Czy osoba prawna może być ubezwłasnowolniona?

Według mnie osoba prawna nie może być ubezwłasnowolniona, ponieważ według definicji ubezwłasnowolnienie jest to pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych na mocy orzeczenia sądu. Ubezwłasnowolnienie to może być całkowite lub częściowe. Całkowitemu ograniczeniu podlega człowiek, który na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Zdolność do czynności prawnych ma taką, jak małoletni poniżej 13 roku życia. Ustanawiany jest dla niego opiekun, chyba że są rodzice dysponujący władzą rodzicielską. Natomiast częściowe ubezwłasnowolnienie może wystąpić, gdy zaburzenia psychiczne mają mniejsze nasilenie, z natury rzeczy częściowe ubezwłasnowolnienie może być orzeczone tylko w stosunku do osoby pełnoletniej. Zdolność do czynności prawnych ma taką, jak małoletni powyżej 13 roku życia. Sąd ustanawia dla niego kuratora.

Natomiast osoba prawna jest to zgrupowanie osób fizycznych mających do zrealizowania określony cel, działających poprzez swoje organy i wyposażonych w odrębny majątek. Osobą prawną jest Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, co powoduje, że może ona występować jako samodzielny podmiot prawa. Elementy, które charakteryzują osobę prawna to: element ludzki, cel, majątek (osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem, a nie majątkiem swoich członków) i organy (wykonują w imieniu osoby prawnej wszelkie jej czynności). Powstawanie osoby prawnej jest określone w trzech trybach. Pierwszy administracyjny - osoba prawna, zostaje powołana odgórnie na mocy aktu prawnego określonego organu państwa lub na mocy ustawy czy decyzji sądu. Kolejny to tryb koncesyjny - osoba prawna powstaje z inicjatywy założyciela, ale koniecznym warunkiem powstania osoby prawnej jest koncesja (zezwolenie) właściwego organu państwa, w takim trybie powstają, np. banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe, dla których potrzebna jest koncesja Ministra Finansów. Ostatni tryb to tryb rejestracyjny (normatywny) "akt normatywny" ustawa, która generalnie określa warunki jakie musza być spełnione, aby powstała osoba prawna, np. ilość członków założycieli, występującego kapitału zakładowego. Sadu Rejestracyjnego podlega to czy warunki ustawowe zostały spełnione, jeżeli tak to sąd nie może odmówić rejestracji osoby prawnej. W licznych przypadkach osoba prawna powstaje (uzyskuje osobowość prawną) z chwilą wpisania jej do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Według mnie osoba prawna nie może być ubezwłasnowolniona, ponieważ jest to zrzeszenie osób fizycznych, a ubezwłasnowolnienie dotyczy tylko jednej osoby fizycznej, a więc można tylko ubezwłasnowolnić osobę, która należy do tego zgrupowania, ale nie można pozbawić zdolności do czynności prawnych wszystkich osób fizycznych będących członkami tego zgrupowania, które tworzą osobę prawną. Natomiast osobę prawną może jedynie odwołać lub zawiesić w wykonywaniu czynności prawnych odgórny organ państwa, ustawa lub decyzja sądu.

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo

Wykłady z encyklopedii prawa na OiZ w Łodzi

Wykład 1.
I. Prawo cywilne:
Prawo cywilne: zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe, a w pewnym stopniu
i niemajątkowe, między równorzędnymi podmiotami prawa. Pierwotnie wywodzi się z prawa rzymskiego.
Charakter...

Prawo

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

Dziecko do osiemnastego roku życia pozostaje z mocy prawa pod władzą rodzicielską. Rodzice sprawują nad nim opiekę i występują w jego imieniu.
Po osiągnięciu pełnoletności człowiek zyskuje zgodnie z pol...

Prawo cywilne

Osoba fizyczna i prawna

OSOBY FIZYCZNE


1. Pojęcie osoby fizycznej


Podmiotami prawa cywilnego według przepisów kodeksu cywilnego są:
a) osoby fizyczne,
b) osoby prawne.

Osobą fizyczną jest człowiek. Osoba fizyczna rozpoczyna...

Prawo cywilne

Prawo cywilne z Gwsh

Prawo cywilne – książka

STOSUNEK CYWILNO – PRAWNY

Stosunki cywilno-prawne należy rozumieć tę grupę stosunków prawnych, które określone są przez dyspozycje norm prawa cywilnego. Podstawowym znamieniem stosunków cywiln...

Prawo cywilne

Prawo cywilne - wykłady

1. CZYNNOŚĆ PRAWNA KC ani żaden inny akt prawny nie zdefiniował czynności prawnej. Jest to instytucja podstawowa wiec jakieś określenie jej jest niezbędne w związku z tym określenie czynności prawnej jest określeniem doktrynalnym, przy k...