Reformacja

1. Sobór trydencki.
Protestantyzm zmusił kościół do przeprowadzenia wielu reform, których rezultaty okazały się bardzo pożyteczne dla tej instytucji. Uchwalił j sobór trydencki obradujący w latach 1545-1563:
 podniesienie moralnych i duchowych kwalifikacji duchowieństwa
 biskupom nakazano stałe przebywanie w swoich diecezjach, regularne zwoływanie synodów i wizytowanie podległego im kleru
 zaczęto zakładać seminaria duchowne
 całą tradycję uznano za równorzędne z Pismem św. źródło wiary, prawo jego komentowania miał wyłącznie Kościół
 za niezbędne do zbawienia uznano wiarę, dobre uczynki, przez co potwierdzono dawną naukę o odpustach
 sformułowano definicje kapłaństwa, sakramentów, poglądy na rolę mszy oraz istnienie czyśćca
 nie zgodzono się na wprowadzenie języków narodowych do nabożeństw
2. Reforma kościoła.
Skutecznym narzędziem okazała się rozwinięta przez kościół katolicki propaganda wyznaniowa (była ustna, drukowana i wizualna). W myśl zasady „przez oczy do duszy” starano się na nią oddziaływać poprzez bogate wyposażenie wnętrz kościelnych, przedstawienia teatralne, malowidła, powstające pod kontrolą teologów. Była to reforma katolicka, dążenie do radykalnej odnowy kościoła od wewnątrz.
3. Inkwizycja.
Kontrreformacja stanowiła wynik ścisłego działania aparatu przemocy z władzą świecką, wspierającą go przy pomocy swoich trybunałów, wojska i ówczesnej policji. W 1542 r. papież Paweł III powołał do życia trybunał inkwizycji, złożony z 6 kardynałów. Nadzorowali oni działalność sędziów (dominikanie), utrzymywała licznych szpiegów i korzystała z donosów. Oskarżonych poddawano często torturom dla wymuszenia zeznań. Skazywano ich na kary pieniężne, pokutę kościelną, banicję, długotrwałe więzienie, śmierć. W Hiszpanii inkwizycja podlegała bezpośrednio królowi i stanowiła narzędzie państwa.
4. Indeks ksiąg zakazanych.
W 1559r został ustanowiony indeks ksiąg zakazanych. Były tam dzieła uznane za heretyckie, utwory wielu wybitnych humanistów (krytykowali w swoich utworach kler i pochwalali pogański tryb życia). Cenzura duchowna czasami interweniowała jeszcze przed wydaniem dzieła nakazując przeredagowanie lub usunięcie zakwestionowanych fragmentów. Tam gdzie katolicyzm był u władzy zakazane dzieła palono a ich autorów karano chłostą, więzieniem, lub stosem.
5. Jezuici
Towarzystwo Jezusowe założone zostało w 1540r przez Baska, Ignacego Loyolę. Do 3 ślubów zakonnych (ubóstwa czystości i posłuszeństwa) dodano jeszcze bezwzględne posłuszeństwo wobec papieża. Jezuici w pierwszym okresie swej działalności walczyli z reformacją i działali misyjnie na obu Amerykach i Azji. W Europie głównym terenem ich działalności stały się ośrodki władzy politycznej: dwory królewskie, środowiska szlacheckie i magnackie. Zakładali kolegia zakonne. Ich program nauczania łączył zdobycze humanistycznej pedagogiki z upowszechnieniem doktrynalnych założeń potrydenckiego katolicyzmu. Przy wyborze następnego kandydata dużą uwagę zwracano na jego walory umysłowe.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Reformacja.

Reformacja przeszła przez znaczną część Eur. Zach. niby huragan wywierając wpływ nie tylko na życie religijne, lecz także zmieniając układy społeczne i polityczne. Żaden inny ruch od czasów wczesnego chrześcijaństwa nie był tak pows...

Historia

Reformacja w Polsce i na świecie

Kościół Ewangelicko-Reformowany


Reformacja luterańska nie była jedynym ruchem reformacyjnym w XVI wieku. Prawie równolegle z nią rozwijała się tzw. reformacja szwajcarska. Nie była ona związana ani z jednym miejscem, ani z je...

Historia

Reformacja i kontrreformacja w Europie

„Każdy chrześcijanin, jeśli tylko ma prawdziwy żal i skruchę za swoje grzech, otrzymuje zupełne przebaczenie grzechów i win, co należy mu się bez listów odpustowych”
(Marcin Luter)

W drugiej połowie XV w. Kości...

Historia

Reformacja

Reformacja w rzeszy
Reformacja, obok przemian gospodarczo-społecznych, odkryć geograficznych i przełomu kulturalnego, należy do najważniejszych wydarzeń XVI w., wydarzeń tworzących nową epokę i wytyczających jej linie rozwojowe. Podob...

Język polski

Reformacja i kontrreformacja w Europie.

Kościół katolicki przez cały czas swego istnienia borykał się z licznymi problemami. Musiał on znosić liczne prześladowania, a gdy stał się religią panującą zapominając o przeszłości sam zaczął walczyć z innowiercami.
Mianem...

Religia

Reformacja i kontrreformacja

Kościół katolicki przez cały czas swego istnienia borykał się z licznymi problemami. Musiał on znosić liczne prześladowania, a gdy stał się religią panującą zapominając o przeszłości sam zaczął walczyć z innowiercami. W latach 72...