Samorząd terytorialny francji

FRANCJA
Jednostkami samorządu terytorialnego we Francji są:
1. regiony 2. departamenty 3. gminy
Dualizm administracji. Dualizm w departamencie i regionie polega na tym, że oprócz organów samorządowych występują tam prefekci. Mają oni bardzo silną pozycję pomimo ograniczenia ich kompetencji w wyniku prowadzenia organów samorządowych.
Natomiast wyrazem dualizmu w gminie jest podwójny status mera. Jest on zarazem pracownikiem gminy (pełni funkcję organu wykonawczego samorządu terytorialnego), a w ściśle określonym zakresie jest urzędnikiem państwowym podległym hierarchicznie przedstawicielowi państwa w departamencie czyli prefektowi (pełni wówczas funkcję organu administracji państwowej).
Gmina
Organami gminy są: 1. rada gminy jako organ stanowiący 2. mer jako organ wykonawczy
Rada gminy – jest organem stanowiącym. Pochodzi z wyborów bezpośrednich a kadencja wynosi 6 lat. Wybory do rad odbywają się w jednym terminie dla całego kraju. Posiedzenia rady powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał czyli tak jak w Polsce. Liczba radnych zależy od liczby mieszkańców i wynosi:
 w gminach najmniejszych do 1 000 mieszkańców – 9 radnych
 w gminach największych liczących powyżej 300 000 – 69 radnych
We Francji są trzy gminy o szczególnym statusie w którym wybiera się większą liczbę radnych i jest to: Paryż – 163 radnych, Marsylia – 101 radnych, Lion – 73 radnych
Prawa wyborcze. Kandydować można gdy: posiada się narodowość francuską , ma się ukończone 18 lat, nie było się karanym , zamieszkuje się na terenie danej gminy , nie jest się etatowym pracownikiem gminy lub państwowym

Mer:
 jest organem wykonawczym
 pochodzi z wyborów pośrednich czyli dokonywanych przez radnych ze składu rady na pierwszym posiedzeniu rady
Wybór mera odbywa się w głosowaniu tajnym i wymaga absolutnej większości głosów w pierwszym i drugim głosowaniu. Natomiast w ewentualnej trzeciej turze wystarcza zwykła większość. Kadencja mera trwa tyle co kadencja rady. Praktycznie rada nie może odwołać mera ze stanowiska. Poza przypadkami zgonu, rozwiązania rady i rezygnacji z funkcji mer może być zawieszony lub odwołany tylko jeżeli popełni poważny błąd przy realizacji swoich funkcji.
Odwołanie mera wymaga dekretu, a zawieszenie na czas dłuższy niż miesiąc – zarządzenia ministra spraw wewnętrznych.
Mer pełni funkcje zarówno organ samorządu terytorialnego i wówczas: przygotowuje i wykonuje uchwały rady i przewodniczy jej obradom , wykonuje określone działania, które zleca mu rada , realizuje tzw. kompetencje własne – m. in. zatrudnianie i zwalnianie personelu w gminie.
oraz jako przedstawiciel państwa i wówczas: zarządza sprawami stanu cywilnego , prowadzi tzw. urząd śledczy, przeprowadza pobór do wojska
Są to tzw kompetencje zlecone mera w zakresie, których podlega on wytycznym i kontroli prefekta departamentu.

Aparat pomocniczy mera.
Oprócz mera rada wybiera jego zastępców. Którzy wraz z nim tworzą tzw. magistrat. Aparatem pomocniczym mera jest urząd w skład którego wchodzą pracownicy administracyjni w liczbie od kilku do kilkuset w zależności od liczebności.

Region.
Organami regionu są: rada regionalna przewodniczący rady regionalnej

Rada regionalna – jest organem stanowiącym. Wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady jako organ wykonawczy oraz zarząd czyli tzw. biuro z którym przewodniczący dzieli się swoimi kompetencjami. Organem wykonawczym jest jednak tylko przewodniczący. Rada może przekazać zarządowi cześć swych uprawnień z wyjątkiem spraw finansowych.

Przewodniczący rady regionalnej – jest organem wykonawczym. Co roku składa radzie sprawozdanie z sytuacji dotyczących w regionie, kieruje pracami rady, przygotowuje a następnie wykonuje postanowienia rady, zarządza finansami regionu.

W regionie funkcjonują prefekci regionu. Pełnią oni funkcję administracji państwowej. Są powoływani i odwoływani dekretem rządowym i reprezentują rząd wobec samorządu terytorialnego


Departamenty.
Organami są: rada generalna inaczej zwana główną przewodniczący rady generalnej
Rada generalna jest organem uchwałodawczym pochodzącym z wyborów bezpośrednich na 6 letnią kadencję, przy czym po upływie 3 lat wybierana jest połowa składu. Rada wybiera ze swojego składu na 3 lata przewodniczącego rady oraz od 4 do 10 zastępców, a przewodniczący jest organem wykonawczym.
Przewodniczący rady generalnej – jest organem wykonawczym, pochodzi z wyborów pośrednich, przewodniczy radzie głównej i przygotowuje projekty uchwał rady oraz czuwa nad jej wykonaniem.
Jest zwierzchnikiem pracowników departamentów.
W departamentach występują prefekci , którzy pełnią funkcję administracji państwowej. Są oni mianowani i odwoływaniu dekretami prezydenta na posiedzeniu rady ministrów, na wniosek premiera i ministra spraw wewnętrznych.

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Źródła dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Modliborzyce w latach 2005-2008, samorząd terytorialny

Wstęp

Samorząd terytorialny jest to specyficzna organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i zarazem – forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspó...

Samorząd terytorialny

Źródła, dochody, budżet, jednostki samorząd terytorialny, gmina, dochody, przychody

Samorząd terytorialny jest to specyficzna organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i zarazem – forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę względni...

Administracja

Samorząd terytorialny w Europie

POJĘCIE SAMORZĄDU
W szerszym znaczeniu samorządem będą grupy i wyłonione przez nie organy bez względu na fakt realizacji przez nie funkcji administracji publicznej
W węższym znaczeniu przez samorząd rozumieć będziemy tylko te gru...

Politologia

Samorząd terytorialny kilku państw Europy.

Samorząd terytorialny klilku państw Europy.


Samorząd terytorialny Szwecji.

Królestwo Szwecji to kraj o powierzchni równej niemalże 450 000 km². Występuje tu dwuszczeblowy samorząd lokalny: istnieje 290 gmin (kommun) i...

Politologia

Forma państwa ze względu na kształt terytorialny.Temat nr 5: Forma państwa ze względu na kształt terytorialny( unitarne, federacja, konfederacja).


Przez termin „formę państwa” rozumie się takie zorganizowanie państwa oraz całokształt sposobów sprawowania wład...