Polityka dystrybucji

POLITYKA DYSTRYBUCJI

Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiających nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po odpowiedniej cenie. Działania koordynacyjne umożliwiają zawarcie transakcji kupna-sprzedaży. Zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, promocję produktów i firm, poszukiwanie ofert, nawiązywanie kontaktów, negocjowanie warunków umów i ich zawieranie. Czynności organizacyjne wiążą się z realizacją transakcji kupna-sprzedaży . Obejmują one zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, promocję produktów i firm, poszukiwanie ofert.

· DYSTRYBUCJA – zbiór działań i decyzji związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców.

ISTOTA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI


KANAŁY DYSTRYBUCJI – niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji.
Większość kanałów dystrybucji obejmują marketingowych pośredników :
· Pośrednicy handlowi - kupują w swoim imieniu i na swój rachunek towary w celu dalszej odsprzedaży, nabywając prawo do własności.
· Przedstawiciele producenta, agenci handlowi oraz brokerzy - występują w imieniu i na rachunek producenta i za swoje usługi pobierają prowizje

RODZAJE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI
· Producentów
· Handel detaliczny
· Hurtownie
· Agentów i brokerów

Kanały dystrybucji można klasyfikować na podstawie kryteriów:
· LICZBA POŚREDNIKÓW –kanał bezpośredni i pośredni
· LICZBA SZCZEBLI POŚREDNICH –kanał krótki i długi
· RODZAJE PRZEPŁYWAJĄCYCH STRUMIENI –kanały transakcyjne i rzeczowe
· ZNACZENIE KANAŁU DLA PRODUCENTA –kanał podstawowy i pomocniczy
· CZARAKTER POWIĄZAŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI KANAŁU –kanały konwencjonalne i zintegrowane: -kontraktowe, korporacyjne, administrowaneFUNKCJE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI:
- informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach
- promocyjna : opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów
- negocjacyjna: w wyniku negocjacji cen oraz warunków następuje transfer własności
- ponawianie zamówień : powtórne zakupy od producenta
- finansowania : nabycie oraz rozdział pieniędzy na finansowanie zapasów
- podejmowanie ryzyka: uczestniczenie w ryzyku producenta w przypadku niesprzedania produktu
- fizycznego obrotu : magazynowanie oraz obrót magazynowy
- płatności : opłata w gotówce lub za pośrednictwem banków
- transferu własności : z jednej organizacji lub osoby na inne

Siła oddziaływania czynników decydujących o typie kanału, jego długości, szerokości, rodzaju pośredników różni się w każdym indywidualnym przypadku. Wielu producentów wykorzystuje zarówno bezpośrednie (producent-nabywca) jak i pośrednie kanały (typu producent-detalista, producent-hurtownik-detalista).Rozpatrując czynniki przesądzające o konstrukcji kanału wskażemy zatem tylko kierunkowe, najczęściej występujące zależności między czynnikami a typem i strukturą kanału. Pierwsza grupa wynika z wiedzy o tym, co, gdzie, dlaczego, kiedy i jak chcą kupować nabywcy-wymagania klientów. Ważnym wyznacznikiem typu i struktury kanałów jest wymagany przez nabywców stopień intensywności dystrybucji, decyduje o nim rodzaj sklepów i ich lokalizacja, ciągłość zaopatrzenia i formy sprzedaży. Zależności od stopnia intensywności można wyróżnić:
· SYSTEM DYSTRYBUCJI INTENSYWNEJ
Polega na umożliwieniu potencjalnym nabywcom zakupu określonych produktów przy minimalnym wysiłku.(produkty codziennego użytku)
· SYSTEM DYSTRYBUCJI SELEKTYWNEJ
Polega na celowym korzystaniu przez producenta z ograniczonej liczby pośredników i sprzedaży produktów przy pomocy wielu detalistów działających na danym terenie.(np.: pralki, telewizory, meble itp.)
· SYSTEM DYSTRYBUCJIE EKSKLUZYWNEJ
Polega na wyborze przez producenta jednego (lub kilku) pośrednika i przyznania mu prawa wyłączności sprzedaży na danym obszarze
Druga grupa czynników obejmuje CECHY PRODUKTU (rodzaj, cena, wybieralność, częstotliwość zakupu, stopień złożoności)

