Kongres Wiedeński

Kongres wiedeński – układ polityczny ustalony na 100 lat

1. Zwołanie kongresu wiedeńskiego
- decyzja o zwołaniu zapadłą 30.05.1814 r po pierwszym pokonaniu Napoleona- I pokój paryski.
- państwa decydujące: Rosja, W.B, Prusy, Austria, reszta państw mu-siała się podporządkować.
- wybitne postacie kongresu: car- AleksanderI, kanclerz Austrii- Klemens Matternich, cesarz Franciszek I Habsburg, król Prus Fry-deryk Wilhelm III, ministrowie spraw zagranicznych- R. Caslteragh Karol Talleyrand
- główne problemy kongresu:
a) problem zjednoczenia Niemiec i Włoch
b) sprawa księstwa warszawskiego
c) problem likwidacji systemu napoleońskiego i umożliwienia ograniczenia ekspansji Francji
d) problem zachowania równowagi europejskiej wobec wzmoc-nienia Rosji
- zasady na kongresie wiedeńskim:
a) zasada RESTAURACJI-odnowienie, przywrócenie dawnych granic i władców np. rozpad państwa niemieckich
b) zasada LEGITYMIZACJI- M.Talleyran, uważa, że władza pochodzi od Boga, każdy bunt przeciwko władcy jest niele-galny, bo jest tym samym buntem przeciwko bogu np. przy-wrócenie dynastii Burbonów
c) zasada RÓWNOWAGI EUROPEJSKIEJ- R. Casltercagh, uznanie że żadne państwo europejskie nie powinno osiągnąć hegemonii, a zatem żadne państwo europejskie nie powinno osiągnąć większych zysków terytorialnych( głównie przeciw Rosji i Prusom)
2. Nowy ład polityczny po kongresie wiedeńskim
+ PRUSY: 2/5 Saksonii, Westfalie, Nadrenie- miały stanowić prze-ciwwagę dla Francji, Pomorze Szwedzkie, Rugię
+ AUSTRIA: odzyskała obwód Tarnopolski od Rosji, Tyrol, Sal-zburg, Dalmację, Wenecję, Lombardię, utworzono związek Nie-miecki na czele tego związku Austria
+ WŁOCHY: przywrócenie rozbicia politycznego Neapol i Sycylia, F3erdynand IV Burbon - władca Królestwa Obojga Sycylii, przywrócenie państwa kościelnego papieżowi Piusowi VII, Fer-dynand III Habsburg-Toskania, Franciszek IV Habsburg-Modena, Maria Luiza Habsburg- Parma, utworzono Królestwo Sardynii (wraz z Piemontem i Sabaudię)
+ FRANCJA: powrót do granic z 1790 konieczność wypłaty od-szkodo0wań, redukcja armii
+ SZWAJCARIA: powiększenie o 3 kantony, ogłoszono wieczyście neutralnym
+ połączenie BELGII i HOLANDII w Królestwo Niderlandy
+ SPRAWA POLSKA: Królestwo Polskie- powstało z większości ziem księstwa warszawskiego, unia personalna z Rosją, Wielkie Księstwo Poznańskie-do Prus włączono Wielkopolskę, Rzeczpo-spolita Krakowska- wolne państwo pod protektorem trzech za-borców
+ uchwalenie kodeksu dyplomatycznego
+ przyjęto deklaracje o likwidacji zniesienia niewolnictwa (manife-stacja)
+ potwierdzono potęgę kolonialną
3. Nowy system współpracy międzynarodowej
a) święte przymierze- pakt osobisty, przystąpiły do niego wszystkie pań-stwa, oprócz W.B., dążono do przeciwdziałania ruchom rewolucyj-nymi, pod hasłem: miłość, braterstwo, sprawiedliwość, zgoda. Rozpad w czasie wojny krymskiej.
b) czwórprzymierze - koncert mocarstw- pakt przez 4 najsilniejsze kra-je: Rosji, W.B, Austrii i Prus, skierowany przeciwko Francji (następ-nie przyjęcie Francji-jest dyrektoriatem, które podejmuje wszystkie sprawy międzynarodowe.
4. Znaczenie kongresu
- początek nowej epoki
- stworzył podstawy do trwałego pokoju europejskiego na blisko 100 lat
- na bazie kongresu wykształciły się 2 postawy konserwatywne i libe-ralne (rewolucyjna)
- w opozycji do decyzji kongresu stały dążenia narodowe (Polska, Bel-gia-uznały się za pokrzywdzone)
- obawy przed rewolucją prowadzić będą do upolicyjnienia struktur (aparat policyjno-szpiegowski)


Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Kongres Wiedeński

Zanim przejdę do omówienia Kongresu wiedeńskiego przetoczę przyczyny, które doprowadziły do tego. Fakt ten miał miejsce po klęsce Napoleona i stworzeniu nowego ładu. Dlatego też opiszę zmagania Napoleona w przedoniu kongresu wiedeńskiego...

Historia

Kongres Wiedeński

KONGRES WIEDEŃSKI

Po klęsce Napoleona i przewiezieniu go na wyspę Elbę, w Wiedniu rozpoczął prace kongres w Wiedniu. Był on również nazywany Kongresem tańczącym, ponieważ decyzje podejmowane były podczas bali, uczt, przedstawi...

Historia

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński 1814-1815 (geneza, postanowienie, znaczenie)Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić Europie równowagę polityczną, pragnęli uporządkować granice i stworzyć nowy ład. W tym celu...

Język angielski

Chodzi o Kongres Wiedeński !!   1. W jakim celu zwołano kongres wiedeński ? 2. Które państwa miały decydujący głos w obradach ? 3. Ustalenia dotyczące terytoriów państw europejskich .   Bardzo proszę o pomoc !! ;) Z góry dziękuję :)

Chodzi o Kongres Wiedeński !!   1. W jakim celu zwołano kongres wiedeński ? 2. Które państwa miały decydujący głos w obradach ? 3. Ustalenia dotyczące terytoriów państw europejskich .   Bardzo proszę o pomoc !! ;) Z góry dziękuję :)...

Historia

Kongres wiedeński - wiosna ludów

2. KONGRES WIEDEŃSKI

ZWOŁANIE KONGRESU

Kongres zwołano w Wiedniu we wrześniu 1814r. Zakończył się on w 1815r. Jego charakter miał mało formalny charakter. Monarchowie i politycy podejmowali decyzje podczas bali,uczt i pa...

Historia

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński odbył się we Wrześniu 1814 roku. Po upadku Napoleona. Zwołano po to, aby ustanowić nowy ład polityczny w Europie. Brali w nim udział przedstawiciele 16 państw;
- Rosji- car Aleksander 1
- Prus- król Fryderyk Wilhe...