Polityka

Polityka

Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

Praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakłady KarnePraca socjalna z osobami skazanymi, które przygotowywują się do opuszczenia Zakładów Karnych jest bardzo ważna dla całego społeczeństwa. Decyduje o pierwszym okresi...

Polityka

Islam-religia czy terroryzm?

Bez rozumienia i rozróżnienia tych dwóch pojęć- religia i terroryzm, islam i fundamentalizm nie można zrozumieć wydarzeń mających miejsce na świecie. Na pytanie, które zadałam w tytule odpowiadam stanowczo, że nie należy mieszać tych ...

Polityka

Czy uzasadnione jest istnienie na poziomie województwa zarówno terenowej administracji rządowej jak i samorządu terytorialnego?

Zmiany ustrojowe w naszym kraju rozpoczęły się od przyjęcia ustawy o samorządzie terytorialnym w dniu 8. marca 1990 roku. Na mocy tej ustawy oraz ustaw ją wprowadzających, gminy uzyskały samodzielność samodzielność z własną radą (orga...

Polityka

Polityka ekonomiczna

Polityka ekonomiczna...

Polityka

Czy cztery reformy Jerzego Buzka były potrzebne?

Wybrałam wyżej wymieniony temat z tego względu iż Akcja Wyborcza Solidarność szła do wyborów mając na celu zreformowanie czterech bardzo ważnych dla obywateli sektorów, jakimi są szkolnictwo, ubezpieczenia społeczne, administracja oraz ...

Polityka

Polityka społeczna-wykład

Wykład 1/4 25.11.2007
Wokół genezy i pojęcia polityki społecznej.
1. Definiowanie polityki społecznej w różnych państwach i okresach
2. Przesłanki i okoliczności powstania polityki społecznej
3. Cele i zadania polityki sp...

Polityka

Stosunki polsko- watykańskie

Celem niniejszej pracy jest pokazanie, że mimo, iż Polska była krajem komunistycznym utrzymywała silne stosunki polityczne ze Stolicą Apostolską. Do pracy został wybrany okres od 16.X.1978r. (wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża) do ...

Polityka

Polityka USA

Federację Stanów Zjednoczonych tworzy 50 stanów i stołeczny Dystrykt Federalny Kolumbia. Na kontynencie leży 49 stanów, a poza Ameryką Północną leży pięćdziesiąty stan Hawaje.
Stany Zjednoczone leżą nad Atlantykiem i Pacyfikiem. ...

Polityka

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Zagadnienia Egzaminacyjne

Wstęp do nauki o państwie i polityce, UŚ Katowice
prof. Piotr Dobrowolski

1. Tradycje i współczesne stanowiska politologiczne w Polsce
2. Nauki polityczne we współczesnym świecie: główne ośrodki, szkoły, postaci.
3. ...

Polityka

Potrzeba ochrony macierzyństwa jako wyzwanie dla pracy socjalnej.

Ochrona macierzyństwa od dawna była dla ludzi najistotniejsza. Pierwsze akty prawne wydano w Polsce najpierw w 1919 później w 1920 i 1924 roku. Po wojnie szczególny nacisk kładziono na ochronę macierzyństwa. Kodeks pracy w 1974 roku wprowadz...

Polityka

Polityka ludnościowa i rodzinna

POLITYKA RODZINNA:

Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie w swym nauczaniu akcentuje ogromne znaczenie rodziny, ukazując z jednej strony jej doniosłą rolę spełnianą wobec każdego człowieka jako osoby oraz w stosunku do społecz...

Polityka

Polityka społeczna.

1. Istota kwestii społecznych, zhierarchizuj kwestie społeczne
We współczesnej Polsce przedmiotem szczególnej uwagi polityki społecznej są przeszkody, które blokują możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich. Problemy społ...

Polityka

Aktywne programy walki z bezrobociem (2005/2006)

Aktywne programy walki z bezrobociem

Od pewnego czasu jednym z głównych problemów społeczeństwa na całym świecie jest powiększające się w galopującym tempie bezrobocie. Coraz większa liczba ludzi znajduje się bez pracy. Czym w ...

