Prawo karne

Prawo karne

Prawo Karne - notatki z wykładu

Prawo karne – to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej

Podział prawa karnego:
Prawo karne materialne – zespół przepisów prawnych ...

Prawo karne

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Co to jest warunkowe umorzenie postępowania?

Warunkowe umorzenie jest szczególnym środkiem odpowiedzialności karnej, polegającym na poddaniu próbie sprawcy przestępstwa, co zakłada stwierdzenie jego popełnienia, a więc i winy spr...

Prawo karne

Podstawy prawa karnego

:)...

Prawo karne

Walka z cyberprzestępczością a naruszenie praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym

Zakład Komparatystyki Prawniczej
Wydział Prawa
Uniwersytet Rzeszowski

Referat na temat:
„Walka z cyberprzestępczością a naruszenie
praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym”

Napisany w ramach przedm...

Prawo karne

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary - szczególna forma kary, specyficzna reakcja prawnokarna na popełnione przestępstwo.
Podstawową przesłanka do warunkowego zawieszenia kary jest przekonani...

Prawo karne

Charakterystyka prawa karnego

Prawo karne to zespół norm okreslających czyny, które ze względu na swój społecznie szkodliwy harakter zabronione są pod groźbą kary sądowej. Społecznie szkodliwy charakter mają nie tylko czyny skierowane przeciwko państwu, jako organo...

Prawo karne

Historia procesu karnego- ateński model skargowy procesu.

Aby dobrze poznać współczesny proces karny, należy także poznać jego rodowód. Ponieważ dopiero mając pełen obraz historyczno- porównawczy możemy zauważyć całą gamę różnych rozwiązań techniczno- prawnych, form i typów procesów ...

Prawo karne

Sprecyzowanie podstawowych zasad etyki branży ochrony osób i mienia.

Współcześnie problematyka etyki zawodowej uległa znacznemu poszerzeniu i uzyskała ogromną rangę społeczną. Problematyka ta dotyczy już nie tylko grup zawodowych tradycyjnie uchodzących pod tym wzglę¬dem za wyróżnione, lecz wszelkich.<...

Prawo karne

Znieważenie funkcjonariusza

PRACA UKAZUJE WYBRANE ASPEKTY PRAWNE PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH ZE ZNIEWAŻENIEM FUNKCJONARIUSZA. JEST TO WZÓR PRACY LICENCJACKIEJ O ODPOWIEDNIM TEMACIE....

Prawo karne

Zasady międzyczasowego prawa karnego


Zasady międzyczasowego prawa karnego.

Ustawa karna obowiązuje od momentu wejścia w życie, który to moment ona sama określa. W prawie karnym szczególnie istotne znaczenie ma zasada vagatio legis (okres pomiędzy publikacją a wej...

Prawo karne

Środki probacyjne

ŚRODKI PROBACYJNE
Przez lata jedynym środkiem reakcji na przestępstwo były kary kryminalne. Rozwój współczesnego prawa karnego charakteryzuje się zróżnicowaniem środków reakcji na przestępstwo. Oprócz kar i środków zabezpieczają...

Prawo karne

Założenia programu kodyfikacji prawa karnego.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU KODYFIKACJI PRAWA KARNEGO:

1. powstanie humanitarnej doktryny prawa karnego
był inspirowany ogólnymi hasłami ideologii oświeceniowej,jak i hasłami i postulatami wysuwanymi przez wielkich myslicieli

pod...

Prawo karne

Prawo karne

1. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA CZYN
Wspolczesne prawo karne kieruje sie zasada ze odpowiedzialnosc karna jest konsekwencja popelnienia przez czlowieka czynu zabronionego. Podstawa odpowiedzialnosci nie moga byc - mysli , poglady czlowiek...

Prawo karne

Podstawy prawa karnego

Opracowanie w 17 punktach podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego. Wszystko w załączniku....

Prawo karne

Prawo karne gwsh

Ćwiczenia
Podstawy prawa i procesu karnego
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Prowadzący:
SSR Tomasz Koźmiński
Zestawienie aktów prawnych
1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553, z póź...

Prawo karne

System środków prawnych

System środków karnych

Katalog środków karnych znajduje się w art. 39 KK. Są to:
1) Pozbawienie praw publicznych,
2) Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działa...

Prawo karne

Postępowanie cywilne, wymiar sprawiedliwości w Polsce- ściąga

Jest to zakres technikum, ale może komuś się przyda a w kategorii "Liceum" nie ma takiego przedmiotu:

1. PRAWO MATERIALNE: Prawo, które mówi nam, co wolno robić, a czego nie.
2. PRAWO FORMALNE: prawo, które określa w jaki sposó...

Prawo karne

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem jest to kwalifikowana postać kradzieży.
Znamiona kradzieży zostały opisane w art. 278 KK to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Pod pojęciem zaboru rozumie się fizyczne wyj�...

Prawo karne

Schemat zagadnień prawa karnego

51. Charakterystyka prawa karnego
Kryteria:
1. Przedmiot
a) część ogólna kodeksu karnego, np. wiek, zasady odp. karnej, okoliczności wyłączające bezprawność czynu
b) katalog przestępstw ? zamknięty, nie całkowity, nie m...

Prawo karne

Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym.

Rozważania na temat dochodzenia roszczeń cywilnych należy rozpaczać od zdefiniowania roszczeń które ewentualnie mogą być w procesie karnym dochodzone. Zakłada się, że każda szkoda wyrządzona podczas popełnienia przestępstwa powinna zo...

Prawo karne

Psotępowanie nakazowe

Pojęcie (Istota) Postępowania Nakazowego.


Postępowania szczególne wyodrębnia się ze względu na potrzebę zróżnicowania nakładu sił i środków w zależności od wagi przestępstwa, konieczność dostosowania przepisów praw...

Prawo karne

Eutanazja w świetle prawa karnego.

W języku greckim mianem ?eutanazji? określa się ?dobrą śmierć. W świetle polskiego prawa karnego przez eutanazje rozumie się zabójstwo człowieka, który jest nieuleczalnie chory na jego żądanie pod wpływem współczucia dla niego. Zabó...

Prawo karne

Wykaż podobieństwa i różnice w unormowaniach prawnych cześci ogólnej kodeksu karnego i wykroczeń

Wykaż podobieństwa i różnice w unormowaniach prawnych cześci ogólnej kodeksu karnego i wykroczeń
1 zasada odpowiedzialnosci
2 formy popełnione
3 okolicznosci wywolujace odpowiedzialnosc karna
4 system kar

1 ZASAD...

Prawo karne

Geneza kary śmierci w Polsce


Kara śmierci w Polsce tak jak w Europie była stosowana w średniowieczu na podstawie prawa zwyczajowego. Pierwsza norma stanowiona w sprawie kary śmierci pojawila sie dopiero w statutach Kazimierza III Wielkiego (poł.XIVw.). Statuty przewi...

Prawo karne

Prawo karne-ściąga, prof. Nowikowski

Ściąga w załączniku...