Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne

Woda w budownictwie

WODA W BUDOWNICTWIE


Woda jako substancja chemiczna jest bardzo niezwykła. Wszyscy znamy ją z codziennego doświadczenia. Używamy jej jako napoju oraz w postaci podstawowego składnika różnych pokarmów i napojów: herbaty, kawy, ...

Budownictwo ogólne

Schody

Schody to niezbędny element konstrukcyjny w domu o kilku kondygnacjach. Ale coraz częściej są one traktowane również jako istotny element dekoracyjny, szczególnie jeśli umieszczone są w salonie. Pamiętajmy jednak, że schody to tylko czę�...

Budownictwo ogólne

Ogólny wykaz robót dla elementów betonowych - zbrojonych.

OGÓLNY WYKAZ ROBÓT DLA ELEMENTÓW BETONOWYCH - ZBROJONYCH.
Sprawdzenie podłoża • Czy podłoże jest oczyszczone
• Brak ubytków
• Ewentualne spękania (czy raki mieszczą się w dopuszczalnych odchyłkach)
Deskowanie i stem...

Budownictwo ogólne

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone są ręcznie, przez obalanie...

Budownictwo ogólne

Instalacja wodna , wentylacyjna

Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków...

Budownictwo ogólne

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe

Stosuje się pod pojedyncze słupy lub pod kilka słupów, jeśli są one rozstawione niedaleko od siebie. Mają najczęściej kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu (gdy słup jest osiowo ściskany) lub prosto...

Budownictwo ogólne

Wykaz robót związanych z wykonaniem fundamentów

Wykaz robót związanych z wykonaniem fundamentów w budynku niepodpiwniczonym

1.Przygotowanie gruntu
• Wytyczenie i oznaczenie granic robót
• Usunięcie zbędnych obiektów z pola robót (przedmioty, krzewy itp.)
• Usuni...

Budownictwo ogólne

Klasyfikacja fundamentów oraz czynniki wpływające na głębokość ich posadowienia

I. Klasyfikacja fundamentów:
1. Klasyfikacja fundamentów ze względu na sposób przekazywania obciążeń na grunt:
a) Fundamenty bezpośrednie (płytkie)
Fundamenty te całą swoją podstawą spoczywają na gruncie nośnym. Obciąże...

Budownictwo ogólne

Żeliwo sferoidalne

Żeliwo sferoidalne jest odlewem żelazo-węglowym, w którym część węglowa stanowi grafit sferoidalny w postaci kuleczek. Różni się od żeliwa szarego tym, że ma większą plastyczność, dużą wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. ...

Budownictwo ogólne

Ściany

Ściany – to pionowe przegrody budynków i innych budowli mające zdolności przenoszenia wszystkich działających na nie obciążeń, oraz stanowiące osłonę użytkowników przed szkodliwymi wpływami
czynników zewnętrznych.

F...

Budownictwo ogólne

Fibrobetony

FIBROBETONY

Fibrobetony są materiałami kompozytowymi o spoiwie cementowym (zaczyny,zaprawy i betony),w których rozmieszczone są krótkie włókna z różnych tworzyw. Podstawowym celem stosowania zbrojenia rozproszonego w betonie jest k...

Budownictwo ogólne

Stropy Drewniane

Stropy Drewniane są obecnie stosowane w budynkach niskich jedno lub dwu kondygnacyjnych tradycyjnie stropy drewniane mają konstrukcje nośną wykonaną z belek w domach o konstrukcjach szkieletowej drewnianej wykonuje się stropy drewniane którym...

Budownictwo ogólne

Krótka historia budownictwa

„Budownictwo to działalność człowieka związana z budową, konserwacją i rozbiórką obiektów budowlanych” – tak definiuje budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. Choć jest to bardzo wąska definicja, w pełni oddaje charakter...

Budownictwo ogólne

Rodzaje zapraw murarskich i ich przygotowanie.

Podstawowa rola zaprawy w murze to spajanie elementów murowych. Wyrównuje powierzchnię wsporną, czyli powierzchnię przekazywania obciążeń działających na mur oraz zwiększa jej szczelność.
I. Rodzaje zapraw:
1. Zaprawa cementowa....

Budownictwo ogólne

Wentylacja pomieszczeń

1.W budynkach mamy dwa rodzaje wentlacji:naturalną i mechaniczną sztuczną.

2.Wentylacja naturalna - stała wymiana powietrza poprzez otwory drzwiowe i okienne oraz wszelkie niieszczelności w konstrukcji budnku z wkorzystaniem różnicy ...

Budownictwo ogólne

Kleje stosowane w przemyśle drzewnym

1. Klejenie
Łączenie drewna za pomocą klejów nazywa się klejeniem.
W produkcji meblarskiej spełnia ono doniosłą rolę. Pozwala uzyskiwać z materiałów tartych elementy o dużych grubościach i powierzchniach. Stwarza możliwość ...

Budownictwo ogólne

Stropy i ich rodzaje

Stropy i ich rodzaje

Strop to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, gdyż od jego wytrzymałości
i stabilności w dużej mierze zależy bezpieczeństwo budynku. Zadaniem stropu jest podzielenie budynku na kondygnacje i ...

Budownictwo ogólne

Konstrukcje stalowe.

1.Elementy rozciagane osiowo wystepują w Kon. Stalowych głównie jako prety dźwigarów i stężeń kratowych a także jako wieszaki ściagi ramp .ret uwaza się za rozciagany osiowo jeżeli wypadkowa sił rozciaganych działa wzdłuż jego osi

Budownictwo ogólne

Wytrzymałość materiału

1. Wytrzymałość materiału.
Wytrzymałość materiału jest jego mechaniczną właściwością, określającą zdolność materiału do przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych, które powodują przejściowe lub trwałe jego odksz...

Budownictwo ogólne

Oświetlenie pomieszczeń

1.Zgodnie z zasadami prawa budowlanego pomieszczenia przeznaczone do wykonania stałej pracy muszą mieć oświetlenie dzienne,chyba że pracodawca lub inwestor uzyska zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Inspekto...

Budownictwo ogólne

Kurs Operatora Wózków Widłowych

Kurs Kierowców Wózków Jezdniowych Podnośnikowych Z Mechanicznym Podnoszenia
...

Budownictwo ogólne

Badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie.

Wytrzymałość materiału jest jego mechaniczną właściwością, określającą zdolność materiału do przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych, które powodują przejściowe lub trwałe jego odkształcenia, a nawet zniszczenie.
...

Budownictwo ogólne

Fundamenty

W starych budynkach brak jest właściwej izolacji poziomej murów a często tez brak jest takiej izolacji, co jest powodem podciągania kapilarnego wody z fundamentów. Zmiany okresowe temperatury w ścianach, w stosunku do temperatury gruntu, wywo...

Budownictwo ogólne

Działalność budowlana

1.Fazy działalności budowlanej:
a)zaopatrzenie (zakup)
b)projektowanie prac i ich wykonawstwo
c)oddanie objektu do użytkowania

2.Budownictwo realizowane jest poprzez tzw. działalność inwestycyjną,która polega na rozbudow...

Budownictwo ogólne

Klasyfikacja klejów

Kleje dzielimy na różne rodzaje. Najprostszy jest podział ze względu na skład chemiczny i zastosowanie.

Ze względu na skład wyróżniamy:

Zaprawy klejowe na bazie cementowej do mieszania z wodą. Występują w postaci klej�...