Kongres wiedeński - wiosna ludów

2. KONGRES WIEDEŃSKI

ZWOŁANIE KONGRESU

Kongres zwołano w Wiedniu we wrześniu 1814r. Zakończył się on w 1815r. Jego charakter miał mało formalny charakter. Monarchowie i politycy podejmowali decyzje podczas bali,uczt i parad, a dopiero później odpowiednie komisje opracowywały stosowne dokumenty. Dlatego też nazywano go tańczącym kongresem.

W kongresie brały udział: Wielka Brytania, Rosja, Austria i Prusy, oraz Francja, która dołączyła do kongresu jako ofiara rewolucji i zagwarantowano, że po przywróceniu na tron dynastii Burbonów uzyska ona takie same prawa jak inne mocarstwa.

Uczestnicy konferencji uznali za obowiązujące trzy zasady:
restauracji : oznaczała przywrócenie sytuacji terytorialnej i ustrojowej sprzed rewolucji, przez ponowne wprowadzenie rządów absolutnych, dlatego utrzymano zasadę równości wobec prawa we Francji, a w niektórych krajach zachowany przepisy kodeksu napoleona
legitymizmu : powrót na tron dziedzicznych dynastii, odrzucono oświeceniowe idee suwerenności ludu i umowy społecznej
równowagi sił: przyjęcie takiego układu sił w Europie, który nie pozwoli żadnemu z państw dominować na kontynencie

GŁÓWNE DECYZJE KONGRESU

Największe korzyści osiągnęła Wielka Brytania, po zakończeniu walk Londyn dysponował najsilniejszą flotą handlową i wojenną. Była też potęgą kolonialną, należały do niej min. Kanada, Australia, Indie i Jamajka.

Kongres wiedeński przyniósł również korzyści Rosji. Zatwierdzono jej zdobycze terytorialne, uzyskała większość ziem byłego Księstwa Warszawskiego.

Austria odzyskała małe fragmenty ziem polskich oraz silne wpływy w krajach włoskich.

Prusy musiały zadowolić się częścią ziem byłego KW i inne.

Francja wróciła do granic z 1792r. Był to sukces ówczesnego ministra Talleyranda. Po kolejnej abdykacji Napoleona, na mocy II pokoju paryskiego zawartego w 1815r. Terytorium zmniejszono do obszaru z 1790r.

Na kongresie wiedeńskim zapadły ważne decyzje dotyczące państw niemieckich i włoskich. Rozbudziło to w społeczeństwie poczucie przynależności do ogólnonarodowej wspólnoty i potrzeby jedności politycznej. Powołano Związek Niemiecki, będący luźną konfederacją państw. Na czele związku niemieckiego stanął cesarz Austrii. Panował tam dwuizbowy parlament – Bundestag. Podejmowanie najważniejszych decyzji wymagało jednomyślności zasiadających w nim delegatów ze wszystkich państw związkowych.

We wszystkich krajach włoskich przywrócono absolutyzm.

Na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego powołano Królestwo Zjednoczonych Niderlandów, utworzone z połączenia Holandii, Belgii i Luksemburga. Miało ono być swoistym kordonem bezpieczeństwa u wschodnich granic Francji, ułatwiającym tłumienie ewentualnych wystąpień rewolucyjnych w tym kraju.
Utworzono też Związek Szwajcarski, narzucono mu obowiązek przestrzegania neutralności w polityce zagranicznej.

Dania musiała oddać Norwegię Szwecji, a Saksonia znaczną część swoich ziem Prusom.

Kolejnym osiągnięciem kongresu był też kodeks dyplomatyczny, który normował zasady działalności przedstawicieli dyplomatycznych. W Wiedniu uchwalono też Deklarację o zniesieniu handlu niewolnikami. Postanowienia kongresu zebrano w Akcie Końcowym, spisanym w czerwcu 1815r.


ŚWIĘTE PRZYMIERZE

W 1815r. Utworzono sojusz Rosji, Austrii i Prus, aby strzec porządku ustalonego na kongresie wiedeńskim. Odwoływano się do Boga idei sprawiedliwości, miłości bliźniego oraz zgody, dlatego układ ten nazwano Świętym Przymierzem. W rzeczywistości był to sojusz polityczny trzech władców absolutnych.

Utrzymanie starego systemu politycznego i społecznego- ancien regime.

Do Świętego Przymierza nie przystąpiła Wielka Brytania, ponieważ była to monarchia parlamentarna, w dużym stopniu demokratyczna. Powodem było też to ,że ludzie nie chcieli absolutyzmu i zagrażało to zasadzie równowagi sił.

3. KONSEKWENCJE KOGRESU WIEDEŃSKIEGO DLA NARODU POLSKIEGO***

SPRAWA POLSKA NA KONGRESIE WIEDEŃSKIM

Na obradach kongresu wiedeńskiego jedną z najistotniejszych kwestii stanowiła sprawa polska. Car Aleksander I, chcąc uzyskać poparcie Polaków, zadeklarował nadanie państwu liberalnej konstytucji. Miała to być forma eksperymentu, sprawdzającego możliwość rządzenia państwem o szerokich swobodach.

