Pytania i odpowiedzi na egzamin z pedagogiki pracy

1. Podaj definicję pedagogiki pracy.

- subdyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji człowiek ? wychowanie - praca. Zajmuje się problemami wychowania przez pracę, poradnictwem i doradztwem zawodowym oraz ustawiczną edukacją dorosłych.

2. Wymień perspektywy rozwoju pedagogiki pracy.

- należy odnosić pedagogikę pracy do historii
- zmienność kwalifikacji wynikająca z historii
- kształcenie bardziej wąsko profilowe
- przemiany ustrojowe, gospodarcze, edukacyjne
- tendencja rozwoju i technologii
- poddawanie analizie pracę zawodową w kontekście doradztwa zawodowego
- edukacja dorosłych
- badanie relacji między kształceniem pozawodowym a zawodowym
- kształcenie nauczycieli edukacji zawodowej
- myślenie o humanizacji pracy
- obejmowanie badaniami uczelni wyższych


3. Przedstaw problemy badawcze pedagogiki pracy.

- cele kształcenia zawodowego- powiązane z kulturą, gospodarką
- zawodoznawstwo- wyodrębnienie się zawodów i specjalności
- zagadnienie wychowania- wychowanie ucznia, dobrego pracownika
- analiza i opracowania metodyczne ? przebieg doskonalenia zawodowego, w jaki sposób można się doskonalić zawodowo
- orientacja zawodowa ? wskazanie zainteresowań i możliwości człowieka z powiązaniem rynku pracy
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe
- organizacja kierownictwa
- pedeutologia- nauka o zasadach bycia nauczycielem

4. Podaj definicję pracy wg Stefana Klonowicza

Wszelka działalność człowieka odbywająca się w ścisłym powiązaniu z oddziaływaniem czynników środowiska zewnętrznego prowadząca do zaspokojenia potrzeb ludzkich i wytworzenia dóbr materialnych i duchowych, zapewniających wykonawcy określoną pozycję społeczną i ekonomiczną.

5. Przedstaw aspekty pracy ludzkiej.

- filozoficzny- praca jako wartość
- fizjologiczno- psychologiczny
- ekonomiczny
- społeczny
- moralny- moralna powinność pracy, musi się utrzymać rodzinę
- wychowawczy- tzw. wychowanie przez prace

2. Podaj definicję zawodu wg Jana Szczepańskiego.

- zawód to wewnętrznie spójny system czynności stanowiących dla jednostki źródło utrzymania i określających jego pozycję społeczną
- stałe wykonywanie pewnych czynności bez względu na kwalifikacje
- to populacja tych, którzy wykonują pewne czynności


3. Przedstaw podział pracowników ze względu na ich kwalifikacje.

- pracownicy bez kwalifikacji
- przyuczeni do zawodu
- pracownicy wykwalifikowani: pracownicy zasadniczy, pracownicy średni, pracownicy wyżsi
- pracownicy wysoko wykwalifikowani

4. Wyjaśnij pojęcia: orientacja zawodowa, orientacja szkolna, orientacja szkolna i zawodowa, preorientacja zawodowa,

- orientacja zawodowa ? ogół, całokształt zabiegów wychowawczych, które mają pomóc jednostce w określonym wyborze zawodu
- orientacja szkolna- przygotowanie młodego człowieka do wyboru decyzji szkoły, prowadzącej do uzyskania zawodu
- orientacja szkolna i zawodowa ? prowadzenie i kierowanie rozwojem ucznia tak, aby doszedł do samodzielnego wyboru kariery zawodowej
- preorientacja zawodowa ? wszystkie czynności wykonywane przez nauczycieli, rodziców, do 10 roku życia człowieka

5. Wyjaśnij pojęcia: selekcja zawodowa, selekcja szkolna, reorientacja szkolna i zawodowa.

- selekcja zawodowa ? wydobycie wśród zgłaszających się do pracy tych, którzy posiadają najlepsze kwalifikacje do jej wykonania
- selekcja szkolna ? występuje wtedy, gdy do szkoły zgłasza się więcej kandydatów, wówczas szkoła podwyższa wymagania i przyjmuje tych, którzy je spełniają
- reorientacja szkolna i zawodowa ? ponowne przygotowanie jednostki do wyboru zawodu oraz kierunku i poziomu nauki. Dotyczy młodzieży szkolnej i dorosłych, którzy chcą zmienić zawód

