Projekt socjalny

Temat projektu socjalnego ? Nie taki diabeł straszny?

SPIS TREŚCI
WSTĘP ............................................................................................................. 3
ROZDZIAŁ I - ZAŁOŻENIA PROJEKTU SOCJALNEGO ..................... 5
1. CELE PROJEKTU SOCJALNEGO ..................................................... 5
1.1.Cele krótkofalowe ................................................................................ 5
1.2. Cele długofalowe....... ......................................................................... 5
1. DZIAŁANIA .................................................................................... 6
2. PRZEWIDYWANE REZULTATY........................................................6
3. MIERNIKI................................................................................................7
4. NAKŁADY..............................................................................................7
5. KOSZTORYS........................................................................................ 7
6. CZAS I MIEJSCE REALIZACJI ....................................................... 8
7. ADRESACI PROJEKTU...................................................................... 8
8. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ...............................................................8
9. BARIERY, ZAGROŻENIA ( plan alternatywny).............................. 9
10. OBUDOWA INSTYTUCJONALNA..................................................... 9

WSTĘP

Projekt ?Nie taki diabeł straszny? będzie miał na celu aktywizacje osób starszych i pokazanie możliwości związanych z obsługą komputera i Internetu, a także wykorzystanie lokalnej infrastruktury do polepszenia jakości życia całej powiślańskiej społeczności.
Osiągnięcie wieku emerytalnego w życiu każdego człowieka jest punktem zwrotnym. W zasadzie emerytura wszystkim kojarzy się z okresem zasłużonego wypoczynku po latach wytężonej pracy. Przyzwyczajeni do czynnego życia zawodowego, intensywnego życia rodzinnego nagle przestają być w centrum wydarzeń. Z dnia na dzień przestają pełnić role społeczne, które przez większość życia stanowiły dla nich jego istotę i fundament. Dorosłe dzieci zakładają rodziny, opuszczają domy, często wyjeżdżają w odległe strony. Kurczy się grono przyjaciół. Czują się w pewnym sensie opuszczeni i odrzuceni. Nadmiar czasu wolnego i brak nawyku aktywnego korzystania z dobrodziejstwa, jakie się z nim wiążą, może okazać się szkodliwy dla ogólnego stanu zdrowia psychicznego jak i fizycznego emerytów. Ten zasłużony odpoczynek może się przerodzić w izolację od środowiska, osamotnienie, bezczynność, które w efekcie przyspieszają procesy starzenia się. A przecież późna dorosłość to okres, kiedy ? wreszcie uwolnieni od pędu życia codziennego ? mogą sobie pozwolić na realizację planów, na które do tej pory nie mieli po prostu czasu lub bali się ich podjąć ze względu na ośmieszenie.
Beneficjentami projektu będą mieszkańcy warszawskiego Powiśla, będący na emeryturze i młodzież tu zamieszkująca.. Bodźcem do realizacji tego przedsięwzięcia jest własna obserwacja mojego miejsca zamieszkania. Zaobserwowałam, że ?moi? starsi sąsiedzi bardzo oczekują letnich miesięcy, by ponownie spotkać swoich rówieśników, by porozmawiać, zażartować ? by obcować z drugim człowiekiem. Zima jest porą roku, której bardzo się boją i nie lubią. Spotkania te dotyczą wspomnień z dawnych czasów i historii tego urokliwego miejsca w Warszawie ( niekiedy kilka zadań doprowadza do wielkiego sporu historycznego). Natomiast młodzież tak niewiele wie o miejscu swego zamieszkania, nie zna historii Warszawy a zwłaszcza tego tragicznego czasu, jakim jest okres, Powstania Warszawskiego na Powiślu. Chciałabym poprzez mój projekt pokazać, że zimna aura nie musi oznaczać izolacji od znajomych, a zwłaszcza od rozmowy z drugim człowiekiem i można ?coś? nowego poznać i ?coś? dać drugiemu człowiekowi. Mottem, które będzie mi przyświecać będą słowa profesora Leszka Kołakowskiego ?Kalendarza biologicznego nie da się oszukać, ale tzw. "jesień życia" może się okazać nowym rozdziałem, którego zapisanie zależy wyłącznie od naszej wyobraźni, pragnień i marzeń a także odwagi i determinacji w ich realizacji i wykorzystaniu młodych sił witalnych.
Projekt swój będę realizowała przy pomocy Działu Wolontariatu Ośrodka Pomocy Społecznej.
Miejsce realizacji projektu to Biblioteka Publiczna Nr ?????? w Warszawie przy ul. ??????? - sala komputerowa z bezpłatnym łączem internetowym czynna od godz. 10 do 19 od poniedziałku do piątku.


