Proces wyborczy

Uczestnictwo polityczne ma trzy formy:
-konwencjonalne np. wybory, referenda
-niekonwencjonalna
--legalne (inicjatywy, petycje, listy, strajki_
--nielegalne (okupowanie miejsc pracy, budynków uż. publicznej)
-Symboliczne (udział w św. państwowych, pochodach, paradach, itp)


Zasada suwerenności - zdolność zbiorowości do samodzielnego sprawowania władzy i podejmowania ostatecznych decyzji dot. określonego terytorium.

Dwie formy demokracji:

-pośrednia (przedstawiciele wybrani w wyborów reprezentują idee grupy)
-bezpośrednia (referendum)


Rola wyborców w demokracji

-legitymizująca (grupa wyborców daje prawny i moralny mandat do spr. władzy, a delikwent nią sprawujący może się powoływać na wolę wyborców)
-polityczno-programowa (społ. wyraża poparcie lub nie dla prog. politycznych)
-kreacyjna (wyborcy mają wpływ na skład rządu)
-kontrolna (wyborcy egzekwują odpowiedzialność poltyczną ; jeśli wybrany polityk im się podoba, głosują na niego jeszcze raz)

Prawo wyborcze - zbiór norm prawnych i uprawnienia wyborcze obywateli.

Dwa prawa wyborcze:

-czynne prawo wyborcze (umożliwia wybór przedstawicieli do wskazanego organu)
-bierne prawo wyborcze (możliwość kandydowania w wyborach)


Census wyborczy - ograniczanie praw wyborczych na podstawie określonych kryteriów które musi spełniać dana jednostka. Obecnie trzeba mieć ukończony 18 rok życia i mieć polskie obywatelstwo.

Przymiotniki wyborcze to zasady przeprowadzenia wyborów. Wybory do sejmu są:

-powszechne
-równe
-bezspośrednie
-proporcjonalne


Zasady przepr. referendum

-nie może dotyczyć kwestii finansowych, obronności i amnestii
-zarządza je sejm za zgodą senatu
--lub społeczna inicjatywa referendalna, min 500tys osób, ale to i tak może nie wypalić


Wynik referendum przeprowadzonego w ciągu 60 dni od zgłoszenia do marszałka sejmu jest wiążący dla rządzących gdy

-zmiany poparło większość głosujących i frekwencja przekroczyła 50% (ref. ratyfikacyjne)
-zmiany poparło większość głosujących a frewkencja nie była istotna (ref. konstytucyjne)

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Proces wyborczy.

Istotą demokracji jest udział obywateli w sprawowaniu władzy i związane z tym zaangażowanie w życie publiczne. Dobrowolną aktywność obywatelską wpływającą na rządy w państwie określa się mianem uczestnictwa politycznego. Wyróżniam...

Politologia

Marketing polityczny, a marketing wyborczy.

„Żadna organizacja nie może uniknąć w swej działalności marketingu” – opierając się na tej tezie sformułowanej przez P. Kotlera i S. Levy’ego postaram się przedstawić problem marketingu politycznego i wyborczego.
Od lat czterd...

Historia

Proces utrwalenia władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944-1947.

Sytuacja i powiązane z nią procesy zachodzące w Polsce w latach 1944-1947 doprowadziły do całkowitego przejęcia władzy przez lewicę i wyeliminowania z udziału w jej sprawowaniu reprezentantów opozycji kapitalistycznej. Zwracam uwagę na po...

Dziennikarstwo

Środki masowego przekazu w kontekście czwartej władzy

Pracę przygotowała Kamila F. Politologia UZ

Angielscy parlamentarzyści nazywając dawniej "czwartą władzą" chcieli w ten sposób uzupełnić montes?kiuszwską trójcę (władza ustawodawcza, wła?dza wykonawcza i władza sądownicza)....

Polityka

Mozambik - afykańscy samorządowcy.

Większości ludzi Afryka kojarzy się z polityczną niestabilnością, a nawet chaosem. Tymczasem przynajmniej niektóre kraje Czarnego Lądu stopniowo dorabiają coraz większej kultury poliycznej i umacniają swoje demokracje. W naszym cyklu arty...