OCENA KANAŁÓW DYSTRYBUCJ
e kanały i na tej podstawie dokonania wyceny użyteczności każdego z nich.
1. Analizę portfolio – w analizie tej ocenia się kanały biorąc pod uwagę dwa czynniki:
· Udział w rynku(wskaźnik penetracji rynku)
· Potencjalny rynek (zdolność do terytorialnej lub produktowej ekspansji)
2. Analiza punktu krytycznego –znajduje zastosowanie, gdy możemy z góry założyć wielkość oczekiwanej sprzedaży oraz oszacować koszty związane z jej osiągnięciem przy wykorzystaniu różnych kanałów.

WSPÓLDZIAŁANIE I KONFLIKTY
Współpraca uczestników kanału wynika ze zrozumienia faktu, że indywidualny sukces każdego z nich zależy od działań pozostałych . Polega na podejmowaniu i wykonywaniu działań koncentrujących się na wspólnym zaspokajaniu potrzeb obsługiwanego rynku.
POWIĄZANIA HORYZONTALNE –polegają na wniesieniu przez poszczególne, niezależne przedsiębiorstwa kapitału, licencji itp.
POWIĄZANIA PIONOWE –funkcjonują jako profesjonalnie zarządzany i centralnie programowany łańcuch powiązań uczestników różnych szczebli.
Z punktu widzenia instytucji uczestniczących w fizycznym przesuwaniu produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich konsumpcji największe znaczenie mają:
1. POZIOM USŁUG DOSTAWCZYCH-uwzględnia się kryteria
· Szybkość realizacji zamówienia
· Pewność dostaw
· Terminowość dostaw
· Gotowość dostawców do dostarczania produktów w nagłej potrzebie
· Dbałość o jakość produktów
· Gotowość dostawcy do wycofania uszkodzonych produktów i szybkiej ich zmiany, świadczenia usług serwisowo-naprawczych i innych
· Możliwość wyboru środków transportuoceniajcie czy się wam podoba !!!

Dodaj swoją odpowiedź
Logistyka

Kanały dystrybucji produktów bankowych

Produkty banku muszą być zaoferowane klientom zgodnie z ich potrzebami, czyli w odpowiedniej formie, miejscu i czasie. Realizacja tego celu jest równoznaczna z podejmowaniem określonych działań i wykorzystywaniem instrumentów, które składaj...

Polityka

Polityka społeczna i gospodarcza (ćwiczenia i wykłady).

Termin polityka pochodzi od greckiego słowa polityce, ozn. sztukę rządzenia państwem. Współcześnie używa się terminu tego do określenia działalności władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunkó...

Ekonomia

Polityka fiskalna

Na rządzie Rzeczypospolitej Polskiej obok innych zadań spoczywa zadanie kierowania gospodarką. Jest on odpowiedzialny za sposób, w jaki gospodarka funkcjonuje.
Oceny działalności dokonywane przez ludzi zależą od poziomu bezrobocia, tempa...

Finanse i bankowość

Polityka pienężna i oddziaływania Banku Centralnego

Wstęp

Polityka pieniężna to całokształt rozwiązań i działań, które są podejmowane w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarujących w pieniądze i kredyt, a także w celu regulowania wielkości pieniądza .

Finanse i bankowość

Polityka społeczna - ściąga

Podwójne znaczenie pojęcia:
 polityka społeczna jako działanie
 polityka społeczna jako nazwa dyscypliny naukowej
 idea socjalna a działanie
 filantropia czy pomoc ku samopomocy
 opiekuńczość państwa czy ...