Luteranizm, Kalwinizm, Anglikanizm (zasady wiary)

Luteranizm

Zasady wiary
- Jedynym źródłem wiary jest Biblia, a szczególnie Ewangelie.
- Każdy może sam interpretować Biblię - do tej pory to Kościół narzucał jej interpretację.
- Każdy wierzący ma dostęp do Boga i wiary.
- Odrzucono rolę papieża, biskupów i kapłanów, gdyż uważano instytucje duchowne za niepotrzebne.
- Nie uznawano kultu świętych, obrazów i relikwii.
- Uproszczono obrzędy religijne.
- Zniesiono sakrament, pozostawiając jedynie chrzest i komunię.
- Zlikwidowano celibat osób zakonnych.
- Mszę świętą i większość doktryn uważano za wymysły Kościoła.
- Zbawianie ludzi opiera się jedynie o zbawczą śmierć Jezusa Chrystusa, a nie dobre uczynki ludzi.
- Powołuje predykantów, czyli nauczycieli, których zadaniem było nauczanie prawd wiary zgodnych z
Biblią i "Dużym katechizmem" Lutra, oraz udzielanie sakramentów.
- Do nabożeństw wprowadzono język ojczysty zamiast łaciny .
- Muzykę organową zastąpiono chóralnym odśpiewaniem psalmów.
- Broni doktryny o obecności ciała i krwi Chrystusa w chlebie i winie konsekrowanych podczas uczty e
ucharystycznej, przy czym obecność tę pojmuje jako współistnienie postaci eucharystycznych z fizycznym ciałem Chrystusa.
- Luteranów nazywano ewangelikami lub protestantami

Kalwinizm

Zasady wiary
- Podstawą kalwinizmu jest nauka o predestynacji - przeznaczenie, przekonanie, ze los człowieka
jest z góry wyznaczony przez Boga i niezależny od ludzi.
- Uznanie zwierzchnictwa władzy świeckiej nad kościelną.
- Wierni sami wybierają biskupów.
- Ascetyzm - prostota, powściągliwość, oszczędność.
- Człowiek jest narzędziem w rękach Boga.
- Bogactwo będące wynikiem pracy jest darem od Boga.
- Zakaz zabaw, flirtów, tańców, uprawiania gier hazardowych.
- Wiernym nie wolno było nosić kolorowych, jaskrawych strojów.
- Wierni nie mogli nawet głośno mówić i wykonywać gwałtownych gestów.
- Pracowitość oraz życie według surowych zasad moralnych to główne obowiązki każdego człowieka.
- Jedynym świętem była niedziela.
- Łaskę Boga zyskuje się poprzez modlitwę i pokutę.
- Wierni przyjmowali cztery razy do roku komunię.
- Odrzucił większość sakramentów, pozostawiając tylko chrzest i komunię.
- Zaprzestał kultu świętych.
- Nakazano usunąć ze świątyń wszystkie elementy zdobnicze, zdaniem wyznawców kalwinizmu,
niepotrzebnych, były to: obrazy, rzeźny i krzyże.
- Odrzuca celibat księży.
- Znosi zakony.
- Pismo Św. Interpretowane tylko przez Kalwina, wierni musieli podporządkować się temu tłumaczeniu.
- Kościół stanowił ogół gmin religijnych o dużej autonomii, a na jego czele stali konsystorzy. i

Anglikanizm

Zasady wiary
- Zachowanie dogmatów wiary katolickiej, ustalonych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
- Zachowano hierarchię Kościoła.
- Rozwiązano zakony.
- Rok kościelny rozpoczynał się adwentem.
- Nakazał uznanie przeistoczenia, komunię.
- Zachowano celibat, śluby zakonne, msze prywatne oraz spowiedzi konfesyjne.
- Mało różnił się od wiary rzymsko-katolickiej.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Opisz zasady wiary : -Luteranizm -Kalwinizm -Anglikanizm Na teraz proszę !

Opisz zasady wiary : -Luteranizm -Kalwinizm -Anglikanizm Na teraz proszę !...

Historia

Luteranizm, kalwinizm, anglikanizm - główne zasady

Marcin Luter


ur. 10 listopada 1483 w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 w Eisleben niemiecki reformator religijny, teoretyk i twórca reformacji, mnich augustiański, doktor teologii. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpust�...

Język polski

Renesans - opis

Renesans - Odrodzenie ideałów antyku. Harmonia i umiar, antropocentryzm (człowiek w centrum zainteresowań), humanizm, reformacja (rozbicie uniwersalizmu jednej religii w Europie). Odkrycia geograficzne - zwrot ku wartościom doczesnym. Rozwój s...

Geografia

Zróżnicowanie religijne ludności

Ogromna rolę w dziejach ludzkości spełniały i spełniają religie. Kształtowały one i nadal kształtują świadomość ludzi oraz ich postawy życiowe. Religie dzielą się na monoteistyczne (jednobóstwo) i politeistyczne (wielobóstwo). Ró�...

Religia

Religie w Polsce

Wiek XX charakteryzuje znaczne ożywienie religijne – indywidualne i instytucjonalne. W wymiarze indywidualnym obserwujemy zjawisko pogłębiania wiary, poszukiwania i na nowo odkrywania sacrum. Ożywienie w płaszczyźnie instytucjonalnej przejaw...