Ochrona krajobrazu

Ochrona krajobrazu

Rodzaje korzystania z wód

Rodzaje korzystania z wód

1. powszechne - umożliwia ludziom korzystanie z wód poprzez ich udostępnianie dla wypoczynku, sportów wodnych , wędkarstwa i zaspakajanie potrzeb bytowych człowieka oraz potrzeb gospodarstwa.
Powszech...

Ochrona krajobrazu

PIS projekt

w zalaczniku...

Ochrona krajobrazu

Koncepcja ekologiczna miasta Olsztyn

„KONCEPCJA EKOLOGICZNA MIASTA OLSZTYN”

„HAŁAS W OLSZTYNIE TO ZAGROŻENIE DLA JEGO MIESZKAŃCÓW”


Gdańsk 2006

Załącznik nr 1

„Moje miasto Olsztyn”

Olsztyn jest największym miasto a za...

Ochrona krajobrazu

Ekologia Krajobrazu

Ekologia krajobrazu-jest nauka zajmująca się kompleksem powiązań pomiędzy biocenozami i ich środowiskowymi uwarunkowaniami w określonych wycinkach krajobrazu.

Rozwój Ekologii Krajobrazu -jest on powiązany ze wzrostem liczny ludnoś...

Ochrona krajobrazu

Kwaśne deszcze

w załączniku...

Ochrona krajobrazu

Propozycje wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych

Osad ściekowy jest produktem oczyszczania ścieków w oczyszczalni. Są to odpady będące frakcją stałą zawartą w masie ściekowej, które zostały wyodrębnione na drodze różnorodnych procesów technologicznych jak np. osadnikowanie. Frakcj...

Ochrona krajobrazu

Parki Narodowe w Polsce

Parki Narodowe w Polsce

Woliński Park Narodowy
Utworzony w dniu 3 marca 1960r.
Powierzchnia Parku wynosi 10 937 ha. Jest pierwszym w Polsce Parkiem morskim. Wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni 3368,64 ha. Symbolem Parku...

Ochrona krajobrazu

Metody i formy ochrony krajobrazu

METODY I FORMY OCHRONY KRAJOBRAZU

OCHRONA KRAJOBRAZU jest to działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych i kulturowych walorów określonego środowiska geograficznego. Wiąże się ona zarówno z ochrona z...

Ochrona krajobrazu

Białowieski Park Narodowy

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

POŁOŻENIE:
Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w centralnej części Puszczy Białowieskiej w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią.
HISTORIA POWSTANIA PARKU

Ochrona krajobrazu

Zasady prawa ochrony środowiska

Zasady prawa ochrony środowiska: to te normy prawa ochrony środowiska, które muszą być uznane za wiodące (podstawowe), zaś wynikające z nich rozwiązania winny być uważane za kryteria interpretacyjne dla całej ustawy

Zasady prawa...

Ochrona krajobrazu

Ochrona krajobrazu

Człowiek pozostawia na Ziemi wiele zanieczyszczeń związanych ze swoją działalnością. Wielkie fabryki, huty, ale chodżby małe nawet niby ekologiczne elektrownie wodne są też żródłem zmiany klimatu na terenie położonym wokół niej.

Ochrona krajobrazu

Problemy energetyczne w polsce i na świecie

1. Energetyka
Energetyka to dział nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwo...

Ochrona krajobrazu

Pozytywny i negatywny wpływ wybudowania zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Włocławek.

Biorąc pod uwagę temat zalet i wad zbiorników wodnych trzeba wziąć pod uwagę iż jakakolwiek obecność człowieka wpływa na, oraz zmienia środowisko zmieniając jego naturalny stan, wobec czego każda większa ingerencja człowieka wytwarza...

Ochrona krajobrazu

Ochrona środowiska

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO


Ochrona środowiska – nauka samodzielna, interdyscyplinarna, traktuje o warunkach życia biologicznego wszystkich organizmów żywych w środowisku przyrodniczym.

W odniesien...