Polityka rolna

Polityka rolna

Ocena opłacalności uprawy żyta

Prezentowane w niniejszym zestawieniu obliczenia stanowią przykład dochodów uzyskiwanych z produkcji żyta.
W warunkach gospodarki rynkowej kalkulacje stają się niezbędnym elementem planowania w gospodarstwie, bez którego nie ma mowy o r...

Polityka rolna

System Haccp - charakterystyka

HACCP został stworzony przez Pillsbury Company współpracującą z NASA i laboratoriami armii USA w Natick. Opracowano go we wczesnym okresie amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicz...

Polityka rolna

Dostosowanie rynków rolnych do standardów UE

Wprowadzenie przez Polskę prawa i zasad obowiązujących w Unii Europejskiej pociąga za sobą konieczność zmian legislacyjnych, instytucjonalnych oraz proceduralnych. Pierwszym krokiem w dostosowywaniu polskiej polityki rynkowej do standardów u...

Polityka rolna

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Kupując środki ochrony roślin musimy zdać sobię sprawę z ich toksyczności. W zasadzie każdy środek z grupy herbicydów, fungicydów czy zoocydów ma określoną większą lub mniejszą szkodliwość dla organizmów żywych, w tym oczywiści...

Polityka rolna

Warehouse order picking

Generalnie jest to praca polegająca na zbieraniu i układaniu na paletach produktów użytku codziennego, zamówionych wcześniej przez klienta hurtowni. Odbywa się to przy udziale pracownika magazynu, Picking Trucka oraz systemu komputerowego pot...

Polityka rolna

Bonitacjia

Kompleksy przydatności rolniczej na gruntach ornych – obok podano klasy bonitacyjne, uprawiane rośliny i % powierzchni kraju
1 – kompleks pszenny bardzo dobry – kl. I i II; burak cukrowy, pszenica, koniczyna czerwona, lucerna siewna, rz...

Polityka rolna

Kredyt pomostowy służący realizacji przedsięwzięć programu SAPARD

Kredyt pomostowy służący realizacji przedsięwzięć programu SAPARD ?Support for Pre ? accession Measures for Agriculture and Rural Development czyli Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wspierający rozwój rolnic...

Polityka rolna

Rasy

TYP MLECZNY
- budowa lekka i kształt ciała zbliżony do trójkąta
- szyja wąska i długa
- brzuch pojemny, tułów długi i szeroko zakończony
- wymię dobrze rozwinięte
- tylne nogi szeroko rozstawione
Rasy: holsztyń...

Polityka rolna

Trawniki

Trawnikami nazywamy podstawową „bazę” terenów zielonych w miastach i na terenach otwartych. Zajmują one ponad 50% powierzchni zieleni....

Polityka rolna

SIR - System Informacji Rolniczej

Informacja (łac. informatio - wyobrażenie, pojęcie) to pojęcie o wielu definicjach w różnych dziedzinach. Zasadniczo mamy dwa podstawowe punkty widzenia na informację. Pierwszy, który można nazwać obiektywnym i wywodzi się z fizyki i mate...

Polityka rolna

Hałda fosfogipsu w Wiślince - Seminarium - Zarządzanie środowiskowe - fosfogipsy

Spis treści

1) Wstęp ????????????????????????????????????.2
2) Informacje ogólne o składowisku ??????????......................2
3) Charakterystyka fosfogipsu ????????????.........................3
4) Oddziaływanie hałdy n...

Polityka rolna

W jaki sposób państwo może i ingeruje w rynek rolny

INTERGRACJA ? w ogólnym pojęciu integracja oznacza scalanie mniejszych jednostek w większe.

CŁO ? opłata nakładana na towary przekraczające granicę celną.

Cła ustala się:
- ad walorem ( % od wartości towaru )
- ...

Polityka rolna

Stan rolnictwa polskiego w okresie dostosowawczym przed wstąpieniem do UE

STAN ROLNICTWA POLSKIEGO W OKRESIE DOSTOSOWAWCZYM PRZED WSTĄPIENIEM DO UE

Stan rolnictwa polskiego w okresie przygotowań do akcesji i tuż po niej był zły, co wiązało się szczególnie z jego niewłaściwą strukturą produkcji i szer...

Polityka rolna

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR)

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej działa od 1993 r. Powstała
przy wsparciu Banku Światowego i brytyjskiego Know?How
Fund jako zaplecze analityczne dla Ministerstwa Rolnictwa.
Zespół SAEPR pracuje nad istotnymi problemami ...

Polityka rolna

Gospodarka Komunalna

to opracowania, które jakiś czas temu udało mi się ściągnąć z sieci......

Polityka rolna

Warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla bydła

Warunki zoohigieniczne w oborach

W ciemnej, zimnej, wilgotnej i bez dobrej wentylacji oborze szybko rozwijają się wszelkiego rodzaju bakterie chorobotwórcze, które powodują zakażenie mleka zarówno podczas doju, jak i po jego zakończ...

Polityka rolna

Charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w unii europejskiej i Polsce

1. Ogólna charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w Unii Europejskiej i w Polsce

Dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa w Polsce (podobnie jak i w produkcji) zajmuje wieprzowina (ok. 60%), mięso drobi...

Polityka rolna

Burak Cukrowy

Burak cukrowy daje wszystkie korzyści jakie można uzyskać z uprawy roślin. Wymaga on jednak znacznych nakładów pracy i środków oraz dużej wiedzy rolnika.
Burak daje obfity plon korzeni i liści z 1 ha, dlatego zużywa dużo wody mimo �...

Polityka rolna

Nowoczesne technologie uprawy buraka cukrowego - siew w mulcz

W technologii produkcji buraka cukrowego jednym z nieodzownych elementów jest uprawa roli. Podstawowym jej celem jest kształtowanie optymalnych warunków dla wschodów, kiełkowania, wzrostu i rozwoju rośliny. Sposób uprawy, kolejność i liczba...

Polityka rolna

Ocena zasobów czynników produkcji w wybranym gospodarstwie

1. Określenie zasobów i jakości gleby w badanym gospodarstwie

Klasa gruntów Ilość ha
Grunty orne
IIIb 2,7
IVb 5,4
V 3,6
Użytki zielone
III 4
IV 3,5

Współczynnik bonitacji:

Wbg = ...

Polityka rolna

W jakich warunkach można zastosować bezorkową uprawę roli. Jakie są jej wady i zalety?

W nowoczesnej uprawie roli obserwuje się przechodzenie z metod klasycznych do uproszczonych takich jak uprawa bezorkowa tzn.; powierzchniowa, zerowa i siew bezpośredni. Powodem tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. Stosowanie uproszc...