Edukacja europejska

Edukacja europejska

Unia Europejska - dlaczego tak? - wywiad

Pytanie, dlaczego udział w referendum dotyczącym członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest prawem i powinnością Polaków wzbudza wiele kontrowersji i dyskusji wśród młodych starszych Polaków. Z tym pytaniem zwróciłam się do 53-letniego...

Edukacja europejska

Unia Europejska a polska gospodarka

Na przestrzeni ostatnich lat Polska odnotowała dynamiczny wzrost gospodarczy i była najszybciej rozwijającym się krajem europejskim.

Sektor prywatny dominuje w gospodarce zarówno pod względem wytarzania produktu krajowego brutto (po...

Edukacja europejska

Głos na TAK w referendum

Moje miasto – Radom. Niestety, nie mogę o nim powiedzieć nic dobrego. Wszędzie widzi się ludzi bez pracy, biednych, szukających pomocy we wszystkich możliwych ośrodkach. Są też tacy, którzy nie mają nic do jedzenia, więc proszą o cho...

Edukacja europejska

Handel wewnętrzny UE

Spis treści


1. Wstęp
2. Etapy integracji ekonomicznej
3. Strefa wolnego handlu
4. Unia Celna
5. Cztery swobody rynku UE
5.1. Swobodny przepływ towarów
5.2. Swobodny przepływ usług
5.3. Swobodny przep...

Edukacja europejska

Kierunki polityki edukacyjnej w społeczeństwach wielokulturowych.

Najistotniejszym zadaniem w procesie kształtowania polityki wielokulturowej edukacji w szkole jest zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły, uczniów i nauczycieli oraz zaproponowanie wielu ciekawych form, które by tę politykę realizowały...

Edukacja europejska

Co jest gwarancją szczęścia w zjednoczonej europie i na świecie?


Aby uświadomić sobie co jest gwarancją szczęścia w europie i na świecie musimy sobie zadać podstawowe pytanie. Co rozumiemy poprzez słowo szczęście. Czy posiada ono definicję czy też nie jeśli tak to jaka jest to definicja.
Moi...

Edukacja europejska

Polska w Unii Europejskiej - jej oczekiwania i obawy

Trwają negocjacje Polski z Unią Europejską. Ich zwieńczeniem będzie przystąpienie naszego kraju do struktur europejskich. Polskiemu rządowi zależy na tym, aby jak najszybciej uzyskać członkostwo w tych strukturach. Unia Europejska jest sil...

Edukacja europejska

Swoboda przepływu osób – zakaz dyskryminacji, prawo do poruszania się i przebywania na terytorium państw członkowskich oraz jego ograniczenia

SPIS TREŚCI:

1) Swoboda przepływu osób.
2) Zniesienie kontroli osób na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.
3) Prawo pobytu i swobodnego przemieszczania się obywateli Unii członków ich rodzin na terytorium Unii Europejs...

Edukacja europejska

Miedzynarodowa organizacja morska

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmującą się wyłącznie sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska...

Edukacja europejska

Polska w Unii Europejskiej

Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej będzie odgrywała w niej znaczącą rolę. Wynika to z wielkości oraz potencjału naszego kraju. POlska będzie np., dysponowała 27 głosami w Radzie Unii Europejskiej - najważniejszym jej organie decyz...

Edukacja europejska

Unia Europejska

TEMAT: Unia Europejska.

Spis treści:

1. Czym jest Unia Europejska?
2. UE jako wspólnota polityczna.
3. UE jako wspólnota gospodarcza
4. UE jako wspólnota prawna.
5. Kryteria i procedura ...

Edukacja europejska

Rola instytucji w procesie decyzyjnym wspónej polityki zagranicznej

ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE DECYZYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Komisja Europejska

Komisja jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. Proponuje wspólną politykę i zarządza działalnością Unii. Składa się z 20 członk...