Polityka

Postanowienia WTO w zakresie obrotu artykułami żywnościowymi na przykładzie Rundy Urugwajskiej

1. WTO - Światowa Organizacja Handlu.
Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization - WTO) to międzynarodowa organizacja utworzona 1994 roku w Marrakeszu (Maroko) w myśl postanowienia dokumentu końcowego tzw. Rundy Urugwajskiej (19...

Polityka

Nauka o polityce WSE-I prof Żurowska-Wiatr

Notatki z WSE-I w Wawie prof Żurowska-Wiatr

Nauka o polityce (międzynarodowe stosunki polityczne).
Wykładowca: dr Ewa Żurowska – Wiatr.

Tematy:
1. Pojęcie państwa i polityki
2. Systemy polityczne – pojęcie sy...

Polityka

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec

I . HISTORIA PARTII

SPD powstała z pierwszych ruchów robotniczych , jakie miały miejsce na terytorium Niemiec w połowie XIX wieku. Cała Europa Zachodnia przechodziła przeobrażenie, na wszystkich płaszczyznach życia : gospodarczego...

Polityka

Lobbing w UE i krajach Europy Zachodniej

Lobbing w UE i krajach Europy Zachodniej


Bruksela jest ojczyzną ugrupowań lobbingowych. Działają wszędzie. Są bardzo profesjonalne. Nie ukrywają się. Również i urzędnicy Wspólnot Europejskich nie ukrywają faktu, że spoty...

Polityka

Polityka społeczna

treść w zalączniku...

Polityka

Mozambik - afykańscy samorządowcy.

Większości ludzi Afryka kojarzy się z polityczną niestabilnością, a nawet chaosem. Tymczasem przynajmniej niektóre kraje Czarnego Lądu stopniowo dorabiają coraz większej kultury poliycznej i umacniają swoje demokracje. W naszym cyklu arty...

Polityka

O wolność Ojczyzny...

Zbliża się niezwykle ważny dla Polaków dzień 11 listopada, święto odzyskania, po 123 latach, upragnionej niepodległości. Ryzykując życie potrafili przeciwstawić się zaborcom, podejmując liczne próby uwolnienia Ojczyzny, nie zniechęca...

Polityka

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Determinanty Polityki

Wstęp do nauki o państwie i polityce
DETERMINANTY POLITYKI

1. Podstawowe determinanty polityki:
a) ideologia
b) ekonomika
c) prawo
d) moralność
e) kultura
2. Charakterystyka poszczególnych determinantów:

Polityka

Ewolucja urzędu Prezydenta w III RP


Trzy fazy:

I 1989 - 1992 – okres przemian okrągłego stołu

II 1992 – 1997 – okres obowiązywania małej konstytucji

III 1997 do dziś – konstytucja z 2 kwietnia 1997 r.

Ad I

Na mo...

Polityka

Media w procesie komunikowania politycznego- władza czy wpływ?

Spis treści:

1. Wstęp.

2. Psychologiczno- społeczna definicja komunikowania.
Komunikowanie interpersonalne
Komunikowanie społeczne
Funkcje komunikowania
3. Rola, cele i funkcje mass mediów oraz ich wpływ n...

Polityka

Wizja Polski

Praca dotyczy polityki społecznej. Dotyczy ona tego, jak chcialabym, zeby Polska wygladała w przyszlosci. Jest to jednak wizja realna do spełnienia


WSTĘP


Na pewno wielu Polaków zastanawiało się jak będzie wygląda...

Polityka

Pojęcie i funkcje świadczeń społecznych

Przez świadczenia społeczne rozumiemy wszelkie środki zaspokajania indywidualnych potrzeb jednostki, których uzyskanie nie jest bezpośrednim efektem własnej pracy. Świadczenia Społeczne są podstawowym instrumentem polityki społecznej i for...