Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Obowiązki kierownictwa i załogi w zakresie przestrzegania przepisów bhp.

1.Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracownicy zakładu mają obowiązek:
a)wykonywać pracę zgodnie z zasadami bhp
b)dbać o należyty stan maszyn i urządzeń
c)przestrzegać ładu i porządku w miejscu pracy
d)używać w pr...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wypadki, świadczenia powypadkowe

Rodzaje świadczeń powypadkowych
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Jest to świadczenie pieniężne przysługujące z mocy ustawy wypadkowej pracownika, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwa...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wymagania budowlano-techniczne wobec budynków i pomieszczeń

1.Budynki i inne obiekty budowlane z pomieszczeniami do pracy muszą być zgodne z wymogami określonymi w przepisach budowlanych.
Oznacza to,że budowa zakładów i wykonywanie pracy w warunkach prowizorycznych są ograniczone przepisami prawa ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Stres i metody jego przezwyciężania.

stres...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wygląd i standard wykończenia pomieszczeń

1.Wygląd i standard wykończenia pomieszczeń zakładów gastronomicznych zależy od rodzajów i zakresu działalności gastronomicznej oraz kategorii zakładu.O sposobie wykończenia pomieszczeń konsumpcjnych najczęściej decyduje zamierzony wys...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Niektóre stany chorobowe nieobojętne wykazem chorób zawodowych

1.W wykazie chorób zawodowych nie ma takich,jak żylaki kończyn dolnych,płaskostopie,przepukliny,skrzywienia kręgosłupa i choroba reumatyczna.

2.Żylaki kończyn dolnych - ograniczone rozszeżenia żyłpod postacią wężykowatych post...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. Kształtowanie higienicznych warunków pracy.

TEMATY PORUSZONE W PRACY:

1. OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO W ZWIĄZKU Z ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA PYŁEM
2. OCHRONA PRZED ZATRUCIEM ZAWODOWYM
3 .PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WENTYLACJI
4. OCHRONA PRACY W WARUNKACH UCIĄŻLIWEGO MIKR...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Organizacja bezpiecznej pracy

Temat: Organizacja bezpiecznej pracy


INSTRUKCJA BHP OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

1. Zgodnie z przepisami działu dziesiątego Kodeksu Pracy podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP przy obsłudze urządzeń do zgrzewania materiałów odzieżowych.

W maszynach do zgrzewania prądem wielkiej czestotliwości stosuje się natężenie pola elektromagnetycznego, nie przekraczającego 10 V/m, tj. natężenie nie zagrażające zdrowiu pracownika.

Jednak w celu zwiększenia bezpieczenstwa pr...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Trucizny w naszym życiu i jak się przed nimi zabezpieczyć.

Trucizny w naszym życiu i jak się przed nimi zabezpieczyć.
W otoczeniu człowieka znajdują się miliony związków chemicznych. Niektóre z nich są niezbędne do życia, wpływ innych jest na organizm obojętny. Są także i takie związki ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zasady stwierdzania chorób zawodowych.

1.Choroba zawodowa to schorzenie,które:
- ma związek przyczynowy z wykonywaną pracą zawodową
- jest wymienione w urzędowym wykazie chorób zawodowych

2.Podejrzenie choroby zawodowej u pracownika może zgłosić lekarz zakłado...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Choroba zakaźna, Okres wylęgania się, Endemia, Pandemia, Zastosowanie barw w zakłach pracy, Sen, Prawa pracownika, Ergonomia i jej podziały.

Choroba zakaźna są to takie choroby , które powstają wniknięcia do organizmu ustrojów chorobotwórczych.

Okres wylęgania się to czas od momentu wniknięcia drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu.

Endemia to stałe ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona przeciwpożarowa i sprzęt gaśniczy (w miejscu pracy)

Ochrona przeciwpożarowa jest ogółem przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstaw...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wstęp do zarysu BHP

Cała ludzkość w swoim życiu ma styczność z złymi sytuacjami w miejscu wykonywania zawodu. Niebezpieczeństwa takie występują tak samo w urzędzie czy na budowie. To czy zostaniesz poszkodowany w wypadku nie jest warunkowane od tego czy wyko...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zakażenia i choroby zakaźne

Spośród drobnoustrojów chorobotwórczych najgroźniejsze dla człowieka są bakterie i wirusy.Bakterie to jednokomórkowe organizmy z pogranicza świata roślinnego i zwierzęcego.Mają mikroskopijne rozmiary i szybko się rozmnażają.Wiele bakt...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Higiena w życiu codziennym.

1.Jak wynika z badań ergonomicznych wydłużanie czasu pracy powoduje spadek wydajności i wyczerpanie.

2.Czas wolny od pracy i obowiązków domowych należ spędzać aktywnie,zwłaszcza po mało ruchliwej pracy.

3.Specyficzną fo...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bhp

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawd...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Mobbing i molestowanie seksualne w pracy...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pierwsza pomoc

podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy - przydatne do szkolenia wstępnego ogólnego i nie tylko...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Omówić zagrożenia i metody ich eliminacji występujących na stanowisku spawacz

Prace spawalnicze:
Spawaniem nazywamy proces łączenia metali za pomocą ich miejscowego stapiania. Z uwagi na rodzaj czynników wytwarzających wysoką temperaturę (3200-3500* C) spawanie dzielimy na:
1. Gazowe gdzie czynnikiem wytwarzaj�...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zasady bezpieczeństwa pracy na wysokościach

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA WYSOKOŚCIACH
Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
Nie zalicza się do prac na wysokości pracy na powierzc...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkło

SZKŁO

Szkłem nazywamy substancję organiczną lub nieorganiczną, która podczas ochładzania przeszła w stan szklisty tzw. przechłodzoną ciecz. Cechuje ją bardzo duża lepkość, sztywność, odporność chemiczna i przezroczystość...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Charakterystyka cukrzycy oraz dieta w cukrzycy.

1) Cukrzyca dotyczy schorzeń metabolicznych, w których występuje przewlekła hiperglikema (za wysoki poziom glukozy we krwi) z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek wywołany nieprawidłowym wydzielaniem lub działaniem i...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Czynniki szkodliwe w miejscu pracy

1.Czynniki szkodliwe - chemiczne,fizyczne i biologiczne - są zawsze związane ze środowiskiem pracy

2.Czynniki szkodliwe chemiczne stanowią największą grupę szkodliwości.Najczęściej występują w postaci pyłów,par,gazów i dymów...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Stres - jego przyczyny, objawy i skutki

Nasze mechanizmy obrony i ataku są podobne do tych, jakimi dysponują zwierzęta. Z jednej strony jest to filozofia ofiary (nie dać się zjeść i przetrwać), z drugiej- filozofia zabójcy (zabijać aby przetrwać). Do realizacji jednej i drugiej...