ROZDZIAŁ I - ZAŁOŻENIA PROJEKTU SOCJALNEGO

1.CELE PROJEKTU SOCJALNEGO
1.1 Cele krótkofalowe
Celami krótkofalowymi Projektu socjalnego ?Nie taki diabeł straszny? są:
? stworzenie możliwości szybkiego komunikowania się pomiędzy sobą
? nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych
? nabycie umiejętności wyszukiwania ciekawych informacji na różnorodne tematy, za pomocą nowoczesnych technik informatycznych
? stymulowanie sprawności intelektualnej ludzi starszych
? propagowanie otwartości na nowe doświadczenia w środowisku seniorów
? przełamywanie barier związanych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych
? rozwój kreatywności ludzi starszych
? poznanie historii Powiśla przez młodzież
? rozwijanie umiejętności współpracowania w grupie
? znalezienie platformy porozumienia między osobami starszymi a młodzieżą poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń życiowych
? intelektualna aktywizacja powiślańskich seniorów
uświadomienie seniorów, że powinni brać aktywny udział w? projektowaniu, przygotowaniu i nadzorowaniu zmian wprowadzanych do ich społeczności

1.2 Cel długofalowy
? Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów, przy pomocy lokalnej infrastruktury społecznej

2.DZIAŁANIA
? Wystosowanie pisma do Wydziału Kultury Dzielnicy ??????.. ????????.. w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie zajęć
Wystosowanie pisma i przeprowadzenie rozmów z pracownikami Biblioteki? Publicznej Nr 97 aby omówić możliwości i zasady korzystania z salki internetowej
Wystosowanie pisma i przeprowadzenie rozmów z pracownikami Działu? Wolontariatu OPS Śródmieście w celu pozyskania grupy wolontariuszy, posiadający znajomość obsługi komputera i Internetu.
Wystosowanie pisma i zorganizowanie spotkania na Politechnice ??????? na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych- Instytutu Informatyki
Wystosowanie pisma i przeprowadzenie rozmów ze sponsorami(potencjalni? sponsorzy to sklep papierniczy na ul. ?????., hurtownia art. papierniczych na ul. ???????.., sklep z artykułami komputerowymi w Galerii Arkady na ul. ????????).
Opracowanie sposobu pozyskania uczestników - seniorów poprzez:? ogłoszenia w lokalnej prasie, w kościele, na tablicy ogłoszeń Biblioteki Publicznej ????.. w Spółdzielni Mieszkaniowej ?????..?, ADK nr ?????.., w Przychodniach Zdrowia, Aptekach w placówkach dziennego pobytu, itp.
? Przygotowanie reklamy projektu, w celu zachęcenia osób starszych do uczestnictwa poprzez afisze, ulotki informacyjne

3.PRZEWIDYWANE REZULTATY
- zgoda Wydziału Kultury Dzielnicy ???????. na realizację projektu
- zgoda na zajęcia w Bibliotece Publicznej Nr ??????..
- utworzenie grupy wolontariuszy
- utworzenie grupy osób starszych chętnych do udziału w projekcie
- pomocy od sponsorów
- opracowany programu zajęć
- umowy z wolontariuszami
- reklama projektu, w celu zachęcenia osób starszych do uczestnictwa
4. MIERNIKI
? Pozyskanie 15 osób starszych
? Pozyskanie 3 sponsorów
? Pozyskanie 15 wolontariuszy

5.NAKŁADY
Nakłady w projekcie ? Nie taki diabeł straszny? możemy podzielić na:
nakłady osobowe posiadane ? praca własna autorki projektu,
- wiedza i doświadczenie pracowników Biblioteki Nr ????
potrzebne - wolontariusze informatycy
nakłady materialne posiadane ? sala informatyczna w Bibliotece Nr ???.
- komputery wraz z osprzętem
- łącze internetowe
potrzebne - materiały papiernicze(ołówki, papier, tonery do drukarek).

