Polityka społeczna

Polityka społeczna

Gospodarka rynkowa w świetle typologii ustroju gospodarczego

1. Pojęcie ustroju gospodarczego

Ustrój gospodarczy stanowią reguły prawne, które przesądzają o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania oraz kto może wykonywać określone czynności gospodarcze. Ustrój gospodarczy ...

Polityka społeczna

Świadczenia w prawie polskim na podstawie Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy

WSTĘP

Konwencja została przyjęta w Genewie 28 czerwca 1952 r., a więc ponad pół wieku temu. Od tego czasu zdążyło ją ratyfikować ponad 40 państw, ale do tej pory brakowało w tym gronie Polski. Trudno o lepszy dowód, jak przez...

Polityka społeczna

Czy zawarcie przez rolnika umowy zlecenia wyklucza go z rolniczego ubezpieczenia społecznego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r., Nr 50, poz. 291 z póź. zm.) ubezpieczeniu społecznemu rolników podleją z mocy ustawy (obowiązkowo): rolnik, zamieszk...

Polityka społeczna

Polityka społeczna a problemy ludnościowe

1. Polityka ludnościowa w świecie
2. Polska a polityka ludnościowa.
Vide- świadczenia społeczne, opieka zdrowotna, rynek pracy etc.
Determinizm demograficzny- pozwala na prawidłowe wykonywanie polityki społecznej.
2 grupy dz...

Polityka społeczna

Polityka społeczna - wykłady

POLITYKA SPOŁECZNA
Region - Obszar będący częścią kraju

Region węzłowy czyli obszar powiązań ekonomicznych z pewnym ośrodkiem danego regionu, Ośrodek centralny w regionie węzłowym określa się jako biegun wzrostu i międz...

Polityka społeczna

Polityka pieniężna

Polityka pieniężna


I. Ogólna charakterystyka polityki pieniężnej
Polityka pieniężna – jest jednym z elementów polityki gospodarczej, której celem jest wpływanie, kształtowanie i porządkowanie określonych działań po...

Polityka społeczna

Polska starość w dobie przemian

W pracy, będącej studium porównawczym kolejnych lat transformacji, podjęto problem stanu, skutków i perspektyw starzenia się społeczeństwa polskiego. Wywód oparto na tezie, że w okresie zmiany systemowej warunki życia oraz struktura zaspo...

Polityka społeczna

Kwestia edukacji w polityce społecznej

Aktualność kwastii edukacji. Kwestia dostępności edukacji- terytorialnej i materialnej. Na tym tle w Polsce zaczęła się zmniejszać bariera terytorialna, a zyskała na znaczeniu bariera materialna. Niektórzy badacze formują tezę, że pod w...

Polityka społeczna

Polityka społeczna- wykłady

Polityka społeczna wykłady...

Polityka społeczna

Podejście do kwestii społecznych

Wśród badaczy kwestii społecznych duży wkład ma Ludwik Krzywiki. Uważał on że mamy do czynienia z kwestiami społecznymi. Kwestia społeczne to odstępstwo do norm, które obowiązują. Wymagają one interwencji zewnętrznych. Nie przestrzeg...

Polityka społeczna

Model teoretyczny pracy ośrodka Monar

Model teoretyczny pracy ośrodka Monar

1. Terapia indywidualna - indywidualne rozmowy, udzielania wsparcia psychologicznego, doradztwo w różnych sprawach życiowych. Indywidualizacja procesu terapeutycznego wynikać będzie ze szczegół...

Polityka społeczna

Polityka społeczna- ogólne zagadnienia

Wprowadzenie do dyscypliny polityki społecznej historycznej myśli
Polityka ludnościowa
Dochodowości gospodarstw domowych
Wskaźniki ubóstwa w Polsce
Świadczenia społeczne w trudnej sytuacji materialnej ? osób
Bezrobocie

Polityka społeczna

Reforma systemu emerytalnego w Polsce

1 I 1999- Na dobrą sprawę rozpoczęło się to we wrześniu 1997- zmiana odnosiła się do systemów rentowych. Jako faza wstępna była zmiana w systemie rentowym. Zmiany miały na celu racjonalizację systemu rentowego.2 rozwiązania.
1. Zas...

