Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Dominacja zarządcza oraz dominacja przez unię personalną


1. Wstęp
2. Dominacja zarządcza
3. Dominacja głosowo zarządcza
4. Przykład
5. Dominacja zarządcza właściwa
6. Dominacja przez unię personalną
7. Przykład
8. Podsumowanie
9. Literatura

1. Wst...

Prawo gospodarcze

Akcje w spółce akcyjnej

Termin akcje należy rozumieć jako:
1.papiery wartościowe stwierdzające prawo uczestniczenia w spółce;
2.ogół praw i obowiązków;
3.udział w kapitale zakładowym.

Akcje są niepodzielne. Nieważny będzie podział akcji...

Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO GOSPODARCZE – Jest jedną z gałęzi prawa. Swym zakresem obejmuje normy regulacji cywilnej i administracyjnej, dotyczącej organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa.
ŹRÓDŁA PRAWA GOSPODARCZEGO – Głównym źródłem jest Kodek...

Prawo gospodarcze

Czy prezydent Bush doprowadził do wojny aby zrealizować swe marzenia, czy działał w innych intencjach?

?Wiecie, kiedy prowadziłem tutaj kampanię w 2000 roku, mówiłem, że chcę być prezydentem wojny. Żaden prezydent nie chciał być prezydentem wojny, a ja jestem.? ? George W. Bush 2006 rok

Czy prezydent Bush doprowadził do wojny aby ...

Prawo gospodarcze

Uregulowania prawne w komunikacji miejskiej

Uregulowania prawne w komunikacji miejskiej...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

LITERATURA
1.Kodeks cywilny-ustawa z dn.23.4.1964 r.
2.Kodeks spółek handlowych – ustawa z 15 września 2000 r.(Dz. U. Nr 94, poz.1037 z póź. zm.)
3.Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go...

Prawo gospodarcze

Umowy

Umowa Sprzedaży – sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Istotą gospodarczą sprzedaży jest zawsze wymiana okreś...

Prawo gospodarcze

Cudzoziemiec w spółce handlowej


1. Wstęp
2. Osoba zagraniczna, cudzoziemca i przedsiębiorca zagraniczny.
3. Podejmowanie działalności w Polsce.
4. Zakładanie spółki przez cudzoziemców.
5. Zasady pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich ...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze, działalność gospodarcza, koncesja.

ADMINISTRACJA GOSPODARCZA to ta część adm, która dotyczy przeds i prowadzonej przez nich działaln gosp. Adm gosp regulowana jest prawem adm gosp.
FUNKCJE:
Policja
Ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska nat.
Zapewnie...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - zagadnienia.

PRAWO GOSPODARCZE

1. Klasyfikacja spółek prawa handlowego
Spółka jawna
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo – akcyjna
Spółka partnerska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze ściaga

Prawo gospodarcze.
Prawo gospodarcze nie wypracowało odrębnych reguł norm prawnych. Każdy wycinek życia gospodarczego regulowany jest przez przepisy prawa. Prawo gospodarcze jest ściśle związane zarówno z Kodeksem Cywilnym jak i Prawem...

Prawo gospodarcze

Państwowa ochrona prawna konkurencji

PAŃSTWOWA OCHRONA PRAWNA KONKURENCJI


Publicznoprawna ochrona konkurencji tworzy pewien system, na który składają się:
1. ochrona konkurencji w interesie publicznym, w tym:
a) ochrona konkurencji jako mechanizmu ekonomiczne...

Prawo gospodarcze

Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze


Normy Prawa Gospodarczego mają charakter:
1. cywilno-prawny albo
2. administracyjno-prawny

Ad.1) Normy Prawa Gospodarczego o charakterze cywilno-prawnym są wtedy, gdy zawierają dowolną umowę, dow...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze- materiały do egzaminu

PRAWO GOSPODARCZE


1.GENEZA POJĘCIA PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO.
Zwrot stosowany bezpośrednio na oznaczenie odrębnego działu prawa a także pośrednio w kontekście wyjaśnienia istoty i charakteru prawa gospodarczego. Prawo...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - ściąga.

prawo gosp. - ściąga gotowa do wydruku....

Prawo gospodarcze

Rola i znaczenie umowy ubezpieczenia w obrocie gospodarczym

Spis treści

Wprowadzenie………………………………………………………………..……………3
I. Historyczny rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych……………………………...4
II. Działy, grupy i ...

Prawo gospodarcze

prawo gospodarcze sciaga

Umowy gospodarcze
Umowa jest podstawową prawną normą nawiązywania i realizowania współpracy między partnerami a w dziedzinie gospodarczej w szczególności, gdyż mamy tu do czynienia z produkcją, obrotem, usługami. Każda taka działal...

Prawo gospodarcze

Testament w prawie

SPIS TREŚCI

1. TESTAMENT
2. FORMY TESTAMENTU
3. PRZEPISY WSPÓLNE DLA TESTAMENTÓW
ZWYKŁYCH I SZCZEGÓŁOWYCH
4. POWOŁANIE DO DZIEDZICZENIA Z TESTAMENTU
5. SPOSÓB ODWOŁANIA TESTAMENTU
6. TREŚĆ TESTAMENTU ODWO...

Prawo gospodarcze

Prawo Gospodarcze

W skrócie oracowane prawo gospodarcze....

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze wykłady WSHiFM

WYKŁAD 1
Norma prawna- podstawowa jednostka prawna
1. Hipoteza
2. Dyspozycja
3. Sankcja
Przepis prawny- zapis normy prawnej
Prawo w Polsce jest stanowione, źródłem jest konstytucja (97) i ustawy pozakonstytucyjne.
Fun...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Pytania na egz...

Prawo gospodarcze

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 12, poz. 110, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 238 poz. 2021) podjęcie działalności go...

Prawo gospodarcze

Ekonomiczna Analiza Prawa

W polskiej literaturze niewiele jest prac poświęconych ekonomicznej analizie prawa, a pojawiające się publikacje opierają się przede wszystkim na wynikach badań tak zwanej szkoły chicagowskiej i metodologii ekonomii neoklasycznej. Autorzy sz...

Prawo gospodarcze

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Trzeci z rejestru KRS to Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) do którego wpisy dokonywane są z urzędu albo na wniosek - z urzędu wpisuje się :
-> osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadło�...

Prawo gospodarcze

Prawo handlowe zagadnienia na egzamin

1. pojęcie prawa handlowego
Gałąź prawa, w której w skład wchodzą normy o charakterze prywatno prawnym, regulujące ustrój i organizacje podm.gospod. oraz stosunki zobowiązaniowe zachodzące między tymi podmiotami, a osobami trzecimi ...