6.KOSZTORYS

Lp. Rodzaj wydatków Jednostka Koszt jednostki w zł Ilość jednostkowa Suma
1. Papier do drukarek ryza 35,00 2 70,00
2. Toner do drukarek sztuka 299,99 1 299,99
3. Dyplomy sztuka 0,20 15 3,00
4. ubezpieczenie wolontariuszy osoba 25,00 15 375,00
5.
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU
747,99

7.CZAS I MIEJSCE REALIZACJI
Chciałabym, aby projekt rozpoczął się 3 stycznia i trwał do 23 stycznia. Zajęcia prowadzone byłyby w formie cyklu czterech spotkań, które odbywały się w salce komputerowej Czytelni Biblioteki Publicznej Nr ???. w kolejne czwartki w godzinach 11-12.
Gdyby projekt cieszyłby się dużym zainteresowaniem, to byłabym bardzo usatysfakcjonowana gdyby istniałaby szansa zorganizowania jeszcze 2 cykli zajęć.

8.ADRESACI PROJEKTU
Istotą rozwoju człowieka w ciągu jego życia są zmiany. Okres późnej starości to czas na przystosowanie się do słabnących sił fizycznych i pogarszającego się zdrowia, przystosowanie się do niższych dochodów, przystosowanie się do śmierci małżonka, ustanowienie satysfakcjonującego standardu życia. starzenie się jest jednym z zasadniczych determinant sytuacji zdrowotnej społeczeństw. Przewiduje się, że w Polsce odsetek osób w wieku 60 lat i powyżej między 1998 a 2020 rokiem zwiększy się z 16,4% do 22,4% (wg prognoz GUS). Zmiany demograficzne wiążą się ściśle z problemami zdrowotnymi warunkującymi długość i jakość życia.
Późna dorosłość może być kolejnym okresem rozwoju, ale i regresu, jakość życia, a więc stopień dodatniego samopoczucia i zadowolenia z życia jest wskaźnikiem jakości doświadczenia życia w okresie późnej dorosłości.
Adresatami projektu socjalnego ? Nie taki diabeł straszny? są osoby w okresie późnej dorosłości ( powyżej 60 roku życia ), bierne zawodowe zamieszkujące w Dzielnicy Śródmieście na Powiślu.

9.OSOBA ODPOWIEDZIALNA
Osobą odpowiedzialna za realizację projektu ? Nie taki diabeł straszny? jest ????????..
10.BARIERY, ZAGROŻENIA ( plan alternatywny)
o Nie pozyskanie zgody na realizacje projektu z Wydziału Kultury Dzielnicy
o Nie pozyskanie wolontariuszy
o Nie pozyskanie środków od sponsorów
o Brak chętnych do udziału w zajęciach
o Problemy techniczne sprzętu komputerowego

Planem alternatywnym jest organizacja prelekcji na temat zdrowego trybu życia. Prelegentem będzie Rehabilitant-fizjoterapeuta, asystent Akademii Medycznej w Warszawie, pracownik ?????????. Miejscem prelekcji będzie Klub Samopomocy AS na ?????????.. w Warszawie.

