Samorząd terytorialny Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania

Podzielona jest na Hrabstwa, dystrykty ( nie wszystkie dystrykty dzielą się na parafie) i na parafie.
Organy jednostek
Każda jednostka ma organ stanowiący, zarządzający na danym terytorium.
HRABSTWO POSIADA RADĘ HRABSTWA
DYSTRYKT POSIADA RADĘ DYSTRYKTU
Parafia posiada - a) część parafii dysponuje Radą Parafialną ( dla dużych parafii)
Albo b) część parafii dysponuje zebraniem parafialnym ( dla małych prafii)
Londyn podzielony jest na 32 dzielnice, dalszą trzydziesta trzecią dzielnice stanowi centrum
( London of city). Londynem zarządzała początkowo Rada Wlk. Londynu , zniesiona w 1986r. Obecnie jej funkcje przejęły Rady dzielnic.
Tam gdzie nie ma parafii zadania Rady parafialnej wykonuje Rada Dystryktu.

Skład Rady Hrabstwa i Dystryktu. przewodniczący ; zastępca przewodniczącego, pozostali radni, których liczba jest zmienna i zależy od liczby okręgów. Rada hrabstwa od 60 do 100, Rada dystryktu od 30 do 60. Posiedzenia Rad zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego, bądź z inicjatywy co najmniej 5 radnych.

(DLA CELÓW ADMINISTRACJI LOKALNEJ ISTNIEJĄ DWA RODZAJE PARAFII
RADA PARAFIALNA: składa się co najmniej z 5 radnych i składa się z przewodniczącego , zastępca oraz pozostałych radnych
ALBO ( jest tylko jeden organ) ZEBRANIE PARAFIALNE ( forma demokracji bezpośredniej) posiada osobowość prawną i składa się z: przewodniczącego, odpowiedni urzędnik rady dystryktu, wszystkich mieszańców parafii.
W każdej parafii musi się odbywać zebranie parafialne. Musi się odbyć co najmniej raz w roku.

PRZEWODNICZĄCY HDP ( SKRÓT TZN: HRABSTWA, DYSTRYKTU, PARAFII)
Wybierany jest corocznie spośród Radnych przy czym można być wybranym po raz kolejny i bardzo często wybierany z partii, która ma większość w radzie.

PRAWO WYBORCZE
Czynne- osoba która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terytorium danej administracji lokalnej.
Bierne – kandydować może osoba, która ukończyła 21 lat w dniu wyborów i spełnia jeden z niżej wymienionych warunków; znajduje się w spisie wyborców na terytorium danego organu administracji lokalnej, zajmowała jako właściciel lub dzierżawca ziemię lub posiadłość na tym obszarze przez 12 miesięcy, jej główne lub wyłączne miejsce pracy przez 12 m-cy znajdowało się na obszarze Rady, zamieszkiwała przez 12 m-cy na obszarze Rady , w przypadku ubiegania się o członkowstwo w Radzie Parafialnej zamieszkiwała przez 12 m-cy w obrębie parafii 3 mil od niej lub zamieszkiwała na terenie parafii,

UTRATA ZDOLNOŚCI DO KANDYDOWANIA

Zdolność ta traci osoba, która znalazła się w niżej wymienionych sytuacjach: pełni stanowisko opłacane przez Radę, została sądownie uznana za bankruta, została w czasie poprzednich 5 lat skazana na karę pozbawienia wolności, została skazana za nadużycia i bezprawne praktyki, została sądownie pozbawiona na określony czas członkostwa w organie administracji lokalnej, za udział w sprawowaniu sprzecznych z prawem wydatków, w czasie pełnienia funkcji radnego została uznana przez biegłego rewidenta za odpowiedzialnego w skutek świadomego zaniedbania za niedobór lub stratę.
WYBORY SAMORZĄDOWE
Wybory są wspólne w całym kraju i co 4 lata. W niektórych hrabstwach i dystryktach Radni w 1/3 składu wymieniani sa co roku.
Radni w hrabstwach wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych, zaś w pozostałych jednostkach wybory odbywają się w jedno lub wielomandatowych okręgach.
WYBRANY RADNY JEST TEN CO UZYSKAŁ NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ GŁOSÓW, GDY JEST DWÓCH O TAKIEJ LICZBIE GŁOSÓW, TO SIĘ LOSUJE.
WYGAŚNIĘCIE MANDATU RADNEGO
-śmierć,
-rezygnacja,
-utrata biernego prawa wyborczego,
-nie uczestniczenie w pracach Rady przez okres 6 m-cy.
PRAWO MIEJSCOWE
Tworzone przez Rady ma cechy;
-uchwalane przez organy administracji lokalnej,
-dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez właściwe organy administracji centralnej,
-zakres jego obowiązywania jest ograniczony do określonego terytorium,
- jego ważność może być kwestionowana w sądzie.