6. Przedstaw różnicę pomiędzy poradnictwem zawodowym, a doradztwem zawodowym.

- poradnictwo zawodowe ? metoda działania rodziców, nauczycieli, wykwalifikowanych doradców zawodowych, psychologów, lekarzy, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz urzędów pracy, której celem jest udzielenie rad i niesienie pomocy w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej wyboru zawodu lub jego zmiany
- doradztwo zawodowe ? proces, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie oraz pomaga dokonać wyboru przyszłości zawodowej

Różnica: Poradnictwo zawodowe trwa całe życie, a doradztwo jest wtedy, kiedy wybieramy zawód.

7. Cele doradztwa zawodowego.

- zapoznanie osoby radzącej się z:
a) możliwościami i zainteresowaniami
b) możliwościami zawodowymi na rynku pracy
c) z przeciwwskazaniami i szczególnymi wymaganiami
d) warunkami ekonomicznymi określonych prac i zawodów
e) sposobami poszukiwania pracy
f) sposobami kontaktowania się z pracodawcą

8. Nowe zadania poradnictwa zawodowego.

- poradnictwo zawodowe jest procesem podejmowania decyzji i nie może być sprowadzone do jednego kontaktu osoby z doradcą
- poradnictwo zawodowe to nie tylko pomoc w podjęciu pierwszej decyzji zawodowej, ale musi objąć cały obszar pomocy zagrożonej bezrobociem
- należy objąć poradnictwem zawodowym osoby niepełnosprawne, szczególnie osoby narażone na brak znalezienia pracy
- problematykę doradztwa zawodowego należy włączyć do zajęć szkolnych
- należy wypracować nowy system rozwoju zawodowego
- należy kształcić fachowców jako doradców zawodowych
- należy wzbogacić miejsca pracy doradcy zawodowego

9. Funkcje poradnictwa zawodowego.

- kształcąca- poprzez kontakt z doradcą kształcimy się
- wychowawcza- wychowujemy się przez całe życie
- motywacyjna- związana z poszukiwaniem pracy, szukanie motywacji u doradcy
- poznawcza- pytamy doradcę o pewne rzeczy, chcemy coś poznać
- diagnostyczna- sprawdzamy na ile jesteśmy przydatni w danym zawodzie
- kreatywna- umiejętność zaprezentowania własnej osoby
- informacyjna
- kwalifikacyjna
- terapeutyczna

Pedagogika

Pedagogika społeczna - pytania i odpowiedzi na egzamin.

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA.


1.Jakie wspólne idee łączyły pozytywizm i pedagogikę społeczną.


Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna ...

Pedagogika

Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej

METODYKA PRACY WYCHOWAWCZO –OPIEKUŃCZEJ –MAJA PIETRZAK


TWÓRCZOŚĆ - cecha osobowości jednostek, odznaczających się zwykle niezależnością od autorytetów, fantazją, wszechstronnością zainteresowań, wysokim poziomem samo...

Pedagogika

Zagadnienia na egzamin.

SAMOKSZTAŁCENIE - proces oświatowy, prowadzony świadomie, z możliwością wykorzystania różnych form pomocy innych osób lub instytucji. Jest to proces samodzielnie prowadzonego uczenia się, którego cele, treści, formy, źródła i metody d...

Pedagogika

Zagadnienia Pedagogika Opiekuńcza

Egzamin z pedagogiki opiekuńczej

1. Przedmiot i podstawowe zadania pedagogiki opiekuńczej.

Pedagogika opiekuńcza ściślej mówiąc pedagogika opieki jest to nauka o opiece międzyludzkiej, a zwłaszcza o opiece nad dziećmi, or...

Pedagogika

Pedagogika jako nauka i wychowanie

PEDAGOGIKA
JAKO NAUKA I WYCHOWANIE
Pedagogika jest nauką o wychowaniu, która formuje teoretyczne i metodyczne podstawy planowej działalności wychowawczej. Początkowo zakres pedagogiki ograniczał się do problemów związanych przygotow...