11.OBUDOWA INSTYTUCJONALNA
Projekt będzie realizowany w Bibliotece Publicznej Nr ??w Warszawie przy ul???????, przy współpracy działu Wolontariatu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy ??????..
Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24
poz. 83 z późn. zm.),
- statutu Biblioteki Publicznej w ???????. stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r.
Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy jest:
- promowanie informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej poprzez udostępnianie książek, czasopism, książek mówionych oraz materiałów bibliotecznych na różnych nośnikach z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom dzielnicy ??????????
- tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników.
- zapewnienie twórczego rozwoju jednostki.
-życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą korzystać z oferty biblioteki.
zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji.
-stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat
najmłodszych
- otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.
- udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.
Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej ???.. jest częścią Działu Pomocy Specjalistycznej na ul????????.
Średnio w działania OPS zaangażowanych jest ok. 30 wolontariuszy, najczęściej współpracują oni z ośrodkiem od miesiąca do około sześciu miesięcy, liczna grupa ochotników zaangażowanych jest dłużej niż pół roku.
Koordynatorzy wolontariatu podkreślają liczne korzyści, jakie odnosi OPS oraz jego podopieczni ze współpracy z wolontariuszami. Ochotnicy przyczyniają się do zwiększenia liczby podejmowanych zadań i programów, umożliwiają także udoskonalanie programów już istniejących. Podejmowanie wspólnych działań przez osoby potrzebujące pomocy oraz ją niosące jest dobrą okazją do budowania więzi w lokalnych społecznościach. Działania takie mobilizują także do aktywności i postaw odpowiedzialności obywatelskiej.

Program zajęć ?Projektu nie taki diabeł straszny?
3 stycznia 2008r. g.11-12
przywitanie uczestników
nauka podstaw obsługi komputera (włączenie, wyłączanie, start, posługiwanie się myszką)

10 styczeń 2008r. g.11-12
krótkie powtórzenie tematyki zajęć z dnia 3 stycznia 2008r.
nauka korzystania z serwisów internetowych, m.in. wyszukiwanie informacji

17 styczeń 2008r. g.11-12
krótkie powtórzenie tematyki poprzednich zajęć
nauka obsługi poczty elektronicznej

24 styczeń 2008r. g.11-12
krótkie powtórzenie tematyki poprzednich zajęć
nauka obsługi komunikatora GG
wysłanie pozdrowień pocztą elektroniczną do Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście Urzędu Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43
rozdanie dyplomów dla uczestników seniorów

BIBLIOGRAFIA
1. "Wokół problemów działania społecznego" pod redakcją E.Marynowicz-Hetke i J.Piekarskiego Wyd. Ślask Katowice 1998)
2. Chludziński M, Przybylski W, Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013
Poradnik dla potencjalnych projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyd.Verlag Dashofer Warszawa 2006
3. Publikacja przygotowana przez praktyków i ekspertów z zakresu pomocy społecznej, wśród nich między innymi: Aleksandra Kowalska - Dyrektor Centrum Innowacji Społecznej SIC!, Paweł Jordan z Fundacji BORIS, Anna Dunajska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, Tomasz Schimanek, Andrzej Stawicki - Organizator Społeczności Lokalnej Filii III, Beata Romaszkiewicz - Koordynator CAL w Gdańsk.
Praca socjalna w środowisku lokalnym
Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej
Wyd.Verlag Dashofer Warszawa 2006
4. Bartoszewski D,. Majewski J, Urzykowski T, Spacerownik Warszawski Wyd.Agora S.A. Warszawa 2007

Socjologia

Projekt socjalny - bezdomność

PROJEKT SOCJALNY


Zbiórka pieniędzy na pomoc dla osób bezdomnych poprzez zorganizowanie spotkania uświadamiającego o problemie.


1.Bezdomność jest jednym z poważniejszych zjawisk patologii społecznej. Moje dotychcz...

Pedagogika

Projekt socjalny (pracownik socjalny)

„Świat niech będzie piękny, ludzie niech będą dobrzy, dzieci niech będą szczęśliwe.”
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z 7 września, 1991 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1...

Ekonomia

Bezrobocie w Polsce i na Świecie

Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajac...

Zarządzanie

Bezrobocie i inflacja w Polsce.

Bezrobocie w Polsce i na Świecie

Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych...

Edukacja europejska

Finanse w Unii Europejskiej

Finanse Unii Europejskiej

Finansowanie działalności Unii Europejskiej należy do najczęściej dyskutowanych i wzbudzających wiele kontrowersji problemów, a coroczne uchwalenie budżetu jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. B...