Wiosna Ludów

Wiosna Ludów w Europie 1848 – 49


To liczne wystąpienia rewolucyjne mające na celu walkę o: wolność; swobody obywatelskie, a także o niepodległość. główne cele wystąpień ludów Wiosną 1484r. We Francji przełamanie monopolu władzy poprawa warunków bytu najuboższych W państwach niemieckich walka o zjednoczenie kraju uwłaszczenie chłopów. W państwach włoskich: walka o zjednoczenie kraju wyzwolenie spod okupacji. W Austrii likwidacja rządów absolutnych uwłaszczenie chłopów wyzwolenie narodów zamieszkujących to państwo.

Zmiany rewolucyjne w Europie w czasie Wiosny Ludów


Francja: ogłoszenie republiki, nadanie konstytucji, wybory powszechne do parlamentu, zniesienie niewolnictwa w koloniach, wolność pracy i zebrań.
Prusy: nadanie konstytucji monarchia – rząd – parlament Równość obywateli wobec prawa, Ogłoszenie reformy uwłaszczeniowej, Bezpłatne nauczanie na szczeblu podstawowym, Wolność pracy stowarzyszeń i wyznania. Austria – ogłoszenie konstytucji – monarchia – rząd – parlament. Zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów.

Wiosna Ludów na ziemiach Polskich


Wystąpienia Polaków w 1848r. Wiązały się z walką o zjednoczenie i niepodległość. Największe rozmiary walki przybrały w Wielkopolsce, na Śląsku, Mazurach i Pomorzu gdańskim. Podjęto walkę o szkołę Polską i wprowadzenie Języka polskiego w urzędach i sądach. W Galicji głównym ośrodkiem walki o szeroką autonomię był Kraków i Lwów. Wynikiem tego zrywu było zniesienie poddaństwa i uwłaszczenie chłopów oraz wprowadzenie posłów polskich do parlamentu wiedeńskiego.

Królestwo polskie powstało w 1815r. - Kongres wiedeński.
Społeczeństwo polskie było przekonane, że osłabiony carat i nowy władca Aleksander II poczynił wielkie ustępstwa na rzecz Polaków. Były to jednak złudzenia.
FORMY WALKI – tworzenie organizacji konspiracyjnych i przygotowanie do powstania narodowego – drukowanie tajnych ulotek i odezw – pokojowe manifestacje uliczne – obchody rocznicowe – wojna o stroje, dekoracje i symbole.

Represje zaborcy rosyjskiego (po 1864r. ) – likwidacja odrębności królestwa Polskiego, zniesienie rady sejmu i rady administracji, wcielenie całego obszaru Królestwa Polskiego do Rosji, Kraj Nadwiślański /ustanowienie urzędu generała > gubernatora, podział na gubernie (10), i powiaty (85).- Wprowadzenie stanu wojennego/ pozwalało na zsyłanie baz sądu na sybir/konfiskata mienia/ nakładanie konstytucji/rusyfikacja (to narzucanie społeczeństwu przez władze carskie rosyjskiej kultury i języka ros.) / Szkolnictwa: średniego, podstawowego oraz treści nauczania/ administracji i urzędu / kościoła. Powołując Kolegium Rzymskokatolickie do kierowania działalnością kościoła w Rosji carat chciał decydować także o sprawach wiary.
WALKA Z KOŚCIOŁEM – likwidacja diecezji, zsyłanie Biskupów w głąb Rosji, represjonowanie unitów. Zamykanie klasztorów Walka Polaków z rusyfikacją – Tajne nauczanie- Praca organiczna, czyli różnorodne formy działalności.

Przyczyny


Polacy, chcąc wyk. Moment osłabienia Rosji, dążyli do wymuszenia ustępstw a rzecz przywrócenia dawnych swobód. Chłopi oczekiwali zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia .Niepodległość. Powstanie było protestem przeciw niewoli i ugodzie z zaborcom Powstanie Styczniowe 1863 – 64 r. BIALI – uzyskać autonomię, prowadzić walkę drogą pokojową, uwłaszczenie chłopów, walkę o pełną niezawisłość odłożyli na czas późniejszy, liczyli na pomoc Anglii i Francji.
CZERWONI – przygotowanie powszechnego powstania, obalenie caratu, uwłaszczenie chłopów, liczono na pomoc i współpracę z innymi krajami. 22.I.1863r. BRANKA Początek powstanie – Tymczasowy Rząd Narodowy – Organizacja „Polskiego Państwa Podziemnego” – Wojna partyzancka ( ok. 1200 Bitew)- ukaz uwłaszczeniowy dla chłopów Królestwa Polskiego, wydany przez cara – upadek powstania ( po 15 miesiącach)

Dlaczego ustało Dyktator Powstania Styczniowego Romuald Traugtt proponuje: ścisłe przestrzeganie dekretu uwłaszczeniowego, powołanie regularnego wojska, Wiosną 1864r. – powołanie pospolitego ruszenia, rozszerzenie powstania na ziemie dwóch pozostałych zaborów. Jednak to nie pomogło. Władze carskie miały zbyt wielką przewagę wojsk działających w polu i całkowicie opanowaną sytuację w większych miastach. Coraz liczniejsze aresztowania przerzedziły Polaków Powstanie upadło. Resztki oddziałów powstańczych walczyły tułając się po lasach, aż do końca 1864r.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wiosna Ludów - 1848

Europa w przeddzień Wiosny Ludów

Lata 1848-1849 to okres rodzącego się proletariatu. Ruchy rewolucyjne występowały wszędzie z wyjątkiem Rosji, Wielkiej Brytanii i Półwyspu Iberyjskiego. Najsilniejsze oddziaływanie we Francji, Zwi...

Historia

Wiosna Ludów w Europie

W ZAŁĄCZNIKU DODATKOWO BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY!

1. Czym jest Wiosna Ludów? Wiosna Ludów w Europie.

Niezadowolenie wynikające z porządku politycznego (utrzymywanie pańszczyzny, brak wolności osobistej i reform uwłaszczeniow...

Historia

Wiosna ludów

EUROPA W PRZEDDZIEŃ WIOSNY LUDÓW
Lata 1848-1849 to okres rodzącego się proletariatu. Ruchy rewolucyjne występowały wszędzie z wyjątkiem Rosji, Wielkiej Brytanii i Półwyspu Iberyjskiego. Najsilniejsze oddziaływanie we Francji, Związku...

Historia

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Wiosna Ludów – nazwa serii zrywów rewolucyjnych i narodowych, jakie miały miejsce w Europie w latach 1848 - 1849.

Ludem nazywa się tu społeczności rządzonych dążące do uzyskania udziału w rządach, warstwy społeczne dą...

Historia

Wiosna Ludów w Europie

Przyczyny wybuchu i początek rewolucji europejskich.


Fala wydarzeń rewolucyjnych w latach 1848 - 1849, nazywana Wiosną Ludów, obejmowała występujące w Europie ruchy o niejednolitym podłożu oraz charakterze. Generalnie były to...

Historia

Wiosna Ludów w Europie

Fala wydarzeń rewolucyjnych w latach 1848 - 1849, nazywana Wiosną Ludów, obejmowała występujące w Europie ruchy o niejednolitym podłożu oraz charakterze. Generalnie były to wystąpienia burżuazyjno - liberalne, gdzieniegdzie republikański...