Wielka Brytania, Austria i Francja zawarły sojusz militarny przeciwko Rosji i Prusom, zaś Aleksander I zaczął odtwarzać polskie oddziały wojskowe. Jednak była to tylko demonstracja sił, mająca na celu wymuszenie ustępstwa na uczestnikach konferencji. Wszystkie kraje bały się odrodzenia Polski i dlatego sprzeciwiały się carowi.

Terytorium jako Królestwo Polskie zdecydowano związać z Rosją unią personalną. Choć nazwę państwo opatrzono przymiotnikiem „polskie”, to jednak przyznano mu ograniczoną suwerenność. Z Krakowa wraz z najbliższą okolicą utworzono Wolne Miasto Kraków pod kontrolą trzech zaborców. Całej ludności polskiej obiecano „ reprezentację i urządzenia narodowe”. Zapewniono im też swobodę komunikacji i handlu na wszystkich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.

WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE

Prusy utworzyły Wielkie Księstwo Poznańskie, stanowiło ono część królestwa pruskiego. Szeroką autonomię symbolizowały własny herb i flaga. Władzę króla pruskiego reprezentował w księstwie namiestnik. Pierwszym namiestnikiem był Antoni Radziwiłł. Pozwalano też na używanie języka polskiego w szkołach, urzędach oraz sądach, Polacy mogli też sprawować urzędy. Powstał również sejmik prowincjonalny. Władza Radziwiłła był jednak niewielka, ograniczona przez kompetencje pruskich urzędników.

Uwłaszczenie chłopów zostało przeprowadzone na podstawie ustawy regulacyjnej w 1823r. Ustawa ta znosiła też serwituty, czyli stare prawo polskie umożliwiające chłopom korzystanie z obszarów należących formalnie do pana.

Wielkopolska zaczęła przekształcać się w rolnicze zaplecze Prus.

WOLNE MIASTO KRAKÓW

W 1818r. Otrzymało ono własną konstytucję. Zapewniała ona wolność osobistą i równość wszystkich obywateli wobec prawa. Wolne Miasto Kraków, nazywane też Rzecząpospolitą Krakowską. Rozwijało się ono dzięki zniesieniu ceł na wwożone towary i przyznaniu krakowskim kupcom wolności nawigacji na Wiśle. Nastąpiła też zmiana obowiązku świadczenia darmowej pańszczyzny na czynsz.

W Wolnym Mieście Krakowie władzę wykonawczą sprawował Senat Rządzący. Organem ustawodawczo-kontrolnym było Zgromadzenie reprezentantów. W rzeczywistości władza znajdowała się w rękach rezydentów, czyli przedstawicieli trzech mocarstw zaborczych. Senat, aby utrzymać swoją władzę, wielokrotnie zwracał się z prośbą o interwencję do rezydentów, co prowadziło do stopniowego ograniczenia suwerenności Wolnego Miasta Krakowa.

KRÓLESTWO POLSKIE

Utworzono z nich Królestwo Polskie, zwane potocznie Kongresówką. Car Aleksander w 1815r. Oktrojował, czyli nadał mu konstytucję z pominięciem organu przedstawicielskiego. Na mocy konstytucji Królestwo nierozerwalnie związano unią personalną z Rosją. Kongresówka posiadała własne terytorium, parlament,wojsko, administrację, prawo, system monetarny i oświatowy. Konstytucja Królestwa Polskiego zapewniała monarsze dużą władzę. Król, rządzący z „woli Opatrzności”, był osobą świętą i nietykalną. Król mianował też namiestnika, zastępującego go w czasie jego nieobecności w Polsce, wybierał urzędników. Do cara należała również inicjatywa ustawodawcza. Miał prawo weta wobec uchwał sejmowych oraz prawo zwoływania i rozwiązywania parlamentu.

Organ władzy wykonawczej stanowiła Rada Stanu , którą tworzyły Zgromadzenie Ogólne Rady Stanu i Rada Administracyjna. W skład sejmu wchodzili król, senat i izba poselska.

Konstytucja Królestwa Polskiego gwarantowała obywatelom liberalne prawa. Tzn. równość wobec prawa, wolność osobistą oraz nietykalność osobistą i majątkową, oraz wolność słowa, druku i wyznania. Prawa te przysługiwały nawet zamożniejszym chłopom. Jednak równość wobec prawa obejmowała tylko chrześcijan, a więc nie obejmowała Żydów. Szlachta stała się warstwą dominującą w sejmie.

GOSPODARKA KRÓLESTWA POLSKIEGO

Największy wpływ na rozwój gospodarczy Królestwa wywarł książę Franciszek Ksawery Lubecki- Drucki, minister skarbu. W 1825r. Powołano towarzystwo kredytowe ziemskie. Przyczyniło się to do wprowadzania maszyn rolniczych, upowszechnienia płodozmianu oraz uprawy ziemniaków i buraków cukrowych. A więc mogli np. swobodnie opuścić wieś, utrzymano jednak pańszczyznę, choć coraz częściej zamieniano ją na czynsz.

