Ekonomika handlu

Ekonomika handlu

Metody obsługi w punktach sprzedaży

Wchodząc do hipermarketu widać duże pomieszczenie, a przy drzwiach rozmieszczonych jest kilka kas. Dlatego też tworzą się mniejsze kolejki. Przy każdej kasie obsługuje jedna kasjerka. Obsługa jest bardzo uprzejma, sprzedawcy odnoszą się m...

Ekonomika handlu

Komunikacja niewerbalna

Polega ona na przekazywaniu informacji za pomocą gestów,mimiki,głosu,pozycji,zachowaniu przestrzeni,dotyku,spoglądania i wyglądu.Jest uzupełnieniem komunikatu werbalnego i czyni go bardziej kompletnym.Również bez wpowiadania ani jednego sło...

Ekonomika handlu

Strategia marketingowa - strategia firmy.

Strategia marketingowa stanowi zestaw działań, za pomocą których przedsiębiorstwo osiąga swoje długofalowe cele rynkowe. Cele te zazwyczaj dotyczą zdobycia nowych rynków, ulokowania na ich odpowiedniego wolumenu towarów, zwiększenia udzia...

Ekonomika handlu

Targi, wystwy i giełdy towarowe

1.Targi są spotkaniami potencjalnych nabywców i sprzedawców, które odbywają się w jednym,stałym miejscu i zawsze w tym samym czasie, podstawową funkcją targów jest zawieranie transakcji kupna-sprzedaży.

2. Udział wystawców w ta...

Ekonomika handlu

Rachunkowość

Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, o...

Ekonomika handlu

Życie człowieka z reklamy.

Michał urodził się na początku okresu transformacji ustrojowej. Moda i nowy styl życia dopadły go już w łonie matki – Agnieszki. Całą ciążę bowiem Agnieszka zażywała „Vibovit” – kompleks witamin i minerałów przeznaczony dla ...

Ekonomika handlu

Potrzeby.

PRAWIDŁOWOŚCI KONSUMPCJI
1 Prawo Gassan
a) prawo malejącej użyteczności końcowej- w miarę zwiększenia się konsumpcji jakiegoś dobra następuje zmniejszenie przyrostu zadowolenia z każdej następnej jednostki produktu, maleje jego ...

Ekonomika handlu

Handel zagraniczny.

Hendel zagraniczny-polega na odplatnej wymianie towarow i uslug miedzy kontrahentami majacymi stala siedzibe w roznych krajach
Sens ekonomiczny handlu zagranicznego-polega na uzupelnieniu brakujacych zasobow dobr oraz wykorzystaniu roznic koszto...

Ekonomika handlu

Etapy procesu sprzedaży w hurcie.

ETAPY PROCESU SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Proces sprzedaży hurtowej dokonuje się w kilku etapach:
- złożenie oferty sprzedaży,
- negocjowanie warunków i zawarcie umowy dostawy,
- wydanie towarów,
- rozliczenie transakcji,

Ekonomika handlu

Gospodarka zapasami - objaśnienia terminów

Dane-zapis faktów
Informacja-wyróżnik pamiętanych danych
System informatyczny-program komputerowy
Sys. informacyjny- układ dostępny w sposób ciągły ujednoliconych informacji o przepływie dóbr
Sys. logistyczny-informuje...

Ekonomika handlu

Polityka ZSRR

Polityka Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na obszarach zajętych w latach 1939-1941 Po zajęciu ziem polskich we wrześniu 1939 roku Związek Radziecki przystąpił do podporządkowania sobie kolejnych terenów. Będąc sojusznikiem Ni...

Ekonomika handlu

Rękojmia i Gwarancja

Rękojmia i gwarancja

Jeśli konsument zakupił towar wadliwy lub zakupiony towar podczas użytkowania takim się okaże, może skorzystać z ustanowionych instrumentów ochronnych: rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakośc...

Ekonomika handlu

Marketing - zagadnienia

1. Marketing-mix- zbiór narzędzi marketingowych które przedsiębiorstwo stosuje
Chcąc osiągnąć zamierzone cele na wybranym rynku.

