Kalwinizm i jego zasady

Kalwinizm wywodzi się z reformacji szwajcarskiej, którego działaczem był m.in. Huldrych Zwingli. Ostateczna postać nadal jej Jan Kalwin. Kalwinizm odegrał znaczną rolę w formowaniu się wielu ruchów protestanckich: purytanów, hugenotów, anabaptystów, szkockich prezbiterian.

Obecnie stanowi dominujące wyznanie w Holandii, Szkocji oraz wielu kantonach Szwajcarii. Ponadto najwięcej osób wyznaje kalwinizm w RPA, Niemczech i USA. W Polsce liczy ok.3000 wyznawców.

Główne zasady:
- surowe wskazania etyczne
- symboliczne sakramenty chrztu i Komuni Św.(w eucharystii nie ma transsubstancjacji- tylko duchowa obecność Chrystusa)
- luźno powiązane wspólnoty wiernych
- zakaz umieszczania w kościele obrazów (bezwzględny ikonoklazm)
- kult Biblii
- powszechne kapłaństwo wszystkich wiernych (brak wydzielonego, hierarchicznego duchowieństwa)
- zbawienie jest ograniczone, tzn. Jezus umarł nie dla zbawienia wszystkich ludzi, lecz tylko tych wybranych przez Boga
- bezwarunkowa predestynacja (predestynacja (łac. przeznaczenie) - teza głoszona przez Jana Kalwina, która mówi, że Bóg przeznaczył jednych na zbawienie, a innych na potępienie. Zbawcza wiara i będą jej skutkiem dobre uczynki są wynikiem odwiecznego Bożego postanowienia, a nie wolnej woli człowieka.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Luteranizm, kalwinizm, anglikanizm - główne zasady

Marcin Luter


ur. 10 listopada 1483 w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 w Eisleben niemiecki reformator religijny, teoretyk i twórca reformacji, mnich augustiański, doktor teologii. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpust�...

Religia

Luteranizm, Kalwinizm, Anglikanizm (zasady wiary)

Luteranizm

Zasady wiary
- Jedynym źródłem wiary jest Biblia, a szczególnie Ewangelie.
- Każdy może sam interpretować Biblię - do tej pory to Kościół narzucał jej interpretację.
- Każdy wierzący ma dostęp do Bo...

Filozofia

Praca zaliczeniowa z filozofii. Tales, Arystoteles, Platon, luteranizm i kalwinizm.

PLAN PRACY:

1. Wstęp.
2. Ze względu na co Tales z Miletu zajmuje wyjątkową pozycję w historii filozofii greckiej?
3. Dla Arystotelesa rzeczywistość składa się wyłącznie z konkretnych rzeczy i zjawisk (jednostkowych bytów...

Historia

Czy kalwinizm stworzył duchowe podstawy kapitalizmu w Europie Zachodniej.

Czy kalwinizm stworzył duchowe podstawy kapitalizmu w Europie zachodniej?

Kalwinizm to jedna z religii, która zrodziła się w XVI w. wskutek wewnętrznego rozłamu w kościele katolickim. Pojawienie się tej religii związane jest ze zja...

Język polski

„Kubuś fatalista i jego pan” Czy ludzkim losem ktoś lub coś rządzi?

Egzystencja człowieka jest złożonym procesem, w którym wyznacza on sobie cele i podąża wybraną drogą ku ich wykowaniu. Przeżycia i doświadczenia z jego życia uczą go i są podstawą do unikania popełnionych wcześniej błędów, jak i a...