Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz wypowiedzenia

ZDANIA ZŁOŻONE (składa się co najmniej z dwóch wypowiedzeń)

1). Współrzędnie (części składowe nie są od siebie zależne)

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie:
a) łączne
b) rozłączne
c) przeciwstawne
d) wynikowe

2). Podrzędnie (składa się z dwóch części składowych, które są od siebie zależne)

Rodzaje zdań złożonych podrzędnie:
a) podmiotowe
b) orzecznikowe
c) przydawkowe
d) dopełnieniowe
e) okolicznikowe


WYPOWIEDZENIA

1). Zdania:
a) pojedyncze (zawiera jedno orzeczenie)
b) złożone (zawiera przynajmniej dwa orzeczenia)
* współrzędne
* podrzędne

2). Równoważniki zdań

Zdanie nadrzędne, to takie zdanie, od którego zadajemy pytanie i zdanie podrzędne, to takie zdanie, które odpowiada na pytanie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Zdania złożone

- Zdania złożone współrzędne:
Zdanie złożone współrzędnie składa się z dwu wypowiedzeń
pojedynczych pozostających w stosunku współrzędnym, czyli wzajemnie się
określających (cała treść jednego wypowiedzenia nabiera...

Język polski

Gramatyka

FONETYKA
To dział nauki o języku, którego przedmiotem są artykułowane dźwięki mowy, czyli głoski.
Dźwięk- to zaburzenie falowe występujące w jakimś ciele sprężystym. Źródłem każdego dźwięku są, więc drgania dowolnego...

Język polski

Zdanie

Konieczną częścią zdania jest orzeczenie.
Oznacza ono czynność, stan lub właściwość podmiotu.
Odpowiada na pytania: co robi podmiot?, kim jest?, jaki jest?, co się z nim dzieje?
Są dwa rodzaje orzeczenia:
a) Orzeczenie ...

Psychologia

Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia

„ Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia ”

Istotą rozwoju człowieka w ciągu jego życia są zmiany. Psychologia rozwojowa zajmuje się ontogenezą od chwili poczęcia aż do śmierci, rejestruje zmiany, docieka przyczyn, źró...

Psychologia

Rozwój psychiczny człowieka w ciagu życia

Istotą rozwoju człowieka w ciągu jego życia są zmiany. Psychologia rozwojowa zajmuje się ontogenezą od chwili poczęcia aż do śmierci, rejestruje zmiany, docieka przyczyn, źródeł. Psychologia rozwoju bada i postęp i regres.

Rod...