Prawo pracy

Prawo pracy

Zagdnienia prawne telepracy.

[Wpisz nazwę firmy]

Zagadnienia prawne telepracy.

[Wpisz podtytuł dokumentu]
?
Wstęp.
Rodzimy się by żyć. Idziemy do szkoły by poznawać świat ? by nabywać umiejętności. Później nabywana wiedza staje się ...

Prawo pracy

Prawo pracy- notatki

w zalaczniku...

Prawo pracy

Właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH JAKO INSTYTUCJA
ZUS powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających pa�...

Prawo pracy

Prawo pracy z gwsh

Prawo pracy pojawia się w wielu znaczeniach (kontekstach), ich podział to:
1. normatywny(regulacja stosunków społecznych, świadczenie pracy może odbywać się w świadczeniu pracowniczego lub niepracowniczego prawa pracy, akty regulujące ...

Prawo pracy

Umowa o pracę

Treść pracy w załączniku...

Prawo pracy

Notatki z wykładów WSSM S-ki

Kodeks pracy to dział prawa, zbiór przepisów, który reguluje stosunki pracy.

Funkcja ochronna KP- przepisy prawa pracy regulują treść umów między pracownikiem a pracodawcą. Funkcja ochronna- prawo określa warunki umowy, to zapewn...

Prawo pracy

Praca nakładcza (chałupnictwo)

Praca nakładcza pełni w życiu naszego kraju niepoślednią rolę. Jest to zjawisko o du-żym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Walory ekonomiczne produkcji nakładczej wy-rażające się głównie w jej opłacalności i elastyczności w poró...

Prawo pracy

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

siedmiostronicowe opracowanie na temat ponadzakładowego układu zbiorowego pracy...

Prawo pracy

Regulamin pracy

Regulamin pracy
Wśród źródeł prawa pracy, określonych w art. 9 k.p., bardzo istotną pozycję zajmują – obok ustaw i aktów wykonawczych, układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, statutów określa...

Prawo pracy

Czym jest dla mnie prawo. Dyskurs na podstawie organu ścigania-policji

?CZYM JEST DLA MNIE PRAWO? MOJE ODCZUCIA I REFLEKSJE?

W dzisiejszym świecie, prawa nie można jednoznacznie zdefiniować jako miecz w ręku silnego, ani też jako tarczę w obronie pokrzywdzonych. W naszym państwie nie ma takiej jednostki...

Prawo pracy

Urlopy wypoczynkowe

Tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowy cywilnoprawne, np. zlecenie, agencyjn...

Prawo pracy

Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych

W prawie ubezpieczeń społecznych można wyróżnić kilka rodzajów świadczeń ubezpieczenia rentowego. W mojej pracy zajmę się jedną z nich, a mianowicie rentą z tytułu niezdolności do pracy. Stanowi ona (jak to wynika ze statystyk prowadz...

Prawo pracy

Prawo pracy zagadnienia na egzamin

1. Praca jako przedmiot stosunków zobowiązaniowych
Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznac...

Prawo pracy

Prawo pracy -notatki z wykładu

Notatki w załączniku...

Prawo pracy

Niemiecka Ustawa o wspieraniu dobrowolnego roku socjalnego z dn. 17.07.2002 - tłumaczenie z j.niemieckiego

Niemiecka Ustawa o wspieraniu dobrowolnego roku socjalnego z dn. 17.07.2002 - tłumaczenie z j.niemieckiego...

Prawo pracy

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do świadczeń wypadkowych, które wypłacane są przez ZUS z tzw. ubezpieczenia wypadkowego.
Prawo do w.w. świadczeń mają osoby objęte tym ubezpieczeniem z racj...

Prawo pracy

Zadanie inspektora BHP


JAK ROZUMIESZ ROLE I ZADANIA INSPEKTORA BHP W TWOIM ZAKŁADZNIE
Inspektor BHP w zakładzie pracy pełni role doradcze i kontrolne.
Podstawowym zadaniem pełniącej role BHP w zakładzi jest okresowa analiza stanu be...

Prawo pracy

Rozwiązywanie umów o pracę

UMOWY O PRACĘ MOŻNA ROZWIĄZAĆ (ZGODNIE Z ART.30 PAR. 1KP):

1. na mocy porozumienia stron (wola obu stron stosunku pracy)
2. przez oświadczenie jednej ze stron - z zachowaniem okresu wypowiedzenia
3. przez oświadczenie jednej z...

Prawo pracy

Prawo pracy - opracowanie, łatwo przerobić na ściągi.WSZINS Tychy

PRAWO PRACY

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna,...

Prawo pracy

Związki zawodowe i ich rola w polskich zakładach pracy

Istotną rolę w kształtowaniu całokształtu społecznych i prawnych stosunków pracy,
a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywają związki zawodowe. Są one bowiem organizacją o szczególnym statusie prawnym, powołaną do ...

Prawo pracy

Prawo pracy: Nawiązanie stosunku pracy.

STOSUNEK PRACY
1. Pojęcie stosunku pracy
Stosunek pracy jest to stosunek prawny, w którym pracownik obowiązany jest do osobistego i zgodnego z poleceniami pracodawcy świadczenia pracy określonego rodzaju i na określonym stanowisku, a p...

Prawo pracy

Projekt umowy o pracę

Projekt umowy o pracę.
Wszystko w załączniku....

Prawo pracy

Prawo pracy - wykład prof. Miazga Marek

SPIS TREŚCI

1.Prawo pracy
2.Charakterystyka prawa pracy
3.Funkcję prawa pracy
4.Źródła prawa pracy
Powszechne źródła prawa pracy
Źródła podstawowe
Rozporządzenia
5.Specyficzne źródła prawa p...

Prawo pracy

Prawo pracy- notatki i ściągi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy ma charakter bezwzględnie obowiązujący.
Normy obowiązują w jedną stronę lub bezwzględnie w dwie strony. Normy obowiązujące bezwzględnie w jedną stronę są to takie, które obo...

Prawo pracy

Państwowa Inspekcja Pracy - wiadomości ogólne

Informacje ogólne

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres jej działania i uprawnień okre...