Edukacja europejska

Edukacja europejska

Parlament Europejski - historia, skład, struktura

Historia Parlamentu Europejskiego sięga 1957 roku. Wtedy to utworzono Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Od 1962 roku przyjęło ono nazwę Parlament Europejski.
Siedziba Parlamentu Europejskiego mieści się w Strasburgu, gdzie odbywają...

Edukacja europejska

Unia Europejska- wczoraj, dziś i jutro

Początkiem dzisiejsze Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). Wspólnota ta została powołana w 1951 roku, ej celem było utworzenie wspólnego (ogólno europejskiego) rynku węgla i stali. Miało tak się stać po pr...

Edukacja europejska

Wszystko o Integracji Europejskiej

Wszystko znajduje sie w załączniku: tematy: 1. Integracja Europejska- zagadnienia ogólne
2. Główne etapy integracji europejskiej
Lata 1945 – 1957 - od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich
Lata 1957 ...

Edukacja europejska

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w polsce w latach 2004 - 2006. Wnioski dla nowego okresu programowania

Spis treści

Spis treści 1
Wstęp 2
Rozdział I. Ogólna charakterystyka polityki strukturalnej 4
1. Instrumenty polityki strukturalnej 4
2. Zasady i cele polityki UE 10
3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w wybran...

Edukacja europejska

Korzyści i koszty dla gospodarstw rolnych i polskiej gospodarki

Przemiany ustrojowe zainicjowane w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych postawiły przed polską gospodarką, w tym także przed rolnictwem i wsią nowe wyzwania. Wiążą się one zarówno z obiektywną koniecznością głębokiej restruk...

Edukacja europejska

Unia Europejska a zjednoczenie Europy

W dziejach Europy mamy wiele prób zjednoczenia Europy. Najpierw Aleksander Macedoński próbował podbić Europę, następnie cesarz Otton III (ok990r), później papież Grzegorz VII(1020r.) propagował ideę uniwersalizmu papieskiego, według kt...

Edukacja europejska

Globalizacja kultury.

Definicja globalizacji, zjawiska o globalnym zasięgu:Mcdonaldyzacja,coca cola.....

Edukacja europejska

Postawa rządów wobec gospodarczych, socjalnych i kulturalnych praw do 1966 w EWG

Po raz pierwszy kwestię praw poruszył prezydent Roosevelt w styczniu 1941r. Mówił on wówczas różnicach między krajami wysoko, średnio i słabo rozwiniętymi . Powstał problem jak rozwiązywać spory między państwami i grupami, z czego wy...

Edukacja europejska

Kompetencje organów Unii


Parlament Europejski
• Jest jedyną instytucją wspólnotową, która obraduje na forum publicznym. Debaty, opinie oraz
rezolucje są publikowane w "Dzienniku Urzędowym" Unii Europejskiej.
• Parlament Europejski ma 3 siedziby: ...

Edukacja europejska

Unia Europejska.

Podstawowe traktaty i ich najważniejsze postanowienia, na których zbudowano Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską, oraz charakter prawny tych traktatów.

Podstawowe traktaty i ich najważniejsze postanowienia, na których zbudowano W...

Edukacja europejska

Fundusze unijne - informacje ogólne

Ponad 6 mld zł wesprze zmiany mające przybliżyć strukturę polskiego rolnictwa i rybołówstwa do standardów unijnych.Z jednej strony działania będą ukierunkowane na ograniczenie produkcji, z drugiej zaś na rozwój, modernizację i wzmocnie...

Edukacja europejska

Przyczyny, przesłanki i etapy integracjii europejskiej

Integracja zawsze miała pozytywne znaczenie. Wynikające z niej korzyści obserwowano tysiące lat temu. Już w starożytnej Grecji ludzie wiedzieli, że razem stanowią siłę. Państwa-miasta łączyły się, aby wspólnie odpierać ataki wrogów...

Edukacja europejska

GŁÓWNE ETAPY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Lata 1945 -1957
od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich
okres narodzin konkretnej idei integracyjnej i dążenie do jej realizacji
Przyczyny podjęcia zinstytucjonalizowanej integracji w Europie po II wojn...

Edukacja europejska

Możliwość kształcenia i rozwoju zawodowego młodzieży po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej.

MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁCENIA I ROZWOJU ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ


Sukces integracji europejskiej zależeć będzie w dużej mierze od powodzenia wychowania nowej generacji Europejczyków w duchu wsp...

Edukacja europejska

Euro – za i przeciw

Już w 1950 roku, kiedy francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali stało się jasne, że nie chodzi wyłącznie o integrację ludzi ale też o umocnienie gospodarcze państw...

Edukacja europejska

Wyznaczenie powiększenia mikroskopu i pomiar małych odległości- fizyka

w zalaczniku jest z fizyki cw.29 :D...

Edukacja europejska

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe:
- rzeczywistość międzynarodowa
- gałąź nauki
Pokuj Wersalski 1648 r. – ład wersalski – równość państw wobec siebie
Stosunki międzynarodowe to trans graniczne (przekraczające granice ) intera...

Edukacja europejska

Korzyści i szanse z wejścia Polski do UE

Integracja z Unią Europejską leży w polskim interesie narodowym i powinna zajmować priorytetowe miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Korzyści jakie będziemy mogli czerpać z tego, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem wspólnoty są ogro...

Edukacja europejska

IBRD Międzynarodowy bank odbudowy i Rozwoju

prezentacja IBRD...

Edukacja europejska

Plusy i minusy wejścia Polski do UE

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku w momencie wejścia w życie postanowień traktatu z Maastricht. Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami, którego głównym zadaniem jest organizacja współpracy między krajami ...

Edukacja europejska

Unia Europejska

Rada Europejska
Tworzą ją szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Zadaniem Rady Europejskiej jest określanie strategicznych celów rozwoju Unii, rozstrzyganie kwestii spor...

Edukacja europejska

Istota polityki socjalnej.

1. Pojęcie polityki społecznej.
Termin „polityka społeczna” powstał na przełomie XVIII i XIX wieku, a jego twórcą był Charles Fourier, francuski filozof, zwolennik tworzenia wspólnot zwanych falansterami, w których podział pracy k...

Edukacja europejska

Kultura Arabska (Islam)

Tunezja jest to jeden z islamskich krajów położony na samej północy Afryki. Choć niewielka obszarem, dzięki swemu usytuowaniu może poszczycić się bogatą historia. Przybywali i odchodzili stąd kolejno Fenicjanie, Rzymianie, Wandalowie, Bi...

Edukacja europejska

Instytucje i kalendarium Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej

Rada Europejska
Tworzą ją szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Zadaniem Rady Europejskiej jest kreślanie strategicznych celów roz...

Edukacja europejska

Globalizacja- jej pozytywy i negatywy

Globalizacja jest stosunkowo młodym terminem, stąd jego brak w wielu nie tylko starszych słownikach i encyklopediach. Termin ten ściśle związany jest z Unią Europejską. Spowodowane jest ujednolicaniem gospodarek unijnych i łączeniem się t...