PROCEDURA UCHWALANIA PRAWA MIEJSCOWEGO
Stanowione jest ono w drodze uchwały rady . Następnie rada zobowiązana jest o poinformowanie w prasie lokalnej także o zamiarze wystąpienia z wnioskiem do ministra o zatwierdzenie aktu. Akt przedkłada ministrowi, który jednak nie może poprawić , zmienić tego aktu, może jedynie zatwierdzić lub nie zatwierdzać. W przypadku zatwierdzenia ustala się datę wejścia w życie danego aktu. Jeżeli Minister tego terminu nie określi , to akt wchodzi w życie z upływem 1 miesiąca od daty zatwierdzenia przez Ministra. Po zatwierdzeniu Rada zobowiązana jest opublikować te przepisy- w formie A-5 dostępnej w urzędach. Przepisy miejscowe maja charakter zakazu, nakazu. Muszą mieć swoje źródło w upoważnieniu ustawowym i nie mogą przekraczać jego zakresu. Muszą być racjonalne i pewne, gdyż można kwestionować ważność prawa miejscowego gdy zawiera nie jasne terminy lub istnieje niepewność co do zakresu jego obowiązywania. prawo miejscowe musi być spójne z prawem ogólnym w szczególności przepisy miejscowe nie mogą zakazywać tego co jest dozwolone ustawami i zezwalać na to co jest w nich zakazane
KONTROLA
Obywa się jako kontrola administracyjna, kontrola polityczna, kontrola sądowa
Ad. 1 kontrola administracyjna – w związku z brakiem terenowych organów administracji RZĄDOWEJ NADZÓR PAŃSTWOWY SPRAWOWANY bezpośrednio przez Ministrów i Urzędy Centralne.
Najważniejsza jest kontrola finansowa, sprawdza się celowość zaciągania pożyczek przez Rady, wykorzystania dotacji, subwencji i rachunku.
Przeprowadzenie kontroli ministerialnej może nastąpić z inicjatywy lokalnej i polega na tym, że organy samorządowe muszą uzyskać akceptację dla swoich decyzji i projektów, np. decyzje wywłaszczenia, mianowanie odwołanie urzędników, przepisy miejscowe.
Ad.2 kontrola polityczna - wykonywana jest przez mieszkańców, opinię publiczną, którzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady , mają prawo wglądu do kopii protokołów rady z których można robić xero , dostęp do prawa miejscowego.
Ad. 3 kontrola sądowa - w Anglii nie funkcjonuje sadownictwo administracyjne w związku z czym organy samorządu podlegają jurysdykcji Sądów Powszechnych.

Dodaj swoją odpowiedź
Politologia

Forma państwa ze względu na kształt terytorialny.Temat nr 5: Forma państwa ze względu na kształt terytorialny( unitarne, federacja, konfederacja).


Przez termin „formę państwa” rozumie się takie zorganizowanie państwa oraz całokształt sposobów sprawowania wład...

Administracja

Historia administracji - skrypt.

CZĘŚĆ I FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI

Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji.
1791:
Król + ministrowie (zasada kontrasygnaty)
Konstytucja z 1791...

Administracja

Historia Administracji

HISTORIA ADMINISTRACJI
Autor opracowania Marcin SMAGACZ
na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/
oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej ...

Administracja

Historia administracji

HISTORIA ADMINISTRACJI
Autor opracowania Marcin SMAGACZ
na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/
oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej ...

Wiedza o społeczeństwie

Matura ustna z WOS-u

Wiedza o Społeczeństwie
Człowiek w społeczeństwie
1.Człowiek w społeczeństwie (człowiek jako istota społeczna, człowiek jako jednostka - tożsamość, mentalność, wartości, potrzeby, postawy, modele osobowości)
Człowiek j...