Dydaktyka

Dydaktyka

Kształcenie, Nauczanie

Rodzaje dydaktyk:
1. ogólna – to ogólna teoria kształcenia, obejmująca wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej;
2. szczegółowa – to tzw. metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, (rodzaje) np.: metodyka języka polski...

Dydaktyka

Plan rozwoju zawodowego

...

Dydaktyka

Plan rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
...

Dydaktyka

Jak napisać pracę magisterską - kilka technicznych uwag

Uczelnia
Instytut
/Pracownia/

Jan Kowalski
nr albumu: XXXX
Jak napisać pracę magisterską -
- uwag technicznych kilkaPraca /tu wstaw „magisterska”/
na...

Dydaktyka

Dydaktyka ogólna

TEMAT:

INTELIGENCJA

Inteligencja – jest to łatwość dostrzegania związków i zależności miedzy zjawiskami i wykorzystania tych spostrzeżeń do rozwiązywania problemów.


Elementy inteligencji emocjonalnej:<...

Dydaktyka

Ankieta

ankieta nt n-la...

Dydaktyka

Operacjonalizacja celów nauczania

Operacjonalizacja celów nauczania
Temat lekcji: Narkotyki i społeczeństwo

Analiza historii środków odurzających i ich miejsce w kulturze
• Uczeń analizuje historię środków odurzających w kulturach świata
 zachow...

Dydaktyka

Dydaktyka - ściąga.

wszystko w załączniku :)
Powodzenia...

Dydaktyka

Rola mediów w wychowaniu

Rola mediów w wychowaniu

We współczesnym świecie jakże ważną rolę spełniają media, które często nazywane są ?czwartą władzą?. ?Media to przedmioty, materiały, urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje (wiado...

Dydaktyka

Cesarka - zmora czy dobrodziejstwo

Cesarka - zmora czy dobrodziejstwo
Zabieg cesarskiego cięcia jest niewątpliwie jednym z największych osiągnięć medycyny ubiegłego wieku.
Kobiety, które nie mogły nawet marzyć o urodzeniu dziecka (z powodu różnych dolegliwości me...

Dydaktyka

Streszczenie artykułu. Tadeusz Lehr-Spławiński Język polski jako zwierciadło kultury narodu

Tadeusz Lehr-Spławiński: Język polski jako zwierciadło kultury narodu

Teza: język polski jako odbicie (zwierciadło) kultury narodu.

Dwie funkcje języka w życiu duchowym człowieka:
1) jako sposób uzewnętrzniania stan�...

Dydaktyka

Formy wychowania muzycznego w przedszkolu.

W procesie umuzykalniania przedszkolaków szczególnie często wykorzystuje się elementy współczesnych systemów wychowania muzycznego. Celem form stosowanych w procesie umuzykalniania dzieci przedszkolnych jest: „wychowanie dla muzyki i przez ...

Dydaktyka

Dydaktyka ogólna do TWP

KONCEPCJA CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO

Koncepcja ta powstała w XVIII w. była koncepcją niechcianą, mimo to przetrwała do XX wieku. Naczelnym celem nauczania było przekazywanie gotowej wiedzy o świecie, która można reprodukować we wła�...

Dydaktyka

Zasady Dydaktyczne Kruszewski

w załączniku...

Dydaktyka

Metody waloryzacyjne wg W. Okonia

Metody waloryzacyjne wg W. Okonia
Metody impresyjne (łac. impressio - wrażenie, odczucie, przeżycie) sprowadzają się do organizowania uczestnictwa dzieci i młodzieży czy dorosłych w odpowiednio eksponowanych wartościach: społeczny mora...

Dydaktyka

Kształcenie zawodowe w krajach UE

Oczekiwania pracodawców i wymagania stawiane przyszłym pracownikom, a zwłaszcza absolwentom, zarówno w UE jak i w Polsce coraz bardziej wzrastają. Sytuacja społeczno – gospodarcza uwarunkowana procesami integracyjnymi w Europie rzutuje równ...

Dydaktyka

Przedstaw dowolną periodyzację życia. Wyjaśnij, w którym okresie rozwoju dziecka, rozwój może być stymulowany przez opiekunkę.

Periodyzacja według M. Żebrowskiej

Niemowlęctwo - 1 rok życia
Wiek poniemowlęcy - 1-3 rok życia
Wiek przedszkolny - 3-7 rok życia
Wczesny wiek szkolny - 7-11 rok życia
Dorastanie - 12-18 rok życia

Periodyza...

Dydaktyka

Uczenie się

Każdy człowiek ma prawo do tego, żeby w pełni rozwinąć swój umysł i swoje zdolności. Coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę, że rozwój jednostki i społeczeństw zależy od oświaty, od jakości nauczania i uczenia się.
Potrzeby lud...

Dydaktyka

Podstawowe pojęcia w obrębie dydaktyki

Pedagogika- to nauka o umiejętności porozumiewania się między nauczycielem a wychowankiem, uczniem.
Pedagogika bada zjawiska wychowawcze, w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych.
P...

Dydaktyka

Plan Rozwoju Zawodowego Na Stopień Awansu Nauczyciela Dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego Na Stopień Awansu Nauczyciela Dyplomowanego...

Dydaktyka

Źródła dochodów budżetów samorządów terytorialnych w latach 2005-2008

Źródła dochodów budżetów samorządów terytorialnych i ich kształtowanie się w latach 2005-2008

Spis treści:

Wstęp

1. Przedmiot i cel pracy
2. Hipotezy badawcze
3. Metodyka pracy
4. Układ pracy ...

Dydaktyka

Teoria miejsca i przestrzeni społeczno-zawodowej K. Czarneckiego

Teoria miejsca i przestrzeni społeczno ? zawodowej człowieka autorstwa Kazimierza Czarneckiego.

Teoria miejsca i przestrzeni społeczno ? zawodowej człowieka należy do grupy dynamicznych teorii rozwoju zawodowego. Zanim autor przedstawi...

Dydaktyka

Taksonomia wg. R.M Gagne

TAKSONOMIA WEDŁUG R. M. GAGN

INFORMACJE WERBALNE
Informacje werbalne nazywa się także werbalną wiedzą, używa się także nazwy wiedzy deklaratywnej. Jak powiada teoria są to przechowywane w pamięci w postaci sądów i w zgodzie ...

Dydaktyka

Rola dialogu w nauczaniu

Rozważania nad rolą dialogu w nauczaniu rozpocznę od, wyjaśnienia znaczenia samych pojęć dialog i nauczanie.
Dialog ( z gr. dilogos- rozmowa), oznacza rozmowę dwóch lub więcej osób. Jest to podstawowy sposób porozumiewania się ludzi....

Dydaktyka

Rhymes

Przedstawiam proste rymowanki po angielsku przygotowane przez klasę 3 szkoły podstawowej....