Polityka społeczna

Skuteczność i Powtarzalność - więziennictwoPolska jest specyficznym krajem. A specyficzny kraj wymaga odpowiednich metod rządzenia. Trzeba się zatem zastanowić, czy nie należy zrewidować istniejących i głęboko zakorzenionych poglądów dotyczących różnych, podstawowych w...

Polityka społeczna

Jak pogodzić bycie mamą z pracą?

Przyjście na świat dziecka to jeden z najcudowniejszych momentów w życiu. Powrót do domu ze szpitala, potem tygodnie zapatrzenia w maleństwo, śledzenie jego rozwoju, odgadywanie potrzeb, cieszenie się macierzyństwem. Urlop macierzyński mij...

Polityka społeczna

Model polityki socjalnej w państwach postmodernistycznych

Polityka społeczna w państwach socjalistycznych przez długi czas nie była badana, ponieważ kraje te były poza obiegiem nurtów polityki społecznej. Polityka społeczna charakteryzowała się kolektywizmem. Państwo starało się ogarnąć wsz...

Polityka społeczna

Teoria Polityki Społecznej. Opracowanie pytań IPS

1. Z jakich etapów składa się polityka publiczna i jakie są jej podstawowe elementy konstrukcyjne?
Pojawienie sier problemu, Problem w polu uwagi. Dyskusja. Decyzja. Implementacja. Ewaluacja
-------
Cele, model przyczynowy, instrumen...

Polityka społeczna

Podział na mniejszości narodowe i etniczne

Mniejszości etniczne mają tożsamość etniczną, a narodowe narodową. Mniejszości są obywatelami państwa (muszą zamieszkiwać minimum sto lat na terenie Polski by były mniejszościami). Mniejszości narodowe: białoruska, ukraińska, rosyjs...

Polityka społeczna

Bezdomność

BEZDOMNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA

Bezdomność, jako zjawisko społeczne dotykające według różnych danych od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy ludzi w Polsce jest bez wątpienia poważną kwestią społeczną. Stanowi przykład p...

Polityka społeczna

Mobbing i molestowanie seksualne w Polsce i krajach Unii Europejskiej

praca zaliczeniowa
z przedmiotu: Wybrane Kierunki Polityki Społecznej i ich aspekty etyczne,
praca oceniona przez Wykładowcę w wersji pierwotnej (bez aneksu) na 5,0;
po dopisaniu aneksu na: 5,0
...

Polityka społeczna

Edukacja Zdrowotna.

Wykłady 2...

Polityka społeczna

Zasady i instrumenty polityki społecznej UE

ROZDZIAŁ 1

ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

1.1 Europejska Karta Społeczna i Karta Praw Podstawowych jako normatywna podstawa polityki społecznej Unii Europejskiej.
Integracja europejska to proces ...

Polityka społeczna

Kontraktowa Rewolucja w Polsce

Brakowało mi przymiotnika hasłowo określającego proces przemiany ustrojowej w Polsce w latach 80 XX wieku, więc posłużyłam się kontraktem do jego utworzenia nie spodziewając większych sprzeciwów, co do poprawności przyjętej nazwy. Usta...

Polityka społeczna

Ubóstwo

Jak rozwiązać problem ubóstwa?
Państwo i organizacje pozarządowe.


Mówimy o ubóstwie w sytuacji, kiedy człowiek nie jest w stanie spełnić swoich podstawowych potrzeb. Żyje poniżej przyjętego poziomu w danym społeczeń...

Polityka społeczna

Etniczność jako podział społeczny

Etniczność jako podział społeczny– rozszerzone za pomocą kultury pokrewieństwo. Do niedawna uważano, że oparta jest na pochodzeniu, więzach krwi. To podejście trąci rasizmem i ksenofobią i nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy, dl...