli jakiś kraj A ma absolutną przewagę kosztowo ? wydajnościową prz...

Stosunki międzynarodowe

Polityka konkurencji Unii Europejskiej

Polityka konkurencji należy do głównych i najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych. Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych celów Wspólnot Europejskich, jakim było stworzenie wspól...

Stosunki międzynarodowe

Zacznijmy może od organizacji powołanej dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa, jaką była Liga Narodów. Ale proszę nie koncentrować się tylko i wyłącznie na niej, jej członkach, zagadnieniach czysto teoretycznych, poszerzmy sobie dyskusję

Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono ...

Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowa instytucja finansowa:
- zinstytucjonalizowana forma współpracy suwerennych krajów w dziedzinie finansów. Ta definicja nie różni się właściwie od międzynarodowej organizacji gospodarczej . jej przedmiotem zainteresowania...

Stosunki międzynarodowe

Główne sporne zagadnienia przy ustalaniu nowej koncepcji Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2010

Główne sporne zagadnienia przy ustalaniu nowej koncepcji Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2010

W listopadzie 2010 roku na szczycie NATO odbywającym się w stolicy Portugalii Lizbonie spotkali się przedstawiciele 30 państw oraz wielu ...

Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1876–1918

1. Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1876?1918

Wiek XX zapisał się na kartach historii jako niezwykle burzliwy, pełen odkryć, wojen i konfliktów. Na szczególną uwagę zasługują jednak międzynarodowe...

Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe organizacje ekonomiczne

OECD- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Powstała 14 grudnia 1960 na mocy konwencji paryskiej, ale faktycznie działalność rozpoczęła 30 września 1961. W skład organizacji wchodzi 30 najbardziej rozwiniętych gospodarczo pań...

Stosunki międzynarodowe

Kryzys kubański

Rola Kuby w karaibskim kryzysie rakietowym (16 - 28 października 1962
r.)
Klęska inwazji w Zatoce Świń była szokiem dla amerykańskich przywódców i społeczeństwa. Po raz pierwszy akcja zorganizowana przez Stany Zjednoczone został...

Stosunki międzynarodowe

Europa Środkowo Wschodnia, jedność czy partykularyzm interesów i działań? Realne szanse zacieśnienia współpracy, rola i pozycja Polski w regionie.

Region

Nie chcąc wchodzić w szerszą dysputę, co Europą Środkowo Wschodnią jest, a co nią nie jest, proponuję dla uproszczenia przyjąć, że tym pojęciem operować będę w stosunku do byłych państw socjalistycznych, poczynając...

Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1918–1945.

Świat odetchną z wielką ulgą, wraz z ogłoszeniem o końcu I wojny światowej. Nastał jednak czas, aby zastanowić się nad nowym ładem politycznym w obliczu zmian terytorialnych na mapie świata.
Zasady nowego podziału politycznego, zo...

Stosunki międzynarodowe

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego
W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej


Stosunki międzynarodowe

Marszałek Józef Piłsudski za uzupełnienie Traktatu Wersalskiego uważał podpisany 18 marca 192...