Rosnące wpływy skarbowe umożliwiły zrównoważenie budżetu, a nawet uzyskanie pewnych nadwyżek. Dzięki temu waluta królewska – złotówka, była jedną z najbardziej stabilnych w Europie. Minister skarbu ,uzyskane fundusze oraz część wpływów skarbowych przeznaczył na utworzenie Banku Polskiego, który miał finansowo wspierać inicjatywy przemysłowe i handlowe.

Rząd zachęcał cudzoziemców, przede wszystkim tych dysponujących kapitałem lub zdolnych rzemieślników, do osiedlania się w Królestwie, m.in. zamieszczając ogłoszenia w prasie niemieckiej. Przybysze otrzymywali tereny pod inwestycje, zapewniano im dogodne kredyty, zwalniano z obowiązku służby wojskowej, a także na pewien czas z podatków.

Unowocześniono szlaki komunikacyjne, budując kanały oraz utwardzając szosy. Inicjatywy Lubeckiego – Druckiego doprowadziły do znacznego rozwoju ekonomicznego królestwa.


ROZWÓJ KULTURY I OŚWIATY W KRÓLESTWIE POLSKIM

Stanisław Kostka Potocki był ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Przyczynił się m.in. do powołania przez cara Aleksandra I w 1816r. Nowej uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego.

Znani też byli Stanisław Staszic i Julian Ursyn Niemcewicz.

ZIEMIE POLSKIE WCIELONE DO PAŃSTW ZABORCZYCH

Pod władzą cara, znajdowały się ziemie zabrane, czyli obszary dawnej Rzeczypospolitej zajętej przez Rosję. Ziemie zabrane, tworzące zachodnie gubernie absolutystycznej Rosji, a przynajmniej ziemie III zaboru rosyjskiego, Aleksander I w 1815r. Obiecał wcielić do Królestwa Polskiego. Miało to być rekompensatą za przekazane Prusom departamenty poznański i bydgoski. Początkowo na tych terenach obowiązywało dawne prawo – statuty litewskie. Ziemie zabrane posiadały też odrębne wojsko – Korpus Litewski. Jego dowódcą został brat cara, wielki książę Konstanty.


4. SPOŁECZEŃSTWA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM***

NOWE IDEOLOGIE

Konserwatyzm – stanowił reakcję na rewolucję francuską. Jego zwolennicy wywodzili się głównie ze szlachty i arystokracji. Głosili oni potrzebę przywrócenia starego, przedrewolucyjnego porządku, dlatego przeciwnicy nazywali ich reakcjonistami. Uznawali oni władzę absolutną monarchów i system stanowy z jego nierównościami społecznymi i ekonomicznymi za naturalne i ustanowione przez Boga.

Aby utrzymać porządek i zapobiegać rozprzestrzenianiu się rewolucyjnych idei, opowiadali się za wprowadzeniem surowej cenzury i rozbudową tajnej policji. Konserwatyści podkreślali wagę tradycji i religii, Kościół zaś uznawali za instytucję wspierającą władzę monarchów. Nazwa ta upowszechniła się przez wydanie przez francuskiego polityka i pisarza Fransua de Szatobriją zaczął wydawać pismo „Conservateur”.

...

Reszta pracy w załączniku. Posiłkowałam się książką do Historii autorstwa Roberta Śniegockiego. Praca zawiera liczne, jednak nie zaznaczone cytaty.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Wyjaśnij pojęcia: abstykucja, kongres Wiedeński, wiosna ludów, ,abtyacja, protekta

Wyjaśnij pojęcia: abstykucja, kongres Wiedeński, wiosna ludów, ,abtyacja, protekta...

Język angielski

Co to jest Kongres wiedeński,wiosna ludów,wielka emigracja Krótko

Co to jest Kongres wiedeński,wiosna ludów,wielka emigracja Krótko...

Historia

Kongres Wiedeński, Wiosna Ludów, Zjednoczenie Włoch i Niemiec

KONGRES WIEDEŃSKI:

- cele:
uporządkowanie granic E stworzenie nowego ladu wedlug:
restauracji,legitymizmu,rownowgi europ.

- Akt koncowy: 9.06.1815

- Postanowienia:

FRANCJA:
Powrocila do granic z ...

Historia

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński 1814-1815 (geneza, postanowienie, znaczenie)Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić Europie równowagę polityczną, pragnęli uporządkować granice i stworzyć nowy ład. W tym celu...

Historia

Kongres Wiedeński.

Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić w Europie równowagę polityczną – tzn. uporządkować granice i stworzyć nowy ład. W tym celu
w Wiedniu we wrześniu 1814 r. rozpoczął obrady kongres władców i dyploma...