Państwo - geneza, pojecie, funkcje

Państwo- polityczna organizacja społeczeństwa, wyposażona w suwerenną władzę, jest organizacją terytorialną i przymusową. Wg Georgia Jellinka państwo obejmuje trzy elementy: ludność, terytorium i władzę, a więc państwo to wspólnota polityczna ludzi na danym terytorium wyposażona we władzę.
Pod pojęciem państwa należy rozumieć:
· mieszkańcy
· terytorium
· władza

Państwo na przełomie wieków:
Starożytność- polis (Grecy), cywitas (civitas- Rzymianie), republika (rzecz publiczna, wspólna), imperium
Średniowiecze- regnum
W epoce włoskiego odrodzenia za sprawą Nicollo Maciavellego powstał termin lo stato- status. Termin ten stał się podstawą do ‘państwa’- ang. a state, niem. der Staat, fr. l’etat.
W Polsce zaczęto stosować w XIX w. Poprzednie terminy zaczęły stanowić formę państwa.

Cechy państwa:
· terytorialność- państwo obejmuje ludzi zamieszkujących dane terytorium zakreślone granicą. Terytorium państwa- obszar lądowy, morski, przestrzeń powietrzna, wody przybrzeżne, obszar pod powierzchnią ziemi, placówki dyplomatyczne oraz statki wodne i powietrzne należące do danego państwa. Państwo zachowuje wyłączność do danego terytorium.
· suwerenność:
- wewnętrzna- władza państwowa jest władzą najwyższą (zwierzchnią) na danym obszarze i sama decyduje o swoim zakresie działania, natomiast inne podmioty polityczne działają za zgodą i w zakresie uznanym przez władze państwowe.
Inna sytuacja PRL- teoretycznie sejm miał władzę, ale najwięcej do powiedzenia miało PSL. Władza nie ma wpływu na przestępczość, a co za tym idzie władza mafii.
-zewnętrzna- państwo jest organizacją niezależną w podejmowaniu decyzji od innych państw. Jest ono suwerenne wtedy, gdy ma zwierzchnią władzę nad terytorium i ludnością i gdy może dobrowolnie nawiązywać równorzędne stosunku z innymi państwami, być członkiem wybranych przez siebie organizacji międzynarodowych oraz swobodnie kształtować swoją formę i ustrój społeczno-gospodarczy.
Współcześnie suwerenność państwa ograniczana jest przez międzynarodowe współzależności ekonomiczne, polityczne i militarne.
· przymusowość- obywatele od urodzenia mają obywatelstwo (więź prawna łącząca człowieka z państwem) danego państwa i podlegają jego prawu. Organa przymusu: prokuratura, administracja, policja (przymus legalny z mocy prawa).
Istnieją dwie podstawowe zasady uzyskiwania obywatelstwa przy urodzeniu: zasada krwi (obowiązuje w Polsce)- dziecko nabywa obywatelstwo rodziców lub matki oraz zasada ziemi (prawo ziemi- obowiązuje w USA)- nabywanie obywatelstwa państwa, w którym się rodzi. Innym sposobem by nabyć obywatelstwo danego państwa jest małżeństwo z obywatelem tego państwa, a także aktem nadania. Są państwa dopuszczające podwójne obywatelstwo.Koncepcja genezy państwa:
- państwo powstało jako efekt umowy społecznej-> John Locke i J.J. Rousseau- porozumienie jednostek ze sobą i z władcą
- państwo powstało na bazie podboju-> Sparta, państwo anglo-normandzkie, Ruś Kijowska (Normanowie)
- koncepcje teistyczne- boskie pochodzenie władzy państwowej. Św. Augustyn-> władza pochodzi od Boga i stąd namaszczenie panującego. Tak było aż do Rewolucji Francuskiej. Przykład: Egipt, Francja
- koncepcja marksistowska-> państwo jest efektem podziału społecznego na klasy: panująca chciała umocnić swoje wpływy dlatego potrzebowała państwa
- koncepcja suwerenności narodów- koncepcja powstała po Rewolucji Francuskiej mówiąca, że lud jest suwerenem.

Funkcje państwa:
- zewnętrzna- reprezentatywna, polityka międzynarodowa
- wewnętrzna:
· prawodawcza- ustala ład prawny, normy zachowania
· administracyjna- podaje zakres działań organizacji administracyjnych
· porządkowa- prokuratura, policja
· socjalna- bezpieczeństwo socjalne, dbałość o warunki pracy, BHP, itd.
· Kulturalna- oświata, dbałość o zabytki

Zmiana ustroju państwa może następować na drodze: rewolucji społecznej, prawnej lub poprzez zamach stanu.

Dodaj swoją odpowiedź
Polityka

Państo - pojęcie, geneza, funkcje.

POJĘCIE PAŃSTWA

Pojęcie „państwo” w znaczeniu wszystkich form organizacji społeczeństwa danego kraju wprowadził w XVI w Niccolo Machiavelli używając terminu „stato”. Włoskie „stato” pochodzi z łacińskiego terminu �...

Socjologia

Referaty socjologia- ,,Naród" i ,,Państwo i partie polityczne"

NARÓD

1.Definicja narodu

Naród to trwała wspólnota ludzka wytworzona na podstawie wspólnych losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, świadoma własnej odrębności spośród innych narodów. ...

Prawo

Istota i pojęcie prawa

Istota i pojęcie prawa

Istota prawa ? cechy prawa uznawane za ważne i wyróżniające

? Kierunek pozytywistyczny
? Kierunek prawnonaturalny
? Kierunek realistyczny

1. Kierunek pozytywistyczny (druga połowa ...

Samorząd terytorialny

Źródła, dochody, budżet, jednostki samorząd terytorialny, gmina, dochody, przychody

Samorząd terytorialny jest to specyficzna organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i zarazem – forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę względni...

Samorząd terytorialny

Praca dotyczy źródeł dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gmin Modliborzyce w latach 2005-08. Celem było ukazanie gospodarki budżetowej oraz analizy finansowej gminy

Wstęp

Samorząd terytorialny jest to specyficzna organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i zarazem – forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspó...