Fizjologia

Fizjologia

Fizjologia i patofizjologia- wyklady

UKŁAD NERWOWY


Reguluje funkcje ustroju. Składa się z centralnego układu nerwowego, do którego zaliczamy mózgowie oraz rdzeń kręgowy, oraz z układu nerwowego obwodowego, w skład którego wchodzą włókna nerwowe, zgrupowania ...

Fizjologia

Podział czynnościowy podwzgórza.

Temat: Podział czynnościowy podwzgórza.

Podwzgórze (łac. Hypothalamus) to część podkorowa mózgowia zaliczana do międzymózgowia, która nadzoruje reakcje bezwiedne organizmu. Od podwzgórza zależy homeostaza organizmu. Jest to o�...

Fizjologia

Cechy krążenia mózgowego.

Główne dopływy krwi tętniczej do mózgowia człowieka odbywa się za pośrednictwem czterech tętnic : dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych i dwóch tętnic kręgowych . Tętnice kręgowe łączą się tworząc tętnice postawną mózgu . Koło...

Fizjologia

Układ moczowy i wydalniczy.

1. Wydalanie.Proces usuwania z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii, głównie azotowych, oraz nadmiaru wody i soli mineralnych.

2. Nerki.To narządy o kształcie przypominającym nasiona fasoli, położone w tylne...

Fizjologia

Przeciążenie i nieważkość

Nieważkość i przeciążenie są to dwa stosunkowo niedawno poznane zjawiska związane z astronomią i grawitacją. Obecnie nadal znajdują się w fazie badań. Ponieważ występują one podczas lotów kosmicznych naukowcy sprawdzają ich wpływ n...

Fizjologia

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy:
Zadania:
Dostarcza produkty do organizmu żeby dostarczyć energi
1 trawienie: mechaniczne, chemiczne
2 wchłanianie ( przetransportowanie produktów trawienia przez nabłonek jelitowy do naczyń krwionośnych )

Fizjologia

Hormony peptydowe

HORMONY PEPTYDOWE

GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA –jest hormonem produkowanym przez organizm kobiety wkrótce po zapłodnieniu. Jej działanie jest podobne do wytwarzanego przez obie płcie hormonu rutenizującego(LH). U kobiet stymuluje on owu...

Fizjologia

Czynność elektryczna serca, objętość wyrzutowa, objętośc minutowa serca, unerwienie serca, regulacja nerwowo-odruchowa

CZYNNOŚĆ ELEKTRYCZNA SERCA
- FAZA 0 – faza depolaryzacji – napływ jonów Na+ do wnętrza komórki
- FAZA 1 – faza wstępnej repolaryzacji – zamknięcie kanału sodowego; napływ jonów Cl- do wnętrza komórki
- FAZA 2 – fa...

Fizjologia

Pobudliwość i pobudzenie - fizjologia

1 Pobudliwość i pobudzenie


Pobudliwość i pobudzenie są to cechy żywych komórek.
Pobudzenie jest to zmiana właściwości błony komórkowej lub metabolizmu komórkowego pod wpływem czynników działających z zewnątrz kom�...

Fizjologia

Fizjologia człowieka

Człowiek jako system autonomiczny.
Autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy to samokontrolujący układ nerwowy, działający przez część współczulną i przywspółczulną , wspomagający kontrolę takich czynności, jak ruch, wydzielanie...

Fizjologia

Budowa i udrożnianie układu oddechowego

W skład układu oddechowego wchodzą górne i dolne drogi oddechowe. Górne drogi oddechowe to jama nosowa, gardło, krtań. Dolnymi drogami oddechowymi nazywamy tchawicę, oskrzela, opłucną i płuca.

Jama nosowa
Jama nosowa rozpoczy...

Fizjologia

Ciśnienie

PARAMETRY HEMODYNAMICZNE

1. pH KRWI
- pH krwi- <7,36-7,42>
- pH krwi- <7,36- kwasica (nadmiar H+)
- pH krwi- > 7,42- zasadowica (niedobór H+)

Utrzymanie prawidłowego pH krwi decyduje o:
- utrzymaniu prawidłowego ...

Fizjologia

Budowa cytologiczna, histologiczna oraz funkcja mięśnia sercowego

Plan referatu:
1. wyjaśnienie pojęć: cytologia, komórka, histologia, tkanka,
2. tkanka mięśniowa sercowa,
3. komórka mięśniowa sercowa,
4. wstawki (połączenia typu neksus, strefy przylegania, desmosomy),
5. układ prze...

