Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia międzynarodowa

Systemy ekonomiczne Japoni

Japonia sprawiła światu zachodniemu, zwłaszcza futurologom, wielką niespodziankę.
Pod koniec II wojny światowej jej gospodarka była zrujnowana, co prawdopodobnie ułatwiło władzom okupacyjnym przeprowadzenie reformy rolnej, rozwiązani...

Ekonomia międzynarodowa

Zdolność konkurencyjna gospodarki narodowej

Istnieje wiele mniej lub bardziej ogólnych definicji międzynarodowej zdolności konkurencyjnej. Z czysto teoretycznego punktu widzenia bardzo przekonywująca wydaje się przy tym definicja J. Bossaka, który pisze,,(...) międzynarodową zdolnoś�...

Ekonomia międzynarodowa

Makroekonomiczne instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej

Do makroekonomicznych instrumentów zagranicznej polityki ekonomicznej obok polityki kursu walutowego i stopy procentowej zalicza się politykę fiskalna i politykę monetarną (zwiększanie lub zmniejszanie podaży pieniądza).
Polityka pieni�...

Ekonomia międzynarodowa

Bezpieczeństwo ekonomiczne Niemiec

Bezpieczeństwo ekonomiczne Niemiec prezentacja...

Ekonomia międzynarodowa

Koszty i korzyści bycia w UE po 6 latach.

FUNDUSZE
Po przystąpienie do UE Polska otrzymała możliwość korzystania ze środków polityki spójności (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności). W okresie 2004–2006 było to około 12 mld euro, natomiast w latach 2007–2013 dla Po...

Ekonomia międzynarodowa

Problem ocieplenia klimatu.

1. Problem ocieplenia klimatu w dalekiej przeszłości i teraz. .

Po zakończeniu epoki lodowcowej 10 tysięcy lat przed naszą erą , nastąpiło ocieplenie klimatu, istniało ono przez wiele stuleci. Ten stan nie wpłynął zbytnio na ob...

Ekonomia międzynarodowa

Cele zagranicznej polityki ekonomicznej

Zagraniczne polityka ekonomiczna określonego kraju – świadome oddziaływanie państwa na wymianę gospodarczą z zagranicą sprowadzające się z jednej strony: do wytyczenia określonych celów w tej dziedzinie, z drugiej: do wyboru i zastosowa...

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia międzynarodowa - materiały na egzaminy, zaliczenia

1. Teoria obfitości zasobów i teorie neoczynnikowe
1.1. Teoria obfitości zasobów(proporcji w zasobach, H-O-S)
Autorzy: Heckscher, Ohlin, Samuelson. Ceny i koszty są podstawowymi przesłankami i skutki wymiany międzynarodowej
Zało�...

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia integracji europejskiej - ściąga

ściąga w załączniku...

Ekonomia międzynarodowa

Międzynarodowy handel usługami

Ekonomia...

Ekonomia międzynarodowa

Handel zagraniczny

HANDEL ZAGRANICZNY – jt wymiana towarowa między podmiotami gospodarczymi. Odpłatna wymiana towarów i usług między podmiotami mającymi swoje siedziby w różnych krajach.
Przedmiotami handlu są:
 Towary
 Usługi
 Do...

Ekonomia międzynarodowa

Międzynarodowa pozycja konkurencyjna - pojęcie i mierniki

Przez pojęcie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej rozumie się stan i zmiany udziałów danego kraju w szeroko rozumianych obrotach międzynarodowych – w handlu międzynarodowym towarami i usługami oraz w międzynarodowych przepływach czynn...

Ekonomia międzynarodowa

Korzyści i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro

1
Spis treści
Wstęp...…….…………………………………………………..……………………………...…..5
Rozdział I. Charakterystyka Unii Gospodarczej i Walutowej………………………..............7

Ekonomia międzynarodowa

Polska polityka trasnportowo-spedycyjna w aspekcie przewozów międzynarodowych.

Spis treści:

1. Ogólne cele polityki transportowej i spedycyjnej

2. Przewozy międzynarodowe w Polsce po wejściu
do Unii Europejskiej

3. Przewozy pasażerskie – umowa INTERBUS

4. Międzynarodowe przewoz...

Ekonomia międzynarodowa

Jen - waluta Japonii


Metalowe pieniądze były znane w Japonii już od początku naszej ery. Na przestrzeni dziejów po Archipelagu krążyły okrągłe, prostokątne i owalne monety produkcji miejscowej i chińskiej, bite z miedzi, srebra i złota.
Nazwa "...

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia międzynarodowa

1) Wyjaśnij różnicę pomiędzy dobrami handlowymi a niehandlowymi
Dobra i usługi handlowe to te, które są przedmiotem wymiany międzynarodowej, natomiast dobra i usługi niehandlowe to te, dla których miejscem wymiany są rynki krajowe i ...

Ekonomia międzynarodowa

Pytania u dr Putkiewicz - historia mysli ekonomicznej

Tzw. dogmat Smitha dotyczy – Czynników produkcji: kapitału, ziemi i pracy
Teoria wartości dodatkowej K. Marksa wyjaśnia – źródło zysku
Teoria M Kopernika przede wszystkim dotyczyła – Wypierania pieniądza lepszego przez gorszy...