Prawo: Osoba fizyczna,prawna,czynność prawna

Osobą fizyczną jest każdt człowiek. Pozostaje nią od urodzenia aż do śmierci Kazdy człowiek jako osoba Fizyczna posada zdolność Prawną czyli zdolność Do posuadabua określonych Praw i obowiązków w zakresie Prawa cywilnego.

Pełną zdolność do czybbiścu Prawnych posiada człowiek Ograniczoną zdolność do Czynności prawnych posiada Osoba ktora ukonczyla 13 lat. Taką samą zdolnosc posiada Osoba częsciowo ubezwłąsnowolniona Orzeczeniem sądu z powodu Uzasadniającyh to przyczyn.

Brak zdolnosci do czynność Prawnych mają dzieci do lat 13 Oraz, które ukonczyly 13 lat i są osobt całkowicie ubezwłasnowolnione z powodu choroby psychicznej, niedorowzowju umysłowego i innych zaburzeń na tle narkomani i alkoholizmu. Taka osoba ma przydzielonego opiekuna. Osoby z brakiem zdolnosci prawnych nie mogą waznie podejmowac zadnej czynnosc prawnej z wyjatkiem drobnych czynnosci dnia codziennego o ile nie spowoduje to pokrzywdzenia tych osób

Osoby prawne – jest to trwałe dokonane Na podstawie właściwych przepisów prawnych Zespolenie pewnej grupy osób fizycznych i Środków majątkowych dla osiągnięcia Określonych ceoów społecznych lub Ekonomiczych. Można to także tłumaczyć Jako organizacje lub instytucje która w dziedzin Stosunkow majątkowych może wystepowac Jako podmiot praw i obowiązków. Pojęcie osoby prawnej charakteryzują
Następujące elementy
-cel , - element ludzki, - majątek, - wyodrębnienie organizacyjne, - przepis prawny uznający daną organizacje za samodzielny podmiot prawa

Typy osób prawnych:
-instytucjonalny – powoływany do życia ustawą
lub aktem administracyjnym.
-zrzeszenioweho – tworzone w wyniku zgodnych
oswiadczen woli pewnej grupy osob

Czynność prawna jest to oświadczenie woli Człowieka majace na celu Wywołanie określonych skutków prawnych. Zamierzonym stanem czynności prawnej Może być powstani, zmiana lub zniesienie Juz istniejacego stosunku prawnego.

Elementy tresci czynności prawnej
- elementy ostotne – bez nich czynnosc
Nie mogla by dojsc do skutku
-elementy nie istotne – w przypadku ich braky
mogą miec zastosowanie inne przepisy
prawa lub uznawane zwyczaje
-elementy dodatkowe – obdarowanie
zawartej umowy najmu terminem lub warunkiem

Wady oświadczenia woli:
1)brak świadomości lub swody podjecia
decyzji czy wyrażenia woli
2) pozornośc oświadczenia woli
3) błąd (istotny co do treści)
4) groźbę

Oświadczenie woli jest istotnym elementem Czynności prawnej. Jest to uzewnętrzenie Zamiaru wywołania pożadnego skutku prawnego. Wola moiże być przejawiona w róznej formie. A takze przez kazde inne zachowanie sie osoby, Ktore ujawnia dostatecznie jej zamair

Bezwzględna nieważność czynności prawnej
1.brak zdolnosci do czynbnosci prawnych
2. niezgodnosc czynnosci prawnej
z przepisami prawa i zasadmi spolecznego
wspolzycia
3. brak wymaganej przez ustawe formy czynnosci prawnej
4) wady okreslenia woli
Przedstawicielstwo:
Jest to taka osoba dzięki której można Wykonać za pośrednictwem osoby trzeciej Przedstawicielstwo dzxielimy na Przedstawicielstwo ustawowe I pełnomocnictwo Podstawę umocowania dla przedstawicielstwa Ustawowego stanowią włąsciwe przepisy ustawy A dla pelnomocnictwa jest nia wola osoby Reprezentowanej.

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo cywilne

Prawo cywilne

PRAWO – zespół norm(regulujących stosunki społeczne) ustanowionych przez państwo. może być
prawo naturalne (zespół zasad mających kierować światem przyrody i życiem człowieka, prawo obowiązujące niezależnie od woli człowieka...

Prawo gospodarcze

Prawo Handlowe

prawo handlowe w szczegolnosci przyda sie studentom uam, kierunek zim

PRAWO HANDLOWE

1. Pojęcie prawa handlowego w Polsce.

Pojęcie prawa handlowego:
Trzeba sięgnąć do 1919 roku, w tworzeniu przepisów wzorowano si...

Prawo

Prawo gospodarcze - 11 zagadnień

1. Konstytucyjne zasady prawa gospodarczego.
Naczelne zasady konstytucyjne prawa gospodarczego (działalności gospodarczej) mają na celu ochronę przedsiębiorstw. Stanowią zasady postępowania administracji rządowej i sądownictwa w procesa...

Prawo cywilne

Prawo cywilne z Gwsh

Prawo cywilne – książka

STOSUNEK CYWILNO – PRAWNY

Stosunki cywilno-prawne należy rozumieć tę grupę stosunków prawnych, które określone są przez dyspozycje norm prawa cywilnego. Podstawowym znamieniem stosunków cywiln...

Prawo cywilne

Prawo cywilne - wykłady

1. CZYNNOŚĆ PRAWNA KC ani żaden inny akt prawny nie zdefiniował czynności prawnej. Jest to instytucja podstawowa wiec jakieś określenie jej jest niezbędne w związku z tym określenie czynności prawnej jest określeniem doktrynalnym, przy k...