Teologia

Teologia

Jestem kobietą

Krytyczny ogląd własnej pozycji społecznej, miejsca w świecie, i wskazanie grup przynależności, a także rozważania, które z owych grup korelują ze sobą, a które są zantagonizowane - wywołujące po psychologicznemu rozterki moralne i pr...

Teologia

Cnota Nadziei w Świętej Rodzinie.

Cnoty Nadziei i Miłości w Świętej Rodzinie
Nadzieja jak pisze ks. Jan Berthier jest filarem, na którym opiera się gmach naszego zbawienia. Fundamentem tej budowli jest wiara, filarem nadzieja. Święta Rodzina również i pod tym względe...

Teologia

Cytaty ks. Jana Berthier MS Quotes by Fr. John Berthier MS

Cytaty ks. Jana Berthier MS
Quotes by Fr. John Berthier MS


„Najpiękniejszym obrazem ukazanym światu jest obraz Świętej Rodziny”.

“The most beautiful painting shown to the world is the portrait of the Holy Family...

Teologia

Katalog praw wszystkich wiernych w kodeksie prawa kanonicznego z 1983r

Prawem jest to, co komu przysługuje, czego może się domagać. W katalogu praw wszystkich wiernych chodzi o uprawnienia płynące nie z prawa przedmiotowego, czyli stanowionego, lecz niejako z samej natury przynależności do wspólnoty Ludu Boże...

Teologia

Tezy dla Lublina

1 Zamienić herb miasta Lublina na herb chrześcijański, by w herbie Lublina znajdowała się Święta. Rodzina i aby była Patronką naszego miasta.

2. Proponuję nadanie lotnisku, które jest w trakcie powstawania w Lublinie imienia Naj...

Teologia

Misjonarze Jezusa Chrystusa.

ZAKON MISJONARZY JEZUSA CHRYSTUSA
POD PATRONEM BOGA OJCA

Troska i staranie o Królestwo Boże i chwałę Boga Ojca
? Zakon zaangażowany całkowicie w Ewangelizację.
? Charyzmat Chrystus, Ewangelia, Chwała Boża, Duch Święty...

Teologia

Scharakteryzuj zabawy ruchowe, jakie jest ich znaczenie dla rozwoju psychomotorycznego dziecka

Mamy następujące rodzaje gier i zabaw ruchowych:

Zabawy ze śpiewem – korzystnie wpływają na umuzykalnienie, poczucie rytmu i koordynacji ruchowej, kształtują estetykę ruchu, piękna i harmonii, doskonale wpływają na kształtowan...

Teologia

Prawo osób niepełnosprawnych do integracji społecznej

Wskazany temat suponuje spojrzenie na problem integracji społecznej osób niepełnosprawnych z punktu widzenia nauki Bożej i troski duszpasterskiej Kościoła. Skoro „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8. 16), to żadnemu człowiekowi, bez względ...

Teologia

Traktat o herbach miast polskich

TRAKTAT O HERBACH MIAST POLSKICH
Do prezydentów, burmistrzów, wójtów, przywódców partii, frakcji, władz świeckich, patriotów i ludzi szlachetnego serca w Polsce.
Pisane pod natchnieniem Ducha

Duchu Święty, przyjdź. Oświ...

Teologia

Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II

Ojciec Święty naucza poprzez wydawanie różnego rodzaju dokumentów, takich jak encykliki, adhortacje apostolskie, konstytucje apostolskie, listy, orędzia, bulle, dokumenty „motu proprio”, breve i wiele innych, oraz wygłaszane przy różnyc...

Teologia

Sakrament namaszczenia chorych

Kościół wierzy i naucza, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, mianowicie - namaszczenie chorych. W Katechizmie czytamy, że święte namaszczenie chorych zostało ustan...

Teologia

Eucharystia sakramentem inkluzywnym czy ekskluzywnym?

Wierni Kościoła rzymskokatolickiego, uczestniczący choćby w niedzielnej lub świątecznej Eucharystii, z pewnością są przyzwyczajeni do tego, że msza św. jest sprawowana w konkretnej intencji, którą główny celebrans odczytuje zwykle po ...

Teologia

Wcielenie Jezusa Chrystusa jako pojednanie z Ojcem.

