Polska a UE

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych miedzy Polska a Wspólnotą Europejska nastąpiło we wrześniu 1988 roku. Wtedy również zapoczątkowano negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy gospodarczej miedzy Polska a WE, która została podpisana 19 września 1989 roku w Warszawie.

Zmiany polityczne i ustrojowe w Polsce umożliwiły podjecie rozmów na temat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi w 1990r.

Oficjalne rokowania rozpoczęto 22.12.1990 roku a ich efektem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie miedzy Rzeczpospolita Polska a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Równocześnie umowy takie były negocjowane i podpisane przez WE z Czechosłowacja i Węgrami. Jednocześnie podpisana została Umowa Przejściowa, która weszła w życie 1 marca 1992 roku, co pozwoliło na wcześniejsze wdrożenie niektórych postanowień Układu Europejskiego, przede wszystkim dotyczących handlu, przed wejściem w życie całego Układu.

Układ Europejski z Polska wszedł w życie 1 lutego 1994 roku, w dwa miesiące po wejściu w życie Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej. Powołano Rade Stowarzyszenia RP - UE, której zadaniem jest nadzór nad realizacja Układu. Wkrótce po wejściu w życie Układu Europejskiego, Rząd RP złożył 8.04.1994 roku formalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.Kryteria członkostwa

Konkretyzując kryteria członkostwa, zawarte w traktatach konstytucyjnych Wspólnot, Rada Europejska sformułowała w Kopenhadze (czerwiec 1993r.) następujące warunki przyjęcia państw stowarzyszonych ESW:

1. Stabilność instytucji gwarantujących zasady demokracji i praworządności, przestrzeganie praw obywatelskich i respektowanie praw mniejszości narodowych;

2. Funkcjonująca gospodarka rynkowa;

3. Zdolność do sprostania presji konkurencji oraz siłom rynkowym wewnątrz UE;

4. Zdolność państwa kandydującego do przyjęcia dorobku prawnego Unii (acquis communautaire);

5. Zdolność Unii do przyjęcia kraju kandydującego.

Nie wszystkie kraje Unii wdrożyły do tej pory całość `wspólnych' rozwiązań. Szczegółowe warunki członkostwa Polski będą przedmiotem negocjacji. Można jednak stwierdzić, ze Polska już obecnie spełnia polityczne elementy acquis communautaire oraz częściowo elementy ekonomiczne i społeczne. h3Narodowa strategia integracji

Podczas szczytu Rady Europejskiej w Essen 9-10.12.1994 roku, państwa UE potwierdziły wolę rozszerzenia organizacji o państwa stowarzyszone i przyjęły dokument Strategia przygotowania państw stowarzyszonych ESW do przystąpienia do UE, określający dziedziny i formy współpracy uznane przez UE za istotne dla przyspieszenia integracji państw stowarzyszonych z Unia. Na szczycie Rady Europejskiej w Cannes przyjęta natomiast została Biała Księga w sprawie dostosowania prawa do wymogów Jednolitego Rynku.

Układ Europejski, przyjęta w Essen strategia dla integracji krajów stowarzyszonych ESW, ogłoszona na szczycie w Cannes Biała Księga dostosowania do jednolitego rynku UE, a także roczne programy dostosowawcze przyjmowane przez Rząd RP, określają ramy i perspektywy naszych stosunków z UE. Celem narodowej strategii, która powinna zostać sformułowana z uwzględnieniem powyższych dokumentów i przy założeniu ich dynamicznej interpretacji, jest określenie konkretnych żądań i ich sekwencji czasowej na drodze do członkostwa, a w szczególności do stopniowej integracji z jednolitym rynkiem.

Dodaj swoją odpowiedź
Administracja

Polska polityka zagraniczna po 1989r

WSTĘP
Polityka zagraniczna każdego państwa, niezależnie od deklaracji na ten temat, jest określona przez jego ustrój wewnętrzny, politykę sił stojących u władzy i wywierających na nią decydujący wpływ. Polska dąży niezmiennie do...

Makroekonomia

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ujęciu teoretycznym.Czy Polska jest atrakcyjnym krajem dla BIZ

Środowisko Biznesu Europejskiego - praca na potrzeby modułu ŚBE


Temat: Wyjaśnij ( w ujęciu teoretycznym ) znaczenie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego takie inwestycje.
Oceń uwzględni...

Edukacja europejska

Unia Europejska a Polska, problemy związane z wejściem


„Unia Europejska a Polska, problemy związane z wejściem”

Unia Europejska to porozumienie 15 krajów, które nie rezygnując ze swej
tożsamości narodowej, chcą ze sobą jak najścislej współpracować.
Do najważniej...

Wiedza o społeczeństwie

Polska a Unia Europejska - związki Polski z państwami Unii Europejskiej i innymi państwami europejskimi

Droga Polski do Unii Europejskiej jest bardzo długa i bardzo ciężka. Przystąpienie do Unii Europejskiej oznacza dla Polski wielką szansę dziejową. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej nasz kraj może wreszcie zakończyć rozdział obfituj...

Edukacja europejska

Polska a Unia Europejska

Wspólnoty Europejskie odgrywały istotną rolę w handlu zagranicznym Polski jeszcze przed transformacją systemową, mimo że większość jej obrotów towarowych koncentrowała się na obszarze byłej RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej). Co...

Edukacja europejska

Unia Europejska a Polska


Unia Europejska
a
Polska

Spis Treści

1. ..NARODZINY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
• Traktat Paryski 3
• Traktaty Rzymskie 4
• Jednolity Akt Europejski 6
• Traktat o Unii Europejskiej 7
• Trakta...