2.Formuła „4P”:

 Produkt- dobra materialne i usługi oferowane na rynku do sprze...

Ekonomika handlu

Etapy procesu sprzedaży w hurcie.

Formy sprzedaży dzielimy na różne formy takie jak :

Sprzedaż tradycyjna polegająca na bezpośredniej obsłudze nabywcy towaru ze sprzedawcą. Polegającym na ważeniu, podawaniu, pakowaniu, udzielaniu informacji i porad, oraz przyjmowa...

Ekonomika handlu

Ekonomika ściąga krajowy obrót towarowy

1. Formy sklepowe:
* tradycyjna (pośrednia)
* samoobsługowa (bezpośrednia)
* preselekcyjna (łączy te 2 formy)

2. Formy specjalne:
* domy wysyłkowe, z dostawa do domu,
* handel obnośny, automat, sprzedaż kom...

Ekonomika handlu

Pojęcie, rodzaje i funkcja kontroli w punkcie sprzedaży detalicznej.

Kontrola jest ważny składnikiem zarządzania jednostkami handlu. Wydawanie ustaw przez sejm, podejmowane decyzje przez kierownictwo przedsiębiorstwa ustalanie regulaminów wewnętrznych wymaga zarówno bieżącej oceny prawidłowości wykonania, ...

Ekonomika handlu

Kredyt

Dom handlowy "HUTNIK" z uwagi na narastającą konkurencję zamierza zmodernizować swoją placówkę, dostosowując ją do standardu zagranicznych firm handlowych. W tym celu musi jednak skorzystać z 2-letniego kredytu w wysokości 160 t...

Ekonomika handlu

Procesy gospodarowania

Zanim cokolwiek zreferuję Wam o procesie gospodarowania, to przytoczę wam jego definicję, a więc: Gospodarowanie, czyli produkcja, wymiana, podział i konsumpcja jest działalnością ciągłą, stale powtarzającą się. Dlatego mówimy o proce...

Ekonomika handlu

Globalizacja jest terminem złożonym i wieloznacznym.

Globalizacja jest terminem złożonym i wieloznacznym. Jedni widzą globalizację jako ewidentnie pozytywny proces i jedynym problemem dla nich jest jej rozszerzenie. Po przeciwnej stronie są ci, którzy są pewni, że termin ten określa procesy, ...

Ekonomika handlu

Harmonogram pracy

Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę sposób wykorzystania przez pracowników ustalonego wymiaru czasu pracy w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego. Określa on dni pracy i dni wolne, wyznacza dni wolne wynikające z 5-dnioweg...

Ekonomika handlu

Ekonomika

Istotą planowania jest rozpoznanie i określenie w dokumencie nazwanym planem zadań i środków koniecznych do realizacji przyszłych działań gosp. określonej jednostki.
Rodzaje planowania:
OPERATYWNE(jest to podstawowy rodzaj planowani...

Ekonomika handlu

Pieniądz w gospodarce rykowej- prezentacja

1.Jest powszechnie akceptowanym środkiem wymiany, wykorzystywanym do regulowania płatności za towary i usługi oraz innych zobowiązań pieniężnych. Oznacza to ,że mając odpowiednią ilość pieniędzy, można je wymienić na dowolne towary i...

Ekonomika handlu

Metody obsługi pośredniej i bezpośredniej; obsługa tradycyjna i nowoczesna

Odwiedzając ostatnio dom handlowy zaobserwowałam, że sprzedawcy obsługują klientów metodą nowoczesną obsługi. Metoda ta stosowana jest zazwyczaj w dużych sklepach typu: supermarkety, hipermarkety, domy handlowe, domy towarowe. Wykorzystywa...

Ekonomika handlu

Działalność handlowa

1. Handel polega na nabywaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Cena sprzedaży towarów jest większa od ceny ich zakupu. Różnica między cenami stanowi marżę handlową,która pozwala na pokrycie kosztów ponoszonych przez przeds...