Wcielenie Jezusa Chrystusa jako pojednanie z Ojcem.

Święta Rodzina jest rodziną idealną i najdoskonalsza ze wszystkich, jakie istniały. Jest ona doskonałym wzorem dla wszystkich rodzin. Jak powiedział papież Paweł VI: „ Związek ...

Teologia

Symbole ewangelistów

SYMBOLE EWANGELISTÓW

W Apokalipsie św. Jana cztery istoty - anioł (człowiek), lew, byk i orzeł to czterej strażnicy Bożego tronu, a także symbole czterech ewangelistów. Cztery istoty mogą występować jako symbole ewangelistów lu...

Teologia

Siostra Faustyna Maria Kowalska - życie oraz działalność

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. jako trzecie z dziesięciorga dzieci, w ubogiej, rolniczej rodzinie. Do szkoły chodziła niecałe 3 lata. Mając 16 lat zaczęła pracować w mieście jako służąca, by zarobić na własne utrzym...

Teologia

Uniwersologia

uniwersologia - pseudonauka , sekta, ruch (anty)społeczny, religijny, czerpiący obficie z okultyzmu, powstały na modnej ostatnio fali New Age . Znana i przez podobne sekty od wieków powielana próba zaprzęgnięcia „mocy tajemnych” dla włas...

Teologia

Judaizm

JUDAIZM [łac.], mozaizm, wyznanie mojżeszowe, religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego. Judaizm jest jedną z najstarszych i zarazem ciągle żywych religii św...

Teologia

Nowe ruchy religijne w świecie

Na przestrzeni wieków, rozwiały się wśród różnych grup etnicznych ruchy religijne i religijno-społeczne mające na celu odnowienie życia religijnego oraz wyrażające nie zadowolenie z warunków bytowych poszczególnych społeczności i kon...

Teologia

Historia Motoryzacji

Historia prawdziwej motoryzacji, mającej znaczenie użytkowe, sięga zaledwie początków ubiegłego stulecia. Pierwsze próby skonstruowania pojazdu poruszającego się o własnych siłach czyniono już znacznie dawniej. W roku 1600, w Brukseli, S...

Teologia

II wojna światowa

1936-niemc Japoni podpisują w Berlinie układ o wspólnym zwalczaniu komunizmu skierowany przeciwko ZSRR pakt antykainternowski 1937do ww paktu przystępują włochy 1938konferencja w Monachiu na której Niemcy wysunęły żądania dotyczące zabra...

Teologia

Wyrazy małżeńskiej wierności

Małżeństwo, to sakrament zawierany przez dwojga ludzi, niekoniecznie młodych. Przeważnie jest to kobieta i mężczyzna, którzy są dojrzali wewnętrznie i zdecydowanie chcą zrobić krok w przód w swym życiu.

Faktem jest, że aby z...

Teologia

Dziennik

21.06.2009. Niedziela, Pierwszy dzień lata


Kiedyś parę lat temu w Kościele Akademickim KUL podczas jednego ze spotkań Odnowy w Duchu Świętym usłyszałem słowa wypowiedziane przez młodą dziewczynę z miejsca, z którego jest ...

Teologia

Kobiety w Islamie - teoria a praktyka.

Maciej Kowal
ZMSNP rok II
Nr albumu 9942

KOBIETA W ISLAMIE – TEORIA A PRAKTYKA!


Zarys islamu. Podstawowe założenia wiary.
Islam opiera swoje nauczanie na pięciu podstawowych filarach są to
zasady, kt...

Teologia

Istota modlitwy

ISTOTA MODLITWY
WEDŁUG BŁ.S.FAUSTYNY KOWALSKIEJ


Wstęp


Pan Bóg w swojej miłości pragnie obdarzać każdego człowieka swoimi łaskami i darami, chcąc by żył on w wolności, miłości i bliskości z tym od...

Teologia

Człowiek potrzebuje wiary – człowiek potrzebuje Boga

Motto:

„Człowiek potrzebuje wiary – człowiek potrzebuje Boga.”


Szanowni zebrani, koleżanki i koledzy chciałbym dzisiaj wypowiedzieć się na temat potrzeby wiary a w szczególności wiary w Boga. Trudno nawet dokła...