Fizjologia

Układ nerwowy - morfologia, funkcje, pobudliwość, potencjał czynnościowy, włókna nerwowe, synapsa

FUNKCJE UKŁADU NERWOWEGO
- odbieranie informacji ze środowiska zewnętrznego
- zmiana energii bodźca w prąd elektryczny
- pobudzanie lub hamowanie bodźca
- interpretacja informacji, odpowiedź na bodziec
ROLA UKŁ. NERWOWEGO...

Fizjologia

Objętość wyrzutowa, objętośc minutowa serca, unerwienie serca, regulacja nerwowo-odruchowa, tony serca

OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA – ilość krwi wyrzucanej na obwód z danej komory;
- w czasie skurczu każda komora wyrzuca 70-75ml krwi
- Podczas krwotoku – mniej krwi napływa do mięśnia sercowego, spada obj. wyrzutowa i częściej serce zac...

Fizjologia

Serce

TROPIZMY SERCA

1. Tonotropizm- jest to toniczne napięcie mięśnia serca
2. Batmotropizm- czyli pobudliwość w sensie zmiany progu pobudzenia
3. Dromotropizm- czyli szybkość przewodzenia impulsów. Spada jeśli mówimy o blokach...

Fizjologia

Oogeneza i wytworzenie dojrzałej komórki jajaowej

Plan pracy:

Wstęp

1) Czym jest proces oogenezy

a) wyjaśnienie pojęć towarzyszących procesowi

- proces mitozy i mejozy
- komórki endodermalne
- pęcherzyki jajnikowe

Rozwinięcie

Fizjologia

Fizjologia - narządy zmysłu

Fizjologia narządów zmysłu

1. Pojęcie i podział receptorów

Pod pojęciem receptora rozumiemy zarówno wyspecjalizowane komórki, odrębne komórki receptorowe jak e również zakończenia obwodowych neuronów czuciowych. Ist...

Fizjologia

Regulacja hormonalna nerkowego przepływu krwi

Przez nerki przepływa w spoczynku 1,08 L/min krwi ,co stanowi 20% pojemności wyrzutowej serca. Do kłębuszków krew dopływa przez tętniczki doprowadzające i odpływa przez tętniczki odprowadzające. Ciśnienie w naczyniach kłębuszka jest wy...

Fizjologia

Metody oceny wydolności fizycznej

· Próba Marineta
· Próba Harwardzka
· Test Bergmana
· Próba Ruffiera
· Próba Liana
· Test Cramptona
· Step-Test Master
· Próba tętna
· Próba ortostatyczna
· Próba z przysiadami
· Prób...

Fizjologia

Układ moczowo-płciowy

Układ moczowo-płciowy-to układ narządów składających się z narządów tworzących tzw.uk. moczowy i narządów tworzących tzw.uk.płciowy.

*Układ moczowy-jego zadaniem jest wydalanie na zew. końcowych produktów przemiany materii...

Fizjologia

Komórka nerwowa Synapsa

Funkcje układu nerwowego

- Odbieranie bodźca ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego (wszystkie zmiany dzięki sieciom połączeni nerwowych)
- Przetworzenie odebranych bodźców w potencjał czynnościowy (prąd)
- Dostarcz...

Fizjologia

Układ rozrodczy człowieka - do momentu zapłodnienia

Fascynacja zagadką pochodzenia i rozwoju człowieka nie jest rzeczą nową. Od wieków ludzie pragnęli poznać tajemnice tego zagadnienia. Niestety, odpowiedź, choć była zawsze adekwatna do stanów ówczesnej wiedzy, nigdy jednak nie była peł...

Fizjologia

Fizjologia dla opornych

1. Właściwości i budowa mięśnia sercowego.
· 2 przedsionki (pompy objętościowe), 2 komory (pompy ciśnieniowe)
· Jednokierunkowy przepływ krwi dzięki zastawkom
· 3 warstwy: wsierdzie, śródsierdzie, nasierdzie
· Mięsie...

Fizjologia

Organizmy żywe

Cechy życia organizmów: mają swoją wielkość i kształt; mają powierzchnię graniczącą z otoczeniem a więc są inne niż otoczenie; są zbudowane z białka i kwasów nukleinowych; są pobudliwe; mają metabolizm; mogą się rozmnażać.