Negatywny wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.

Omów negatywny wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Wypowiedz zilustruj przykładami z obszaru Polaki.

ODP.: Rozwój społeczno-gospodarczy spowodował negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.Proces ten przebiega tak samo na powierzchni całej kuli ziemskiej.Wprawdzie zostało już niewiele miejsc na Ziemi nieprzekształconych przez człowieka jednak nie wszędzie jego wpływ jest widoczny.Oddziaływanie człowieka obejmuje wszystkie elementy środowiska.Może być ono bardzo silne.

Przykładem negatywnego oddziaływania jest np. zmiana klimatu jego ocieplenie staje się problemem globalnym.Zmiany klimatu wiążą się głównie ze wzrostem ilości dwutlenku węgla(efekt cieplarniany).Głównymi przyczynami tego procesu jest spalanie ropy naftowej,węgla,drewna w zakładach przemysłowych tj.hutach,elektrowniach i fabrykach. Rozbudowa dużych ośrodków przemysłowych powoduje zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Zostają zachwiane naturalne procesy np. przetwarzanie dwutlenku węgla w tlen.

Transport a zwłaszcza jego skoncentrowanie w dużych miastach powoduje kolejne zanieczyszczenia, przede wszystkim smog - który nie przepuszcza promieni słonecznych.

Przykładów niszczącej działalności jest więcej, a wszystkie te czynniki wpływają na zmiany klimatu przez, co zaburzeniu ulegają: opady deszczu, spadają kwaśne deszcze które zanieczyszczają wodę pitną i roślinność.

Negatywny wpływ działalności człowieka najbardziej widoczny jest w miastach gdzie nagromadzenie zanieczyszczeń staje się coraz widoczniejsze.Kraków trzecie miasto w Polsce zostało doprowadzone do stanu zagrożenia ekologicznego,którego przyczyną jest działalność człowieka. Stan ten przejawia się zwłaszcza w zanieczyszczeniu powietrza, wód i degradacji gleb. W Krakowie i na Górnym Śląsku już od kilku lat widoczny jest smog.

Dopóki gęstość zaludnienia Ziemi była niewielka, a technika mało rozwinięta groźba zanieczyszczenia środowiska była mało realna. Jednak wiek 20 przyniósł trzykrotny wzrost zaludnienia, olbrzymi rozwój techniki, co sprawiło, że niszczące działanie człowieka na przyrodę nasiliło się i przybrało taki rozmiary, że zrodziła się obawa o przetrwanie ludzi na Ziemi. Dlatego w naszych czasach ważna jest ekologia, która pomaga w ochronie tego, co nam zostało.

Dodaj swoją odpowiedź
Zarządzanie

Gospodarka a środowisko - wyklady

Wykład I 24.02.2005

Pojęcie środowiska, jego funkcje ekonomiczne i powiązania z gospodarką.
1. pojęcie środowiska i ochrony środowiska,
2. rodzaje zasobów naturalnych,
3. gospodarcze funkcje środowiska,
4. oddział...

Biologia

Pozytywne i negatywne skutki nawożenia na otaczające środowisko.

Pozytywne i negatywne skutki nawożenia na otaczające środowisko.

W mojej pracy pragnę wskazać na pozytywne i negatywne skutki nawożenia na otaczające środowisko, aby rozpocząć omówienie tematu należy przytoczyć definicje nawoż...

Geografia

Geografia ekonomiczna

Co to jest system?

FAKTOGRAFIA – konkretne, jednostkowe dane statystyczne, zjawiska gospodarcze przeniesione na liczby.

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO – w przestrzeni analiza przyczyn ich terytorialnego rozmieszczenia, u...

Rachunkowość

Inwestycje w sektorze usług, handlu i przemysłu

Inwestycje – jest to wielkość nowo nabytego kapitału w danym okresie, a jednocześnie jest to instrument zwiększający zasób dotychczasowego kapitału.
Zasób kapitału maleje wraz z upływem czasu na skutek amortyzacji.

Amortyz...

Socjologia

Socjologia

SOCJOLOGIA

1. PRZYRODNICZE PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Przyrodnicze uwarunkowania życia społecznego nazywane są też biologicznymi. Wywierają wpływ na życie człowieka. Człowiek to istota społeczna, ale podlega prawom przy...