Edukacja europejska

Instytucje Unijne

TRYBUNAL SPRAWIEDLIWOSCI

Utworzenie
Trybunał Sprawiedliwości (Trybunał Europejski) został utworzony na mocy postanowień traktatu paryskiego o EWWiS z 1951 r., jako jeden z organów tej Wspólnoty. Po powołaniu do życia dwóch po...

Edukacja europejska

Procedura budżetowa według Traktatu Lizbońskiego

Traktat Lizboński podpisany 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie wprowadził wiele zmian w unijnym prawodawstwie. Zmiany wprowadzono także w procedurze budżetowej. Na mocy art. 268 i 279b wprowadzono procedurę współdecyzji w odniesieniu do rocznej ...

Edukacja europejska

Przetarg

Przetargi W znaczeniu potocznym przetarg oznacza sprzedaż publiczną oferującemu najwyższą cenę. W tym ujęciu można mówić o sprzedaży w drodze przetargu samochodów, maszyn, urządzeń lub organizowaniu przetargu na wynajęcie lokali sklep...

Edukacja europejska

Projekt integrowanej technologii produkcji


PROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI
Gatunek seradela uprawna
Kierunek użytkowania na nasiona
Planowany poziom plonu 30t/ha
Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5
Zawartość przyswajalnych form składników: P2O5 ...

Edukacja europejska

Polityka konkurencji w UE

Polityka konkurencji należy do głównych i najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych. Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych celów Wspólnot Europejskich, jakim było stworzenie wspól...

Edukacja europejska

Cele i zadania Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólne Polityka Rolna (WPR) to najlepiej rozwinięty i najbardziej kosztowny sektor polityki gospodarczej w Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do pozostałych sektorów gospodarki, które funkcjonują na zasadach rynkowych, rolnictwo jest szcze...

Edukacja europejska

Finanse w Unii Europejskiej

Finanse Unii Europejskiej

Finansowanie działalności Unii Europejskiej należy do najczęściej dyskutowanych i wzbudzających wiele kontrowersji problemów, a coroczne uchwalenie budżetu jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. B...

Edukacja europejska

Unia Europejska a Polska, problemy związane z wejściem


„Unia Europejska a Polska, problemy związane z wejściem”

Unia Europejska to porozumienie 15 krajów, które nie rezygnując ze swej
tożsamości narodowej, chcą ze sobą jak najścislej współpracować.
Do najważniej...

Edukacja europejska

Jedność gospodarcza, polityczna, kulturowa - pojęcie jedności.


Jedność – „ spójność, nierozdzielność, nierozerwalność, jednolitość; całość zorganizowana, usystematyzowana” ale i również: „ jednomyślność, zgodne działanie, współżycie, zgoda, harmonia”. Tak definiuje to poję...

Edukacja europejska

Unia Europejska - szanse i zagrożenia na przykładzie wsi

Najtrudniejszym obszarem polskiej gospodarki, wymagającym daleko idących zmian, jest rolnictwo. Polskie rolnictwo jest relatywnie najbardziej opóźnione w procesach rozwojowych wobec krajów zachodnioeuropejskich. Wyrazem takiego niedorozwoju jes...

Edukacja europejska

Unia Europejska

(UE), związek państw-członków Wspólnot Europejskich, zawarta na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej, podpisanego 7 II 1992 w Maastricht w Holandii (tzw. traktat z Maastricht), który po procesie ratyfikacji wszedł w życie 1 XI 1993; utw. p...

Edukacja europejska

Polityka rolna UE

Praca napisana na temat wspólnej polityki rolnej UE....

Edukacja europejska

Dochody budżetów samorządów terytorialnych 2005-2008 w gminie Modliborzyce

Spis treści:
Wstęp

1. Przedmiot i cel pracy
2. Hipotezy badawcze
3. Metodyka pracy
4. Układ pracy
5. Ocena źródeł i literatury
6. Podstawowe pojęcia

Rozdział I
Budżet publiczny

1...