Granice ciągów

Sposoby obliczania granicy ciągów.
Więcej w załączniku

Algebra

Ciągi liczbowe i ich własności. granice ciągów liczbowych.

WYKŁAD 1 CIĄGI LICZBOWE I ICH WŁASNOŚCI. GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH.
Ciągiem nazywamy każdą funkcję, określoną nadzbiorze liczb naturalnych lub na jego podzbiorze. Wartość ciągu dla argumentu n oznaczać będziemy (itp. np. ); nato...

Matematyka

Ciągi i ich granice, funkcja wykładnicza, logarytmiczna i trygonometryczna

CIĄGI


Ciągiem nazywamy funkcje opartą na zbiorze liczb naturalnych. Ciąg (An) ma granicę "g", jeśli jego wyrazy ze wzrostem wskaźnika "n" zbliżają się do liczby "g". Ciąg (An) ma granicę "g", jeżeli w każdym przedziale (g...

Algebra

Linko

WYKŁAD 1

CIĄGI LICZBOWE I ICH WŁASNOŚCI. GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH.

Ciągiem nazywamy każdą funkcję, określoną nadzbiorze liczb naturalnych lub na jego podzbiorze. Wartość ciągu dla argumentu n oznaczać będziemy (it...

Matematyka

Granica ciągu nieskończonego.


Definicja: Otoczeniem , o promieniu punktu na prostej nazywamy odcinek otwarty o środku i długości

Otoczeniem jest przedział otwarty Dla każdego punktu mamy:

Definicja: Mówimy, że liczba jest granicą ciągu () przy d...

Prawo administracyjne

Ściągi na prawo administracyjne (część szczegółowa) WSH Sosnowiec

1.Administracyjne formy ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej jest deklarowana przez konstytucję , w art. 20 i 22, w art.22 zawiera podstawę prawną ustawodawca tą swobodę ograniczał. Swoboda kons...