Rodzaje literackie i cechy rodzajowe.

Poetyka tradycyjnie dzieli twórczość litracką na trzy podstawowe rodzaje: lirikę, epikę i dramat, o tym, do którego z poszczególnych rodzajów zaliczamy dany utwór decydują: typ podmiotu literackiego, styl dzieła i jego kompizycja.

PODMIOT LITERACKI:
- podmiot wypowiadający się w utworze literackim;
- fikcyjna postać, która kształtuje świat przedstawiony w utworze;
- jego wypowiedz jest nadrzędna wobec wypowiedzi bohaterów;
- podmiot literacki pełni rolę pośredniczą między autorem, a odbiorcą dzieła;
- podlega zawsze autorowi.

STYL:
- jezykowo stylistyczny sposób ukszyałtowania wypowiedzi w utworze literackim;
- styl dzieła podporządkowany jest celowi, któremu ma służyć;
- może być indywidualny (właściwy konkretnemu twórcy) lub typowy (związany z określonym rodzajem literackim, epoką).

KOMPOZYCJA:
- budowa świata przedstawionego w utworze literackim;
- wszystkie elemanty tego świata śa ze sobą ściśle związane i podlegają zamierzonym zabiegom organizującym;
- kompozycja może być uporządkowana, zwarta, skończona (kompozycja zamknięta);
- może mieć luźniejszy charakter, wyraźny brak proporcji, poszczególne elementy nie muszą być skończone (kompozycja otwarta).


LIRYKA: EPIKA: DRAMAT
podmiot - podmiot liryczny; - narrator; - ograniczona rola podmiotu
literacki literackiego (mówią
bohaterowie);
styl - monolog liryczny; - narracja; - dialog;

kompozycja - brak fabuły. - fabuła. - akcja.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Definicje i rodzaje dramatów

Dramat, z greckiego drma – („działanie, akcja”), jeden z trzech głównych (obok liryki i epiki) rodzajów literackich, trakto-wany często jako gatunek sztuki syntetycznej, wielotworzywowej – zarówno literackiej, jak i teatralnej.
Wyk...

Historia

Kultura Francji w dobie oświecenia
Kultura Francji w dobie oświeceniaWprowadzenie

Język polski

Opracowanie epok - 3 część.

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie - Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.


Dla zrozumienia poglądów Zygmunta Krasińskiego na sprawę walki narodowowyzwoleńczej niezbędne jest wniknięcie w atmosferę domu rodzinnego, bo w tej ...

Dydaktyka

Ćwiczenia stylistyczne.

Wiktoria Leszczyńska
edukacja wczesnoszkolna
Łódź

Ćwiczenia stylistyczne
I.1. Źródło ćwiczeń w mówieniu i pisaniu
a) aktywny udział uczniów w przeżywanej podczas mówienia sytuacji.
Dziecko doskonali język...

Język polski

Biblia.

BIBLIA

Testament-( łac.testamentum) przymierze
Werset-wyodrębniony graficznie odcinek tekstu, obejmujący najczęściej kilka zdań tworzących całość znaczeniową i rytmiczną
Ewangelia- dobra nowina, pismo chrześcijańskie o...