Wielomiany

Twierdzenie Bezout

W(a)=reszta z dzielenia przez x-a
W(a)=0 <=> W(x) podzielone przez (x-a)
W(a)=0 <=> pierwiastek W(x)

Definicja

Liczba r jest pierwiastkiem k-krotnym W(x) jezeli W(x) jest podzielny przez (x-r) do potęgi k i nie jest podzielny przez (x-a) do potegi k 1

Rozkład na czynniki

Każdy wielomian mozna przedstawić w postaci iloczynu czynników stopnia co najwyżej drugiego.

Grupowanie wyrazów:

a(b c)= ab ac

Matematyka

Wielomiany. Sprawdzian

Sprawdzian z Wielomianów dla klasy o profilu rozrzeżonym

^- do potęgi!!

1.Dla jakiej wartości parametru k reszta z dzielenia W(x)= k^2x^3 -2kx -3 przez dwumian x-3 jest mniejsza od -3

2. Wykaż że liczba 3 jest dwukro...

Matematyka

Materiały pomocnicze na matematykę do matury

SPIS TREŚCI
1. Zbiory. Działania na zbiorach.
2. Układy równań i nierówności.
3. Funkcja kwadratowa.
4. Wielomiany
5. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
6. Funkcje trygonometryczne
7. Funkcje wymierne. Rów...

Matematyka

Zakres materiału na mature z matematyki

EGZAMIN DOJRZAŁÓŚCI –ZAKRES MATERIAŁU Z MATEMATYKI

I.ZBIORY

1)Działania na zbiorach
2)Relacje między zbiorami
3)Zbiory liczbowe (N,C,NW,R)
4)Przedziały liczbowe
5)Potęgowanie i pierwiastkowanie, działania...

Matematyka

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenie algebraiczne to wyrażenie składające się liter oraz liczb, które są połączone ze sobą znakami działań oraz nawiasami. Za pomocą wyrażeń algebraicznych zapisujemy różne zwroty matematyczne, wzory, twierdzenia oraz równania...

Algebra

Ciągi liczbowe i ich własności. granice ciągów liczbowych.

WYKŁAD 1 CIĄGI LICZBOWE I ICH WŁASNOŚCI. GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH.
Ciągiem nazywamy każdą funkcję, określoną nadzbiorze liczb naturalnych lub na jego podzbiorze. Wartość ciągu dla argumentu n oznaczać będziemy (itp. np. ); nato...