Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny

Indywidualne i instytucjonalne formy rzecznictwa interesu j.s.t. w Unii Europejskiej

Obecnie przy instytucjach Wspólnot Europejskich funkcjonuje ok. 15 tys. lobbystów. Są to grupy, stowarzyszenia traktowane jako ważny element demokracji. Głównie pełnią one rolę pośrednika między obywatelami a organami decyzyjnymi. Poprzez...

Samorząd terytorialny

Osobowość prawna samorządu terytorialnego

Osobowość prawna samorządu terytorialnego

Restytucja samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej przyniosła m.in. nadanie gminom osobowości prawnej. W wyniku reformy ustrojowej samorządu terytorialnego osobowość prawna będ...

Samorząd terytorialny

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Terytorialnym

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie te...

Samorząd terytorialny

Analiza SWOT miasta Lędziny.

ANALIZA SWAT MIASTA LĘDZINY NA LATA 2007 - 2012


STRATEGIA ROZWOJU GMINY LĘDZINY
NA LATA 2007 - 2012Wstęp

W dzisiejszym świecie, pełnym zagrożeń i pojawiających się szans, podlegającym proce...

Samorząd terytorialny

Czy polski model samorządu terytorialnego odzwierciedla europejskie standardy

Moim zdaniem polski model samorządu terytorialnego odzwierciedla europejskie standardy. W Polsce jest wiele praw regulujących działanie Samorządu, są to:
• Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997,
• ustawa o dochodach jednostek samorządu...

Samorząd terytorialny

Procedury demokratyczne funkcjonujące podczas wyłaniania i funkcjonowania władz samorządu terytorialnego.

praca w załączniku :)...

Samorząd terytorialny

Praca dotyczy źródeł dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gmin Modliborzyce w latach 2005-08. Celem było ukazanie gospodarki budżetowej oraz analizy finansowej gminy

Wstęp

Samorząd terytorialny jest to specyficzna organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i zarazem – forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspó...

Samorząd terytorialny

Źródła, dochody, budżet, jednostki samorząd terytorialny, gmina, dochody, przychody

Samorząd terytorialny jest to specyficzna organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i zarazem – forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę względni...

Samorząd terytorialny

Gmina, jako przykład jednostki samorządu terytorialnego.

1. Definicja terminów: miasto, gmina i samorząd terytorialny

?Samorząd?, jak sama nazwa wskazuje oznacza samodzielne kierowanie własnymi sprawami. Z prawnego punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji różnego rodza...

Samorząd terytorialny

Jakie zasady Rada Europy rekomenduje Państwom Sygnatariuszom przy tworzeniu i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego

Już na samym początku w Preambule Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, Rana Europy zwraca na szczególną rolę zasady demokracji w funkcjonowaniu nie tylko samorządu terytorialnego, ale też całej Europy. Dokument zwraca uwagę na prawo oby...

Samorząd terytorialny

Konstrukcja samorządu terytorialnego w Polsce

W wyniku reformy wprowadzonej ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej w Rzeczpospolitej Polskiej został ukształtowany dualistyczny mode...

Samorząd terytorialny

Zasadniczy podział terytorialny w Polsce.

Natalia Czyż
ZMSNP

Podziałem terytorialnym nazywa się względnie trwałe rozczłonkowanie przestrzeni państwa, dokonywane dla pewnej grupy lub określonych tylko jednostek organizacyjnych, państwa lub jednostek niepaństwowych, w...

Samorząd terytorialny

Opis zakresu zadań samorządu terytorialnego.

1. Ogólne pojęcie samorządu

Samorząd to, ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności. Reprezentuje jej interesy wobec organów państwa i wykonuje zadania określone przez ustawy, u...