Finanse publiczne

Finanse publiczne

Subwencje

Drugim ważnym elementem polskiego podziału dochodów publicznych między państwo a jednostkę samorządu terytorialnego stanowi konstytucyjna zasada dofinansowywania, która realizowana jest przez samorządy terytorialne w formie transferów, to ...

Finanse publiczne

Wykłady prof. dr hab. Krzysztof Surówka- WSZIB

wykłady prof. dr hab. Krzysztof Surówka- WSZIB...

Finanse publiczne

Finanse publiczne

1. Finanse – są to zjawiska i procesy pienieżne, ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, jest to zasób pieniądza służący prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie środkami pi...

Finanse publiczne

Finanse, budżet

Polityka finansowa – to świadoma i celowa działalność instytucji i osób polegająca na określeniu celów za pomocą środków i działań finansowych.
Rola polityki finansowej:
1. Zabezpieczenie środków na realizację zadań
2....

Finanse publiczne

Finanse publiczne

W załączniku prezentacje z wykładów w plikach PDF...

Finanse publiczne

Dotacje z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

1
DOTACJE Z UE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY
DOTACJE Z UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
Autor: Dariusz Augustyniak
2
Spis treści:
1. ZAŁOŻENIE WŁASN...

Finanse publiczne

Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 – 2009

2. Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 – 2009
Relacja zadłużenia publicznego do Produktu Krajowego Brutto jest wielkością umożliwiającą porównywanie zadłużenie różnych krajów bez względu na ich ...

Finanse publiczne

Systemy zabezpieczenia społecznego w Polsce w swietle obowiazujacego ustawodastwa.

Podstawową instytucją koordynującą systemy zabezpieczenia społecznego w Polsce jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiedzialny jest za realizację ubezpieczeń rentalnych i chorobowych, oraz ubezpieczeń chorobowych w zakresie: za...

Finanse publiczne

Finanse publiczne

ISTOTA FINANSÓW
W potocznym znaczeniu termin finanse oznacza zasoby pieniężne. W literaturze ekonomicznej finanse definiuje się jako zjawiska ekonomiczne związane po pierwsze z gromadzeniem i po drugie z podziałem zasobów pieniężnych. T...

Finanse publiczne

Rola kapitału zagranicznego

Rola kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski

WSTĘP

Inwestycje zagraniczne są niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarki. Stwarzają one, bowiem warunki do budowy jednego, światowego rynku, ...

Finanse publiczne

Omówienie dochodów i zadań JST

wybrane są najważniejsze dochody i zadania JST a na końcu pracy jest ich podumwaniw i opis czy dochody sa adekwatne do zadań....

Finanse publiczne

Przedsiębiorca, przedsiebiorstwo, przedsiębiorczośc

Spis Treści
1.Kim jest przedsiębiorca? 3
1.1 Podaj cechy osoby przedsiębiorczej 4
1.2 Czy każdy kto jest zarządca jest przedsiębiorcą? 4
1.3 Podsumowując 5
2.Czym jest przedsiębiorstwo 5
2.1. Cele przedsiębiorstwa ...

Finanse publiczne

Granice zadłużenia publicznego Polski

1. Granice zadłużenia publicznego zostały ujęte w aktach prawnych, gdzie wyznaczono maksymalne limity zadłużenie w stosunku do wielości produktu krajowego brutto. Polskę obowiązują ograniczenia wynikające z Konstytucji RP, ustawy o finans...

Finanse publiczne

Pojęcie i funkcje wydatków publicznych

Wydatki publiczne służą realizacji zadań władzy publicznej, która realizuje poprzez inwestycje w cele społeczne (np. walka z biedą, zapewnienie ochrony zdrowia i oświaty), gospodarcze (np. łagodzenie cykli koniunkturalnych, tworzenie infra...

Finanse publiczne

Spólka jawna

Przedsiębiorca - jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną
• Ich celem jest prowadzenie zarobkowego przedsiębiorstwa...
• Przykładem takich podmiotów są:
– spółka jawna,
– sp...

Finanse publiczne

Podstawy finansów

stuktura nauki o finansach
Zjawiska ekonomiczne:
 Zjawiska sfery realnej (produkcja, konsumpcja) – elementy wpływające na podział zasobów
 Zjawiska pieniężne
 Bezruch pieniądza (zasoby pieniężne, które posiadamy ...

Finanse publiczne

Historia i podstawowe akty prawne systemów zabezpieczenia społecznego

Systemy zabezpieczenia społecznego stanowią podstawową gwarancję i zabezpieczenie obywatela przed zagrożeniami takimi jak bieda i bezdomność, w sytuacji, kiedy nie będzie on mógł podejmować pracy zarobkowej z powodu choroby, kalectwa, bez...

Finanse publiczne

Zadłuzanie się jst

„Określone kompetencje jednostek samorządu terytorialnego do gromadzenia dochodów i wydatkowania mają istotny wpływ na poziom i kierunki oraz rodzaje wydatków.” Władze samorządowe sprawują kontrolę nad przyszłością regionu. Jeśli m...

Finanse publiczne

Okres transformacji

Polska w okresie transformacji – przywileje


O przywilejach można mówić wówczas, gdy dany podmiot otrzymuje od państwa na zasadzie wyłączności możliwość uzyskania dochodu większego niż ten, który wynika z jego pozycji r...

Finanse publiczne

Finanse

FINANSE- egzamin

I Finanse- pieniężna forma podziału dochodu narodowego.
Podział finansów:
v Pierwotny- publiczne
v Wtórny- prywatne

Różnice:
1. Państwo dysponuje przymusem dla zapewnienia sobie dochodów, ...

Finanse publiczne

Budżet do egzaminu u prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Budżet do egzaminu u prof. dr hab. Krzysztof Surówka...

Finanse publiczne

Opis przedsiebiorstwa Electronics Box (nauka o organizacji)

praca w załączniku (prezentacja power point)...

Finanse publiczne

Fundusze z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

1Fundusze z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
Fundusze unijne
Dotacje z UE
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
Finansowanie działalności gospodarczej przez Unię Europejską
Środki na zało�...

Finanse publiczne

Finanse publiczne - sciaga

1) SAMORZĄD GMINY
ZADANIA:
1) Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny,
2) Drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego,
3) Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, wysypiska śmieci...

Finanse publiczne

Wydatki publiczne

WYDATKI PUBLICZNE

1. Ogólne charakterystyka budżetu państwa 3
2. Wydatki publiczne 5
3. Problematyka racjonalizacji w gospodarce budżetowej 10
4. Wydatki budżetu w roku 2002 16

1. Ogólne charakterystyka budżetu ...